Page 10 - עלון הנוטע אפריל 2022 בננה וחברים
P. 10

:םיחלוקה לש הפיה םתעש
     יאלקחל הלזוהו ילמיטפוא לוצינ ,יבטימ שומיש ,עציהה תבחרה                      www.ihaklai.org.il תובידאב
     תיל"כנמ ודמעי תווצה שארב ;היגרנאה                    ל ודה םיכפש ימ ,םיחלוק
     ,ספ-ןמפואק המענ ד״וע תואלקחה דרשמ                    םישמשמ ,לופיט םישר
     םירבח ויהיו היגרנאה דרשממ תליש רואיל                  תואלקחל בושח באשמכ
     םיביצקתה ףגאו םימה תושרמ םיגיצנ וב                   ל נה םיריפש םימל הפולח םיווהמ ,לארשי
              .רצואה דרשמב                     ל ורתפ ןתמב םיעייסמו רוסחמב םיאצמ

            םיבושח תונורתי                      רואל לודגל היופצה םיחלוקה תומכל תונ
                                         יכ רסמנ ׳עטונה ןולע׳ל .היסולכואב לודיגה
     תויולע םיכסוחה םילזומ םימב רבודמ         םיכפש רוהיטל ןקתמ ל פתש ידרשמניב תווצ םקומ הלא םימיב
     המרב םירהוטמ ,ולוכ ףנעלו יאלקחל                   תומכ תלדגהל תושדח םיכרד ןוחבל ודיק
     ל זב .םירימחמה םיימואלניבה םיטרדנטסה לכב תדמועה ההובג  תווצה .םתולע תתחפהל םיכרד עיצהלו ,תואלקחב שומישל םיחלוקה
     םסאל השעמל וכפה יברעמה בגנה ומכ םיחיחצ םירוזא ךכ תוכ  תא .1.7.22-ה דע תואלקחהו רצואה ,היגרנאה ירשל ויתוצלמה תא שיגי
                   .לארשי תנידמ לש האובתה  דרשמב רוציי ימרוגל ריכב ל"כנמס ,יול ףסא ר"ד וזכרי תווצה תדובע
     )תואלקחה דרשמ רתא תובידאב(              דרשמב םימו היגרנא תויתשת ל"כנמס ,ץישפיל לאקזחיו תואלקחה
                                        ,התירכ ןלבק


                                    הקתעהו הריקע                                        םידקש תריקעו תתירכ

                                 םיעטמו םיסדרפ לש הריקעו התירכ
                                    תואלקחה דרשמ רשואמ שרגמ

                                       הקתעהל רגוב י'ציל הנוק
                                     קנעמ לומ םיעטמ לש קוסיר

                                      סוטפילקאו שורב ,תושרוח
                                     םיסדרפו תיז ,םיעטמ שפחמ                                      054-580-17-24


                                       www.hazait.co.il


                 2022 ,4 ׳סמ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 10  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, No. 4, 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15