Page 2 - ראיון אישי עם איציק כהן, מנכ"ל האירגון
P. 2

...םע שדוחה ןויאיר
         ?תמדקומ השירפל ךתוא איבה המ                  לומ תעה לכ תוצצש תויעב רותפל
       .ימצע תא יתיצימש בשוח ינא ,תישאר“                תוליעפהמ קלח .תודסומה לומ ,ןוטלשה
       המכ בושח אלו יתגשה יתיצרש המ                ,םימ תויעב ,םירז םידבועל תסחייתמ
       לוכי םדא ןב .דיקפתב ןהכמ התא ןמז              התא םשל תסנכה תודעווב תובישי ןומה
       םישנא ךירעמ ינא .ןאכ דע ומצעל רמול                .״הכימת גישהל ןויסינב הדמע גיצמו אב
       .תכלל םהל םירמוא אלו תכלל םיעדויש                אשונ האור ינא ייניע דגנל“ :שיגדמ
       וב רובקש ימ לעש רבק שי רקוב הדשב םג               שחרתהש עבט ןוסאב לופיט :יזכרמ
       רמגית הנידמה ותומ ירחאש ותעשב רמאנ                םיקזנב הריכה הנידמהשכ ׳92-׳91 ףרוחב
                  .״הרק אל הזו                םיאלקחה לש יוציפה ךילהתו עבט ןוסאכ
       עוריא יתרבע םינש עברא ינפל“ :שיגדמ                תיבירה .בר ןמז ךשמנו ךורא היה
       .יתוליעפב יתוא ליבגה תצקש ,לק יחומ                .תפרוטמ התייה תע התואב קשמב
       אתב לופיט יתרבע ,םימי המכל יתזפשוא                ימדוק .ילנימונ יוציפ ולביק םיאלקחה
       ףסא״ב םייתעש םוי לכ ,םילופיט 60 ,ץחל               קבאמה תא לחה לאילוא ימע דיקפתב
       ינאש הטלחהל יתוא איבה לכה .״אפורה                .תוריפה ילדגמל םייוציפה םולשתל
       רבמצד שדוחב .השירפה תא םידקמ                 יתלחתהש ירחא םישדוח השולש
       תונפל ךירצש שח ינאו 70 ןב היהא הנשה               ריבעה רצואה ןוגראה שארב ידיקפתב
       ,הנש ינפל .ינממ םיריעצל ךרדה תא               ישרפהו תוריפ ילדגמל םילקש ןוילימ 50
       שורפל ינוצר תא יתעבה ןוגראה תצעומב                ונשגה .הנש 20 לש רוחיאב הדמצה
       סנכייש ןוכנל יתיארו 2019 תנש ךלהמב                םיפסכה ורזחוה םייתנש ךותבו העיבת
       תדיעוול יוארכ ןנוכתיש ל״כנמ ימוקמב              םוצע גשיה תניחבב היה הז .םילדגמל
               .״2020 תנשב םייקתתש םילדגמה ןוגרא  בצמה תא יתרפיש .ול ףתוש יתייהש גשיה ,םילדגמה ןוגראל
       םיאשונ לע םהשלכ םיצחלל תפשחנ ךתוליעפ תונש ךלהמב  יתסנכה תרחא תיניצר תוליעפבו םילדגמה ןוגרא לש יפסכה
                        ?םירחאו הלאכ  הליעפה הלהנהל דע ועיגהש ה׳רבח העברא ,ןוגראל ריעצ םד
       םירש ינש תואלקחה דרשמ שארב ובצינ תונורחאה םינשב“                   .״ןוגראה לש
       ירואו ןיירבע ל״כנמ םע רימש ריאי .םיאלקחה תא ורפס אלש  רש דגנ צ״גב שיגהל ןוגראב םיפתוש ונייה“ :ןייצמ
       ףותיש ילב הביבסב דובעל םיענ אל .ינחוכ ל״כנמ םע לאירא  םולשתמ תוריפ ינימ איצוהל טילחהש לאירא ירוא תואלקחה
         .״ויה אל םייטילופ םיצחל .יאלקחה דסממה דצמ הלועפ  ילדגממ םיזוחא םירשעב רבודמ .םיחמצה תצעומל םילטיה
       םילדגמ םיאלקח המכ .תוריפ לדגמ לש םגד יל טטרשל לכות  .דועו ףיזש ,שמשמ ,סגא הנירטקנ ,קסרפא ,ןומיר :תוריפה
                         ?תוריפ םויה  םיטפושהו תויח רתסא ןוילעה תאישנ ובשי צ״גב לש בכרהב
       .עטמ םנוד 30 היה ןשיה לדומה םילדגמ לש בשומ לכב“  יכ ועבק םיטפושהו צ״גבב ונדספה .ארק ׳גרו׳גו גרבלוס םעונ
       ינפל דע .םילודג םיאלקח ורצונו םילדגמ םהל ורבח םייתניב  שי תואלקחה רשל .הנידמה דגנ הקיספ איצוהל טושפ אל הז
       םירחאל ורבח םירחאו ושרפ זאמ .םילדגמ 3500 ויה רושע            .״עציבש המ תא עצבל תוכמס
             .״םיבשומ 200-כב ,םידדוב תואמ ורתונ םויהו  לש הלודגה הקעצהמ םלעתהל לוכי אל ינא“ :ףיסומ
       אוהש וא דובכב סנרפתהל לגוסמ תוריפ לדגמ יחכונה בצמב  םה לבא םיניירבע םה .םילטיה םלשל םיצור אלש םיאלקח
                       ?הדובע דועל קקזנ  שאר םג .ףירחיו ךלי בצמהש איה הנכסה .ךלש םילדגמ םג
       סנרפתהל לוכי וניא תוריפ לדגמ יאלקח יחכונה ןקתב“ .״רוצייה תוצעומ תריגס דעב אוהש ריהצה והינתנ הלשממה
       תוליעפ דוע רצוי אוה םא תויחל לגוסמ אוה .ולש עטמהמ  דרפנ התא השוחת וזיאב ,הלאה םישקה םירבדה ירחאו
       לכל םיצקומה םימנוד לש ןיערגהמ .תיתוריית וא תיאלקח      ?הנוהכה םות ינפל םישדוח השיש ,דיקפתהמ
                 .״דובכב תויחל לוכי וניא אוה קשמ  ושעו יתישעש םילודגהו םינטקה םירבדהמ - קופיסב“
       הז ךיא .ילתפנ תומר ךירוגמ בשומב קיטוב בקי לעב םג התא  הבזכא יב שי ,תאז םע .םירדהנ םיאלקח יתרכה .ףנעל בוט
             ?םילדגמה ןוגרא שארב ךדיקפת םע רדתסמ  אלש בצמ היהי אל .םוחתל רזוח אל ריעצה רודהש הלודג
       הנושארבו שארב וז בקיה ילצא ,תמדוקה הבושתל ךשמהב“  םיניישעת :תאז השעי ימ הלאשה ,לארשיב תואלקח ולדגי
       10,000 הנשב רציימש ןטק קיטוב בקי יתמקה .הבהא                  .״םיאלקח וא

                                 154 ןוילג f 2019 יאמ            12
   1   2   3   4   5