Page 5 - ראיון אישי עם איציק כהן, מנכ"ל האירגון
P. 5

...םע שדוחה ןויאיר
                ״.םתא תויהל הצור ינאש םיבוט םירבחו  וצרש לשא ןליא לש ה׳רבחה .רחביהל םייוכיס רסח היה תצב
        הלועפ ףותישל תיכז המכ דע ,תוריפ ילדגמ ןוגרא ל״כנמכ  זרכמה תא םיחתופש וטילחה ןוגראה תושארל ןמטור תא
               ?תואלקחה דרשמב תיחכונה הגהנהה םע  .יתריחב תא עונמל חוכב םיסנמש דעצ הזב יתיאר .שדחמ
        והילא ןב המלש .ללכב ונתוא ופתיש אל .ספא טעמכ“  תא לביק תודוגאה םשר .תויפותישה תודוגאה םשרל יתינפ
        היה אל .םירזגמה לכב עגופ .לכה עדויש בשוחו ינחוכ ל״כנמ  ךכו עבקנש ינשה דעומב ויהי תוריחבהש עבקו ילש תונעטה
         .״תואלקחה דרשמב תיחכונה הגהנהה םע הלועפ ףותיש  תא םימייקמש ועידוהו לשא ןליא לש העבראה ואב .היה
          ?שדחה תואלקחה רש תויהל ךירצ ךתעדל ימ ,םויסל      .״זרכמה תא שדחמ םיחתופ אלו דעומב תוריחבה
        רש תויהל בייח ,הבוט תואלקח דעבש בשוח ינא“  סנכנש ימ לכו ןהכ הזילע הבצינ העבצהה םלואל הסינכב
        עדויש דחא אלא .קטייה רגוב אל .תובשייתההמ אבש         .ןהכ קיציא דעב עיבצת :ול השחל איה םלואל
        איבהל עדייש רש .ריצח חוחינ וא תופוע לש לבז חירהל  םלוא חתפב הדמע ןהכ הזילעש יהשלכ הנעט יתעמש אל“
        םילקש ינוילימ ריבעהל ועדיש םירש רכוז ינא .םיביצקת  ןכ ינאש המ .ןהכ קיציאב רוחבל םירחובהמ השקיבו תוריחבה
        תואלקחה דרשמל ןיא םויה .תואלקחב תועקשהל         .״העבצהל ועיגה אל םירבח הברהש רמול לוכי
        .לארשי יעקרקמ תושר לעו םימה תוביצנ לע העפשה      ?תונורחאה םינשב ושרפ תוריפ ילדגמ המכ
        םג .םייקתהל הלוכי אל תואלקח הלאה םיפוגה ינש ילב      .״םילדגמה ללכמ םיזוחא 2-3 םישרופ הנש לכ“
        דרשמב תואצמנ םירזה םידבועה לש תויוכמסה לכ אל           ?השירפה ירחאש םויל ןנכתמ התא המ
                          .״תואלקחה  רתוי וילא רסמתאש בקי ,םימיסקמ םידכנ העברא יל שי“       17         154 יאמ f 2019 לירפא
   1   2   3   4   5