Page 8 - עלון הנוטע אפריל 2022 בננה וחברים
P. 8

ודר
                                          נואל
                                    19
                                וק
                             המ
           הנשה perot@org.il        1 1 המוק 19 ודרנואל
           הנשה
           --
        76ה     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ל”כנמ ,ןסחלב ןורי םע
           ה
                 !אובייה תא רתיימ ץיקה תוריפ עפש

            הלכלכה תרש ןגס תופתתשהב ,ץיקה תוריפ ףיטק ברע םייאלקחה םינוגראה ומייקש םוריח תבישיב
             :ןוכנה רבדה תא תושעלו תשעתהל לארשי תלשממל האירקב ונאצי ,)ץרמ( ןלוג ריאי כ״חה
             המרופרה יטינרבק תידדצ דח ומתח םהילע תוקריו תוריפ לש אובייה יווצ תא רתלאל לטבל


     ל פאה ,הנירטקנה ףיטק לחה הלא םימיב                   ל רש לוביב לפש תנוע ירח
     ל אכ ,םימדקומה שמשמהו קסשה ,קסר                     הדירי םע ,2021 ץיק םש
     וכשמיי ץיקה תוריפ ףיטק ידעומ ראש רש                   ליגה ,40% כ לש תבאוכ
                                             -
     בושח .רבוטקוא-רבמטפס דע ןיגוריסל                   תומכ םע הנורחאה ףרוחה תנוע הע
     יכ ,׳םידהואה רוביצ׳ ינזואב רקיעב ,ןייצל                 תוכומנ תורוטרפמט ,ההובג םיעקשמ
     דריו עציהה לדגי ףיטקה םדקתיש לככ                    החירפל תויחרכהה ,רוק תונמ עפשו
                 .ריחמה                     .םירישנה ירפה יצעב הובג לובילו הבוט
                                         בקע טעמב בכעתה ףיטקה םנמא
             הנומתל תסנכנ ןאכו  דצל הירפירפהו תובשייתהה חופיט" :ןלוג ריאי כ״ח  תוריפה ילדגמ ךא ,ךראתהש ףרוחה
                      ימואלה השעמה םה תימוקמ תרצותו ןוזמ תחטבה
       המרופרה תרגסמב אובייה תינכות                    עפש העמשמש הכורב הנוע םימשור
                      קזחתש תיתימא המרופר ןכ לע השורד .ןוכנה ינויצהו
     אל ,ירפ תכורב הנועב ,תעכ אקווד                   אלש םיללפתמו – יתוכיאו חבושמ ירפ
                      ביטת םגו לארשי תנידמב םיאלקחהו תואלקחה תא
     יפכ ,תוריפ אובייל הקדצה לכ תמייק            "!ןכרצה םע  םילולעש םיינוציק ברש יעוריא ועיפוי
     עפש .המרופרה יטינרבק םיננכתמש                            .גשוהש המב עוגפל
     ל שה לא םורזי וטוטואש ילארשיה ירפה                   הפי ירפ הנשה םיעפוש ןבדבודה יעטמ
     הכירצה לכ תא תוסכל רומא םיקוו                   לש יצרא לובי לע רבדמ יפצהו יתוכיאו
     תוריפה אוביי תא רתיילו – תימוקמה                  .יתנועה עצוממל המודב ,ןוט 4,000-כ
     ל ולכ ,׳העונת ידכ ךותש׳ ןבומכו ,םירזה                  ל ירי המשרנ ,׳םח׳ ףרוח בקע ,דקתשא
     קושב םיריחמה ,ףיטקה ךשמה םע רמ                     ללוכ ץיקה תוריפ לכ תויומכב הדח הד
     תדרוה לע תוחטבהה יכ רוכזל שי .ודרי                   1,500-כל ישוקב עיגהש ןבדבודה לוביב
     אובייה ףציה תובקעב םיקוושב םיריחמ                    .2020 תנועבמ תוחפ ןוט 2,000-כ - ןוט
     ןויסינה .םינכרצה ייניעב לוח תיירז איה                  ל ורי ירהב םילדגמ ילארשיה ןבדבודה תא
     ל וע םיריחמה :ךפהה תא קוידב חיכומ                    ףיטקה .ןלוגבו ילתפנ ירהב רקיעבו םילש
     ירעפ תא םירזוגש הלאכ ויהי דימתו םיל                   'אלרוב' םידקמה ןזה םע הלא םימיב לחי
          .רוביצה ןובשח לע םינופוקה                   ל ומא הנועהו קותמה 'ןוד לאיור' ךשמהבו
                                         םאו .ילוי תליחת-ינוי ףוסב םתחיהל הר
     תרצות ךורצל בחרה רוביצל ארוק ינא                    ל רוב׳ :הככ זא ,ונלש םינזה לע םירבדמ
     פ בו היירט ,תחקופמ ,תילארשי תימוקמ                   ,׳ןאו׳ ,׳גניב׳ ,׳ריינר׳ ,׳קוניי'צ׳ ,׳ןוד לאיור׳ ,׳אל
                  !האיר                       .׳םאס׳ ןזהו ׳לדניפ לדיה׳ ,׳הלטס׳


                 2022 ,4 ׳סמ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 8  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, No. 4, 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13