Page 1 - ראיון אישי עם איציק כהן, מנכ"ל האירגון
P. 1

...םע שדוחה ןויאיר
                    ,ןהכ קיציא
         תוריפ ילדגמ ןוגרא ל"כנמ         .םיאלקחה תא ורפס אלש םירש ינש תואלקחה דרשמ שארב ובצינ תונורחאה םינשב“
        ירוא דגנ צ״גבב ונדספה“ ד ״ינחוכ ל״כנמ םע לאירא ירואו ןיירבע ל״כנמ םע רימש ריאי
        שי תואלקחה רשל .הנידמה דגנ הקיספ איצוהל טושפ אל הז יכ ועבק םיטפושהו לאירא
                       ״עציבש המ תא עצבל תוכמס

                            יאנליו ןועמש
                                     זאמ תוריפ ילדגמ ןוגרא ל״כנמ ,ןהכ קיציא
                                     שדוחב דיקפתב ותוריש תא םייסי ,2013 תנש
                                     ותנוהכ דעומ םותל םדוק הנש יצחכ ,הנשה ילוי
                                     ;ומצע תא הצימש שח אוה אסיג דחמ .היינשה
                                     הביסמ תעבונ תמדקומה השירפה ,אסיג ךדיאמ
                                       .ןויאירה ךשמהב סחייתנ הילא תיתואירב
                                     היהיש ״שדוחה ןויאיר״ל ןהכ קיציאב ונרחב
                                     עידוהש ירחא .דיקפתהמ השירפ ןויאיר ןיעמ
                                     תא םידקהל ונוצר לע ןוגראה תוריכזמ ירבחל
                                     .הנפתתש הרשמל זרכמ םסרפתה ותשירפ
                                     םצעבו תוריפה ילדגמ ןוגרא תודלותב הנושארל
                                     םויה םצע דע לארשיב רחא םילדגמ ןוגרא לכב
                                     דמעומה לע יכ עבוק זרכמה יפיעסמ דחא ,הזה
                                     םירחא םיפיעס םג .רשוי תדועת איצמהל
                                     הברהב תוריכב תורשמל םיאתהל ולכי זרכמב
                                     ביחרנ ךכ לע .יאלקחה רזגמב ילוהינ דיקפתמ
                                     תיבב ןוגראה ידרשמב המייקתהש ונתחישב
                                            .ביבא-לתב םיבשומה תעונת
                                     תא םכסמ התא דציכ ,השירפה ינפל םיישדוח
                                        ?תוריפ ילדגמ ןוגרא ל״כנמכ ךתוליעפ
                                     ןוגרא והמ ריבסהל הליחת יל השרת“
                                     .ףסכ חיוורמש רציימ ףוג הז ןיא .םילדגמה
                                     ,םילדגמל הדובע תביבס רוציל איה הרטמה

                                 154 ןוילג f 2019 יאמ            10
   1   2   3   4   5