Page 1 - עלון הנוטע יוני 2019 בננה, גפן: ענבי מאכל ויין
P. 1

73


                                             תנש
                                              -
                                               ה    ALON HANOTEA
    לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ןואטב
    :שדוחהו


    ןייו לכאמ יבנע :ןפג


       עובק ימינפ ףסומ
         תוריפ
        עטונל עדימ יפד
    ט”עשת ןויס ,2019 ינוי ,6 ’סמ ןויליג ,ג”ע הנש                     www.perot.org.il
   1   2   3   4   5   6