Page 4 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 4

ןוכימה תכורעת

 לארשיב הלודגה
                                    תואלקח
 ןנח ישיבא :םוליצ

                                    ילש תיבה הז
                          ץראב םיאלקח םיטקייורפב תקסועה לבולג לאירא תצובק
                          םילבי םינבמו הקינפורדיה ,תוממח תיינבב החמתמ ל"וחו
                       האלמ תוירחאו תוכיא םע ההובג רומיג תמרב םדקתמ דויצ םע

 23-24.09.2020
                                             :הקינפורדיה לודיגב תונורתי
                       תכרעמב םירבוע רשא ,לודיגל םיבר םימ תכסוח NFT תטישב הקינפורדיה לודיג
 ]'9098 רבונצ םיעוריא םחתמ' waze-ב ,םיינחמ תמוצמ העיסנ תוקד 10-כ[           .רוגס לגעמב חמצל םירזחומה הרוגס
                       םיממ ןוזינ חמצה לש ןותחתה שרושה רשאכ הקד המינב תכרעמב ץרה םימה ביתנ
  24.09.2020 ישימח םוי  23.09.2020 יעיבר םוי           .ןצמחל ףושח ןוילעה שרושה דועב עובק ןפואב ןושידו

                                             .יברימ לודיגל תיסחי ןטק חטש את
  09:00-16:00 תועשה ןיב 10:00-18:00 תועשה ןיב 'וכו םיתב תוגג ,תונולמ ,רפס יתב :ןוגכ לודיגה ךרוצל םיינברוא םירוזא לצנל ןתינ
                                   םדא חוכ םומינימ  חונו םכח לוהינ  הרתי תלוספ אלל
       הנבמ רושיאו תויתשת ללוכ אל *
 Expo חמצ :קובסייפה ףדב םינוכדע תואלקח לש שדח ןדיע ליחתהלו םשרתהלו אובל םכתא םינימזמ ונא

 tzemachexpo@gmail.com | 050-7681044 :לטיבא רוצ
                                            :םע רשק רוציל אנ םיטרפו םואיתל
       052-614-9111 םיטקייורפ להנמ ימחנמ לאגי  052-747-6779 הרבחה ל"כנמ רקלט לאירבג
               Yigal@arielglobal.ci                  Gabi@arielglobal.co
   1   2   3   4   5   6   7   8   9