Page 6 - עלון הנוטע אוקטובר 2020 תפוח ואגס
P. 6

!ראוד עיגה

               ןיקיזחמ ונאש הזה בלולה              תנש תכרועה רבד
                                        -
        אל דוע הזה גחה רופיס תא לבא רבע ףלח תוכו        74 ה
                      :םתעמש                    ,וניארוקל םולש
        ץוביקה רצחל תוכוס ברע אצי יבצ תריטמ ילאומש יסוי בוטה ירבח
        םיאלממה םיברה רמתה יצעמ דחאמ ריסהל שקיב :גח תמישמל  םילגרתמהמ םהש םידוהיה לע םירמוא .םילגרתמ ,בו
        בלולב לקתנ ותמהדת הברמל .ותכוסל תחא ףכ קשמה רצח תא  יאדכו בוטו .הז תא החיכומ הירוטסיהה .רתויב םינמוימה
        תסנכה תיבל ותוא איבהו חקל דימו ,׳מ 4.30 והבוגש ,הזה רידנה  .ראשיהל ידכ אב הזה ףיגנה יכ שדחה םויה רדסל לגרתנש
                            .ץוביקב    לודגה ןודקומ רדנסכלא םג ׳תולחנתההו שוביכ׳ה תכסמב לבא ,הנטקב
        תוכוסמ םדוקה יבלולה אישה תא השעמל רבש ילאומש לש בלולה                      .ןטק הארנ
        תמר תנוכשב הנח ראב תסנכה תיבב םשרנש ,ןסינ ב״כ ,דקתשא  לכ דגנכש האורו ,תוריפה ילדגמ לע רקיעבו ,םיאלקחה לע תלכתסמ ינאו
        בשומב רטכייל קשממ עיגהש ׳מ 3.5 ךרואב בלול :הינתנב גלופ  גזמ ׳יאלפ׳ לע תרבדמ אל ינאו .םיניינעמו םיבוט .םירבד םירוק םייוכיסה
        קיזחמה יפירש ןסינ תא םיאור ונחנא לאמשמ הנומתב .םיערוזה  לע אלא ,ןנוכתהלו לגרתהל בושח םהילא םגו ונתטילשב םניא םה םגש ריוואה
        - וחיי אוה םגש ,גורתא הינשה ודיבו )דבוכמה ינש םוקמ( ובלולב - רא-השולשב תוחפל ,םיאלקחה .םייח ונא וב יתורחתה םלועב תובלתשהה
        דוד תפצב לבוקמה ברה דובכמ עיגהש ,הכרבל רשכו ולדוגב יד  הנורחאלו החלצהה רחא ץורמב הובג דוקינ םילבקמ ,םיקיתו אוצי יפנע העב
                           n .השאב        .ןפילו תויורימאה דוחיאל תוקריו תוריפ אוציי תלחתה לע ונרשבתנ
                                   - רא תא םיררחשמ ילש יתנוכשה ׳הכרב שגפמ׳ב ׳ישאנ׳ יסגא העברא לבא...
                                                       .םילקש 16-מ יקנ
                                   תואלפנמ קלח הז .רמול המ ןיא המהמתמש ףרוחהו ןאממש ץיקה ןיינעב
                                                 .ראשיהל ידכ אב אוה םגש םילקאה

                                                         :וניניינעלו
                                   הרובחל הכרעה עיבנו הדות רמאנ הפ .סגאו חופת רקיעב ונל שי שדוחה
                                   קילורש ,׳בוחו ןיארק רמע ר״ד :הראפתל ןותיע המירהש תינעוצקמ ךא הנטק
                                   -טירח תנע ר״ד ןבומכו ׳בוחו ןילי ינפד ירמ ר״ד ,רנטר דדועו ןיול סומע ,ןורוד
                                         .םייתרדס תויהל םיכפוה ׳עטונה ןולע׳ םע הירשקש ,׳ץיבוסיז
                                   םוזיגו היקשה אשונב ׳בוחו קנאכוק הניטב תאמ ןיינעמ רמאמ ונל שי העתפהב
                                   ימ ,שדח דחא שיו םיעובקה םירודמה ןבומכו .וניבתוכל חוכ רשיי .׳לוה׳גמ׳ב
                                         .דועו דועו הפונת תולבקמש הנועל תויחנהו ,וב דימתנו ןתי

                                                        ןוגראב המו
                                   םא ,העגרנ ,ןסחלב ןורי לש ותלבוהב ,ץיקה לש םייעוצקמה םירויסה תפונת
                                   רדס לע םידמועה תוחפ אל םיבושח םירחא םיניינע םושמ םאו הנורוקה תמחמ
                                   העיגה ןבומכו יאלקחה בוחרב השענהמ שדח עדימ םיאיבמ ונא הז ןויליגב .םויה
                                     .םוזב רבמצד ףוס דע םייקתתש ,תיתנש עבראה הדיעווב דקמתהל תעה

             ובלולו יפירש ןסינ                               םיחמצה תצעומבו
            www.netanyanet.co.il             הלא םימיב שממ תומייקתמ ןבלה תיבל רשקותמהו חושקה ץורמה ירחא
                                   יבחרב העבצהה תודוקנל םילדגמה םיאצוי 17.11.2020-ב .תוריחב ונלצא םג
                   )בניע הדד( דוד :םליצ                 .םיילגרב עיבצהל ,המידק זא תוריחבה תוב
                                   -
                                   ישחל םיעדומ ונלוכ .הצעומב תויפנעה תודעוול םהיגיצנ תא םירחובו ץראה


        ,הכרבב                        ,הליעומו תניינעמ האירק
        אפלא תיב ,בניע )הדד( דוד               יתסא
        einav@betalfa.org.i   םלועב ךוראה בלולהו ילאומש                                 6
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11