Page 8 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 8

ל״קפ                         תנש                                      -
                                  74 ה     תכרועה רבד
            ׳הנועל תויחנה׳ לש ןתובישח                  ,וניארוקל םולש
         י במו םינופ םילדגמ רתויו רתוי הנורחאה תעב
         םישיגדמו ׳תוריפ׳ ףסומב תויחנהה תא םישק  עובשה לש הלודגה הרושבה תאז !וחתפנ םירוגסה םיחותפה םיקוושה ,ןמאיי א
         ,המגודל :םוסרפה תמדקהבש תובישחה תא   ,וניכב ,וניחמ הללגב ,וניכיח הל המיעפה תאז .׳הרושבה תמיעפ׳ :םש הל ןתינו הזה
         .ינוי ןויליגב רואל ואצי טסוגוא-ילויל תויחנהה  טעמכה המיעפה ונל האב ונקרפתהש ינפלו ונתעדמ ונאצי טעמכ ,ונגפה ,ונגאד
                                             .רגסהמ האיציה תומיעפ בבסב הנורחא
           ׳עטונה ןולע׳ב םירקחמ םוסרפ     תיבב םילתפתמ ,תויחנה בורמ ףלקתמ רבכ םיידיהמ רועה :םילגרתמ ונחנא וליאכ הארנ
         םיבתוכלו םירקוחל הרישי היינפ תאצוי ןאכמ  אבסל דובכ םישוע ,םיקפרמו תוכסמב םישומח ףואשל םיאצוי ,טולימ ליבש םישפחמו
         .םתדובע תוריפ תא ונלצא םסרפל ׳ונלש׳   םהל שיגהל :ותחפשמ ינבו לארשי םע לא ונל שיש תובייחתהה תא םיחכוש אלו – אתבסו
         לא תורישי עיגמ ׳עטונה ןולע׳ יכ רוכזל בושח  םיעדוי ונחנאש המ הז .ןחלושה לא םיירט תוריפ חור בצמ לכבו ריווא גזמ לכב ,הנוע לכב
         י מל םיבתוכו םיררושמ םתא םא .דעיה יארוק                         .בוט יכה תושעל
         תודובעה בור .בצמה הז אל ךא ,אחינ ,הרג
                                                    םעפה ונל שי המו
         תונווכמו תויואר רקחמה תודסוממ תואצויש
                             ,הכרדה ,רקחמ – םינושה עטמה יפנעב השענהמ ןה ןאכ איבהל םילדתשמ תכרעמב ונא
         י וקז תכרעמב ונא .םילדגמה תעידיל עיגהל
                             םהיתותוא םיטרושו לע-תוחוכ הנורחאה תעב ורדח יתרגשה םויה רדס לא רשאכ ,חטש
         רדסב םירמאמ :םכלש הלועפה ףותישל םיק
                             .תילאבולגה המרב לכהו – םיימויקה ,םיילכלכה ,םייתרבחה ,םייעוצקמה ,םיישיאה ונייח לע
         ,תינקת ,הנוכנ ,הרורב הביתכ ,ריבס לדוג
                             החירפבו תונועה ישובישב ,רוקה תונמבו םילקאה ייונישב ,תוממחתהה תרותב תוניינעתהה
         תונומת ,תויופש תואלבט ,בטיה םייושע םיפרג
                             הלא לכ ,19-דיבוק :הניי׳צ ןיא דיימ ןורחאה סודניהב ,בילעהל ילבמ ,ןבומכו התעב אלש
         בטיה םיעדוי ונלוכ .עמתשמה לכו תויתוכיא
                              תורוקמ רשאכ ,הלא םימוחתב םג םיעדימ איבמ ׳עטונה ןולע׳ .ונתוא םיקיסעמ םה םג
                    .שרדנה תא
                              לכו חמוצה תנגה ,הלכלכה ,רקחמה תיזחב וניתוחוכמ םבורב םיעיגמ ונלש עדימה
                                            .ונלוכ לע ,עטונה לע ,עטמה לע עיפשמש המ
          ׳עטונה ןולע׳ לש תילטיגיד הצפה
                             י עמ תואצות םילעמו דודיבו רוצמ ימיב םג ןועשל ביבסמ םידבועש ימ וניניב שיש רבתסמ
         י יעה תא םיארוקה לכל ריבעהל ונלש ןויסינה
                             ׳פורפ ;ודקובאב תודובע יתש לש םימוכיס איבמ רניו ואל ר״ד .ןהב ןכדעתהל הוושש תוניינ
         המ לש ןיינע אל אוה תילטיגיד הסרגב ןות
                             תורקוח שולש ;םירישנה ירפה יצע לש םירומשה תודוסב וניתועידי תא ביחרמ זרא ןונמא
         ,םכידיבש הז ומכ קוידב היהי ןותיעה .ךכב
                             םותב רבכו ,לארשיב שדח קיזמ ,ףנכ תדוקנ תינסיסת םע תורכיהו דומילל ורבח תוריעצ
         .בשחמה גצ לע ךא ,םוסרפ תועדומ ללוכ
                             ומכ ,תואלקחה דרשמב היגולוקאורגאל ףגאה יתווצ ;חוודל המ ןדיב שי תחא רקחמ תנוע
         רוצעל תלוכי ןיאש החנה ךותמ םיאצוי ונא
                             תילאוטקאה היגוסה קמועל וסנכנו רגתאל ונענ ,היגטרטסאו רקחמ ,הלכלכל הביטחה םג
         אל איה הלאשה .םדקתהל םיבייח .ןמזה תא
                             הרבעש ,הנטבה תלא ;׳לארשיב תואלקחב יתנוזת ןוחטיבו תמייקמ הנוזת׳ תבכרומהו
         י תעד תווח תא לבקל חמשנ .יתמ אלא ,םא
                             ,ןומיר ןומה ,תישיא העד ,הילאוטקא שיו תוסחיתה ונמעטל הווש ,ןלוגבש וזל בגנה תמדאמ
         ןויליגה תא שקביש ימ – ךפהמ לכב ומכו .םכ
                                                 .דועו דועו עטמב הנועל תויחנה
                  .לבקי םג טנירפב
         תכרעמה ,הכרבב                                     תונלבוסו תונלבס
                             תילארשיה הרבחה לע םירבועה םיכילהתה .תונלבסו תונלבוסל םישרדנ ונא לכמ רתויו
                             הווקת ילוכ .תילכלכ תוקזחתה ,יתרבח םוקיש ,המלחה ןמז – ןמז םיחקול ולוכ םלועהו
                             .תמדקתמ ,רתוי תירבח ,רתוי הבוט ,הקזח ,השדח הרבח ונל הנבנו תוסירההמ םוקנש
                     :בל ומיש                           .הב תויחל היהי הוושש
         ,הננבל ראשה ןיב ושדקוי םיבורקה תונוילגה

                                                  :ןמויהמ קוחמל ןטק והשמ
         .דועו ץיק תוריפל ,היתוחולש לע ןפגל ,ןומירל
                             םיסנכ ,ןויע ימי ,םיסרוקל רושקה לכב לחש יונישב םילדגמה רוביצ תא עדייל ונשקבתנ
                 .המכשה תאירקל ופצ
                             הרזח לע תועדוה .׳בצמה׳ לגרל החדנ הבורקה תעל ןנכותש המ לכ :םישגפמ ראשו
              .םוסרפל תוכחמ םכיתדובע                          .ןדעומב ורסמיי הרגשל
                             ,הליעומו תניינעמ האירק
         החלצהב
                             יתסא                                 8
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13