Page 10 - עלון הנוטע ינואר 2022 אבוקדו ובננה
P. 10

המ
                                          נואל
                                וק
                                    19
                                       ודר
           הנשה perot@org.il        1 1 המוק 19 ודרנואל
           הנשה
           --
           ה
        76ה     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ל”כנמ ,ןסחלב ןורי םע
                      ת קשה תינכת ,םימה יריחמ תתחפה ,תורישי  ביבס ופסאנ ראוניב 10 םוי
                      יווילב תיעוצקמ הדובע ןיכה תווצה .דועו תוע  ןוגראה תצעומ ירבח םוזה
                                .רפוס זעוב ץעויה  רדס לע .תינועברה התבישיל
                      תיווזל תסחייתמה תגצמ הלעה זוע ליג ד״וע  ןוגראה תוליעפ לע ףטושה חווידה דמע םויה
                      תוחוד הרקיעש המרופרה לש תיטפשמה  ת שי יאלקח תודחאתה לש התוליעפ לע ןכו
                      תרמייתמ םהילע גרבנטכרטו ימדק תודעו  דצה תא גיצה זוע ליג ד״וע ;)ןליו ובא( לאר
                      הביטחה חוד תא גיצה ;ססבתהל תינכתה  דמלמ ינד ח״ורו המרופרה לש יטפשמה
                      תואלקחה דרשמ לש היגטרטסאו רקחמל   תנשל ןוגראה ביצקת תא רושיאל איבה
                      ת קחב םיבחרנ םיחטש םוצמצ לע עירתמה  ירבח לש המישרמה תובציתהה ןיוצת .2022
                      המרופרה םושיי תובקעב תיחמצה תואל           .ידכב אלו ,הצעומה
                      תוגייתסהה תא גיצה ;תיחכונה התנוכתמב ת כות ביבס ןוגראה תוליעפ לע חוד רסמ ןורי
                      תמאלהמ צ"נגהל םיתורישה לש תיעוצקמה  ךמסמ תגצה ללוכ ,תואלקחב המרופרה תינ
                      ת כס ותועמשמש ילנידרקה יעוצקמה םוחתה  ידרשמל וחלשנש הארתה יבתכמו תויוגייתסה
                      הלחמ ימרוגו םיקיזמ לש ץראל הרידח תנ  קוח יפ לע תיטפשמ הריתע ;תואלקחהו רצואה
                      .עטמ יפנע לע ןוסא תימהל םילולעש םירז  םייעוצקמה םירמוחה תלבקל עדימה שפוח
                      לופיטהו תיטפשמה תוליעפה תא רקס ןכ  תשגה ;המרופרה תעצה הססבתה םהילע
                      גציימה ׳תושו בניע ןטול זוע ד"וע דרשמ לש  ךווית ירעפ תקידבל הדעוול ןוגראה תדמע
                           .המרופרה אשונב ןוגראה תא  רושימב ןוגראה תוליעפ ;תיאלקח תרצותב
                      תא גיצה דמלמ ינד ח"ור :2022 ביצקת n  םירויסה תא ןייצל ןבומכ חכש אלו - ירוביצה
                      עוציבה ינותנ תאו 2022-ל ןוגראה ביצקת  ,ץראה יבחרב םילדגמ תוקלחב םייעוצקמה
                                     -
                      תתה .ח״ש 1,060,000 ביצקתה ךס .2021 ל .ןוגראה תדובעב הנוילע תובישח האור אוה םהב
                              .דחא הפ רשוא ביצק ת הנהה לש תושיגפ תרדס לע רסמ ןליו ובא
                                        דרשמ לומ לעופה )׳6 תווצ׳( תיאלקחה הג
                         perpt.org.il ןוגראה רתאל וסנכיה  םושייב תומכסהו הוותמ תגשהל תואלקחה
                          וישכע הרוקש המ לכב ונכדעתתו  תוכימתו םיסכמה ינונגנמ הז ללכבו המרופרה                  2022 ראוני ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 10  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, January 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15