Page 3 - ראיון אישי עם איציק כהן, מנכ"ל האירגון
P. 3

...םע שדוחה ןויאיר
                                ינא .םנוד 20 לש חטש לע לדגמ ינאש םימרכהמ םיקובקב
                                .תירבה תוצראב רשכה קושל הברה אל אציימו ץראב רכומ
                                םה בקיב דבועש ימו רשכל בקיה תא יתכפה 2008 תנשב
                                בשוממ ידוהי רוחב יתרתיאו תבש רמוש אל ינא .תבש ירמוש
                                םוחת תא הנש ךשמ יח לת תללכמב דמלש ,ןושיד ,ךומס
                                תא יתדמל ותעשב ינא םג .הדובעה תא יל השוע אוהו תוננייה
                                רקבמ ,עובש יפוסב בקיל עיגמ ינא .יח-לתב יעוצקמה םוחתה
                                              .״ןייה אשונב ץועיי ןתונו
                                   ?ןוגראב דיקפתה יולימב ןורתי שי הגלפמב תורבחל
                                יתלבקל יאנת היה אל הז .הדובעה תגלפמב רבח ינא“
               םיאלקח תנגפהב לאמשמ ןהכ קיציא
                                אלו יתוא לאש אל דחא ףא .יתריחבב הקיטילופ ןיא .דיקפתל
                                        .״יטילופ ותב דיקפתה תא םלועמ הנתה
                            .רשוי  תואצותמ הצורמ התא ,יטילופה אשונב ונעגנ רבכ םא
       ורימחה התעמש וא רשוי תדועת ושקיב ךממ םג ןהכ קיציא                 ?תסנכל תוריחבה
                       ?דיקפתל תושירדב  קיתב ןיינועמ אל שיאש עטקהמ גאדומ ינא .אל שממ“
       .םדוק זרכמב גצוה אל םלועמ רשוי תדועת לש ףיעסה“  לע הלשממה שאר תורימאמ רתוי דוע גאדומו תואלקחה
       דיקפתל רחבנש םדאש יואר יכ ונייצש םירבח ויה הנורחאב  םישנא םש ויה יכ הדובעה תגלפמל יתעבצה .רוצייה תוצעומ
                                בל-רב רמע ,לבכ ןתיא ,ישורב ןתיא :תואלקחל ועייסש םייואר
                                םרתש ס״שמ ןינקו קחצי רבעשל כ״חה תא םג ןייצל בייח ינאו
                                        .״םיאלקחהו תואלקחה ןעמל וקלח תא
         לודיגה יחטשמ םיזוחא 64 וזחא םיאלקח 200    ילדגמ ןוגרא ל״כנמ דיקפתל אצוהש זרכמב ןייעמ ינא
                          2012-ב    תומיאתמ יל תוארנ דיקפתל תושירדה לש טוריפהו תוריפ
                                ינא .םיאלקח ןוגראמ הברהב םיריכב םירזגמב םידיקפתל
        תנש לע םיססבתמהו ןהכ קיציא יינפב גיצהש םינותנמ  יסחי ,םיירוזאהו םייצראה םייאלקחה תודסומה תרכה :טטצמ
        םיאלקח 200 םהש םילדגמהמ םיזוחא העשת - 2012    ,ל״כנמה לש ותווצ םע םיבוט םיישיא םירשקו םיבוט שונא
        .ץראב תוריפה לש לודיגה יחטשמ םיזוחא 64 םיקיזחמ  בשחמ תונכות תלעפהב עדיי ,םילדגמ םעו ול םיליבקמ םע
        זוחא 33 םיווהמש םילדגמ הרשעל דחא לדגמ ןיב  ,םיעטמה תרותב יאלקח עדיי ,טניופ ראואפ ,לסקא ,דרוו ןוגכ
         .לודיגה יחטשמ םיזוחא ינש םיקיזחמ - םילדגמהמ  :בתכנ םייחה תורוקבו ויתורוקמב הטילשו ביצקת לוהינ תלוכי
        8000 תמועל םילדגמ 5000 ףנעה הנמ הנש התואב    ןוגרא רבח היהי דמעומה .םיירוביצ םיקוסיע ,הלכשה ,ןויסינ
        התואב וערתשה לודיגה יחטש .2002 תנשב תוריפ ילדגמ  עטמב ףתוש וא עטמ לעב .ןוגרא ימד םלישו תוריפ ילדגמ
        ףלא 880-ב םכתסה רוצייהו םנוד ףלא 355 לע הנש    .םיעטמב תקסועה הרבח לוהינב קסוע וא תוריפ
        םכתסה ללוכה רוצייה .אוציי תונוט ףלא 125 הזמ ,תונוט  ללוכ תירוביצ תוליעפב ןויסינ לעב היהי דמעומה :דועו
                 .םילקש יצחו דראילימ השימחב   תדועת איצמי דמעומה .םינש 5 תוחפל יאלקח ילכלכ לוהינ
        תונוט ףלא 50 :הנש התואב םיירקיעה אוצייה ינז
        16 ,םירמת תונוט ףלא16.5 ,ןומיר תונוט ףלא 21 ,ודקובא
             .ןומסרפא תונוט ףלא 13-ו וגנמ תונוט ףלא
        ףלא 151 םיבשומ :תובשייתה תרוצ יפל עוטנ חטש       תוריפ לדגמ יאלקח יחכונה ןקתב“
        ;םיזוחא 38 - םנוד ףלא 135 םיצוביק ;םיזוחא 43 - םנוד   .ולש עטמהמ סנרפתהל לוכי וניא
                                     רצוי אוה םא תויחל לגוסמ אוה
        12 - םיטועימ ;םיזוחא 15 - םנוד ףלא 54 םירעו תובשומ   .תיתוריית וא תיאלקח תוליעפ דוע
        זוחאכ - םנוד 3000 םירחאו ;םיזוחא השולש - םנוד ףלא    לכל םיצקומה םימנוד לש ןיערגהמ
                           .דחא       ״דובכב תויחל לוכי וניא אוה קשמ
                                 154 ןוילג f 2019 יאמ            14
   1   2   3   4   5