Page 9 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 9

ילאוטקא


                תנש              1 המוק 19 ודרנואל                              ל״קפ
                 -
             74 ה    לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ל”כנמ ,ןסחלב ןורי םע


                           :ןתיא קוש עצבמ

        הנגפהל המיעפמ ,החטבהל הגאדמ ,הווקתל שפנ חפממ

                 !הדובעל םירזוח םיחותפה םיקוושה -               .םירוגס ןיידע םיחותפה םיקוושהשכ ,לירפא עצמאב הנושאר םעפ :םיימעפ םיבתכנ הלא םירבד
                  ,םיחותפה םיקוושה ךא - רגסהמ תיתגרדה האיצי לע הלשממה העידוה הליל ותואב
                   ,םירחאו עבש ראב ,הלמר קוש ,הווקתה קוש ,הדוהי הנחמ ,למרכה קוש םהב
                        .הדובעל רוזחל ורשואש םיקסעה תמישרב וללכנ אל
                             !םיניגפמ ?םישוע המ        םהלש תא םישוע םיפדועה ,םינ                            י פא עצמא
        תחינצב ןהו תוכיאב הדיריב ןה                            י שיה םע ,ליר
        ונרביד אל ןיידעו - םיריחמה                            תרושב עמ
        תרגסמב .עקפומה אובייה לע                             - רגסהמ תגרודמה האיציה
        י עתה לע האחמ ונעבה הנגפהה                             לש תטלחומה תומלעתההו
        יאלקח רזגממ הלשממה תומל                              י וסה תקוצממ הלשממה
        י סה .ידמ ךשוממ ןמז קרפל הז                            םיקוושהו םיאלקחה ,םירח
        םיקוושה לש תכשמתמה הריג ןהכ ןנער :םליצ                      י אתה ,םירוגסה םיחותפה
        היהיש םוצע קזנ המרג םיחותפה                            י שי יאלקח תודחאתה הנגר
              !ומקשל השק   )םירוגסה( םיחותפה םיקוושה תחיתפל וארקו םילשוריב וניגפה םירחוסו םיאלקח  םולשבא לש ותושארב ,לאר
        ייב :תובוט תורושב ףוס ףוס n                            םע הלועפ ףותישבו ןליו ובא
        ינוכמ וחתפיי יאמב 8-7-ב יכ רסמנ ,סופדל ןויליגה תדירי ברע ,הלא םימ  הלשממה שאר דרשמ לומ תינומה האחמ תנגפהל ,םייאלקחה םינוגראה
        תא בוש ונבתכש ,שאר ונמרה זא .םירוגסה םיחותפה םיקוושהו - רשוכה  וכפה ןה״ ;״!דחא הדובע םוי ודיספה אל קווישה תותשר״ .םילשוריב
                 .תחמשמה הרושבה תא םהב ונללכו םירבדה  וקפס״ .םיניגפמה וארק ;״!םיסרוק ונחנאו םיריחמ תוציפקמ״ ;״!לופונומל
                                                 ״!תילכלכ המשנה תנוכמ ונל
                           אובייה ןיינעבו  100-כ לש ךרעומ קזנל האיבה רבשמה תליחתב םיחותפה םיקוושה תריגס
        תיאלקח תרצות לש הרחתמה אובייה תא רוצעל הלשממל ונא םיארוק דוע י שמ יפלא .םיאלקחהו םירחוסה ,םינכודה ילעב ,םיקוושה ילעבל ח״ש ןוילימ
        תוקרי חפל הכילשמ לאמש די וב ידרוסבא בצמ – תורז תונידממ היירט  ןורתפה .השק תילכלכ הכמ וגפס םיקוושב רחסממ תוסנרפתמש תוחפ
        תוחפ תוקריו תוריפ ץוחבמ תאביימ ןימי די דועב ,ץראה תרצות םיירט תוריפו  םיקוושה לש החוטב החיתפ אוה הלשממה ינפב םירחוסהו םיאלקחה ולעהש
        תא ןיביש והשימ םוקל בייח תשבגתמו תכלוהה לארשי תלשממב ...םיירט  תודחאתהמ .קווישה תותשרב תעצבתמש וז ומכ ,הטושפ הפיכא תועצמאב
        תונידממ אל חטב ,אובייב תולת אלל ,לארשיב ימצעה ןוזמה רוציי תובישח  םתריהל תונוכנ ועיבה תוימוקמה תויושרה ישאר יכ רסמנ לארשי יאלקח
        ןוחטבו ימואל ןסוח רוציל ץראב ןאכ םיאלקח דדועל הלשממה לע .תוניוע    .הפיכאה םושייל גואדלו דוקיפ תחקל ,המישמל
        תא ריקוהלו ריכהל רוזחל הנידמה לע .ינידמ דודיבו רבשמ לש םימיב ןוזמ י שה ישנאב העיגפה .ןיגפהל ונאצי ,ןוגראה תוגיצנו תוריפ ילדגמ ,ונחנא םג
        שוכרל םינכרצל רשפאלו ונלש תואלקחה לש יגטרטסאהו ידוחייה ךרעה  תופצומ קווישה תותשר ,דחמ :הלופכ הניה )םירוגסה( םיחותפה םיקוו
           n .ץראה יבחרב םיחותפה םיקוושב ןבל לוחכ תילארשי תרצות י ושה תודסומלו םיחותפה םיקוושל תדעוימ ללכ ךרדב התייהש הרוחסב
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 9  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14