Page 8 - עלון הנוטע ינואר 2022 אבוקדו ובננה
P. 8

הנשה
                                 הנשה
     E-pree טנרטניא                 76 ה     תכרועה רבד
                                 --
                                 ה
      ליגרוצ עשילא לש רודמה
                             התוא דע :הטושפה הביסהמ םיעשתה הקדב דימת בתכנ הזה רוטה
      https://youtu.be/zcKOjm1e0gE
                             תושדחל םוקמ הנפמו לומתאה תועידי תא הפיעמ ,תבשונ חורה הקד
      ת וקמל תואסרגה תחא תא איבמה בויטוי רתא -
                             ת ופרה יכלהמב העיגר הלא םימיב תמשרנש םיעדוי רבכ ונחנא .תוירט
      לחה ׳ץעה םוי׳ וז הסרג יפ לע .טבשב ו"ט לש ור
                             רובצלו םושנל ולכוי םידדצה ינשש ידכ בורל האב תאזכ העיגר .המר
      תובר תונידמב ץמואו ב"הרא ,הקסרבנ תנידמב
                             ינא ,ילוא תוטוב ,םימעפל תוינדרמ ייתועד םא םג .אבה ךלהמל תוחוכ
      הפוריאל דדנ ךשמהב .םינוש םידעומב תורחא
                             אלימב ,תעדוי ינא ,תעדוי ינא( ואטח וליאכ ורמאיי אל םאש תעדוי םג
      תא ול ועבקש םידוהיה ידי לע ץמואש דע היסורו
                             .)יל באוכש המ וב בותכא םא ארונ אל זא הזה רוטה תא ארוק אל שיא
      ךרד טשפתה ןאכמ .טבשב ו"ט ירבעה ךיראתה
                             הלע שפשפהש הרק ךיא׳ רומזמה לש קותמ-ץומחה ןורכיזה יל הלועו
      תירוטדנמה לארשי ץראל הלע ,הרות ידומלת
                             זא הרי רפח םייח .םישישה תונשמ ׳ןבומ אל הז ןבומ אל הז ,הלעמל
           .תירבע :הפשה .הירוטסיה ראשהו
                             ץע לע ספטמש ימ ונל שי הלשממ לכב לבא ,רחא והשימב ויציח תא
                                              :ונלש הז הנהו .ידמ הובג
      https://youtu.be/zcKOjm1e0gE
      ת בה תונוכת תא םימוליצב גיצמה ימוסרפ רתא -     האנוה ,ןומאב הליעמ םילימה תא שדחמ רידגנ ואוב
      2021-ל ןכדועמ ,יסיסע רפוס רמת לש תואיר    וחלס אנא ךא / רבד ותוא הז ינאו תואלקח / רמא אוה ,תובוחרמ ינא
           .תירבע :הפשה .ןוסח קשמ םעטמ            .יתרכז םעפש םיסדרפ חוחינ / יתחכש רבכ םא יל
                             / רצק לולסמה םילשוריל תובוחרמ / רצונ תולודגל ,רורב הז ,אוה
      www.agri.arava.co.il                    .ןימאה ,םויה אובי דוע / ןיתמהו ואסכ לע בשי םינש
      ,הברעב םירמת תקבאהב תקסועה האצרה -

                             / הנתמהב לכהו םש ר״וי הפ ר״וי / הנטקב םייתניב ,ליעפ היה
      ת רפ ישאר העבראו םימישרת ,םימוליצ ללוכ
                                   .רצואה םע דדייתהל ול יאדכש / רמול ועדי רבד יעדוי
      ת שמה םימרוג ,הקבא תוינויח ,הקבא תקפה :םיק
                             / םד׳ת ךפש טעמכ תואלקחה קית לע / !םחלנ אוה ךיא ,םחלנ אוהו
      .תירבע :הפשה .חמוצה תנגה ,הירפהה לע םיעיפ
                               .םלוסב תולעל םיליחתמ הככ ,ןכא / םשמ החטבה הפמ קוביח
      https://www.sommelier.
                             םיאלקחב ,רמא ,ינאו אוה / םייק םג רצואה – חיטבה רצואהו
      co.il/%D7%94%D7%99%              ,יארחא הפ ימ / םהל הארא ינא !דחא ףאמ דחפמ אל׳נא / םחלינ

      לארשי תוניי בטיממ איבמה היילמוס רתא -                   !םקשי קשמה תא ימ
      בותכ ,״רקי תויהל בייח אל בוט ןיי״ .2021 תנשל
                             ת המ ךמואנ תא חכשנ אל / רהמנה רשה דובכ ,םיאלקחה ונחנא ךא
                 תירבע :הפשה .םש
                             אובייל השרנ אל״ תואדו לש ןוטב תרמא ךיא / )!הטלקה שיו( רבע
      mbjoseph@gmail.com                 .ןברחל ונישאר לע ןתינ אל ,הזמ ץוחו / ״!תואלקחה תא סורהל

      השמ ׳פורפ תאמ יטנרטניאה ןוחריה ,טע-הלמג -   תויהלש ,התאש לע אלו / תחכש םיסדרפ חירש ךל חלסנ אל ,אל
      הנשל ןושארה ,2022 ראוני ,108 ןויליג ,ףסוי-רב  סורהלו לטבל ,סומרל ,ךורדל זעמ / תרחבנ ,וננומא שיא ,׳ונלש שיאה׳
      ת גה ברח ,טבשב ו״ט תמרופרב קסועה השדחה     ינש ןיאש םימלש םייח לעפמ / שארל ךל התלעש תינצחש הפצוחב /
      רב קחצי תאמ םירדהה ףנע לע תמייאמה גניניר   .וננומאב תלעמ / ותוכזב םויה התאש הפיא התאש / תאזה ץראב ול
      ת כלכל ןויאר ,ןורקימואה טנאירו לע המישר ,יאכז          .ןיע ךילע םימש ונחנאו .ונב תדגב .ונתוא תינוה
      דועו עטונה ןולע תכרוע ,לוכשא יתסא םע טסיל  )תויוכזב עוגפל הלילח ילבמ(
            .תירבעב .סנכיהל הווש .םיניינעמ  ,תובוט תורושב
                             יתסא ,םכ לש
                             יתסא ,םכלש

                  2022 ראוני ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 8  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, January 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13