Page 9 - עלון הנוטע אוקטובר 2020 תפוח ואגס
P. 9

ילאוטקא                                   תא בוש םילעמ הנשה לש ישילשה ןועברה יקזנ״ .ולא תועפות לש תוכל
             - ’עטונה ןולע’ל שדוחה יפנע          העיגפה םוצמצבו עבטה יקזנ חוטיבב הנידמה תכימתבש תובישחה
                 תיתנש תינכות                     .טנק ל״כנמ ,ןמ׳גרות קילומש רמא ,״םיאלקחב
                                   ,חופתב רקיעב םתעיגפבו םישקה םיברשב הברה ונקסע םדוק ןויליגב
                  ,םולש וניבתוכל
                                      .ונל הרורב התועמשמש וז הגיאדמ הנומת םג ונילא העיגה םלוא
            ׳םכלש׳ שדוחה תא ןמויב ומשרת םא םכל הדונ
            יתנשה םירמאמה םוסרפל דעומ דועבמ וננוכתתו
                                          תויורימאה דוחיאל תיאלקח תרצות אוצי
                                   ,לארשימ תיאלקח תרצות לש אוביי הנורחאל רשיא תויורימאה דוחיא
            תוריפ טלס :ץרמ    חופת ,סגא :רבוטקוא
                                   - חה דרשמ לומ םתחנש םכסהה .םיערזו תועקפ לש יוביר רמוח ללוכ
          ןומסרפאו ןומיר :לירפא   וגנמ ,י'ציל :רבמבונ
                                   לש יוושב תיאלקח תרצות לארשימ אבייל דוחיאל רשפאמ תואלק
          תונלתשו יוביר ,הננב :יאמ  תוריפ טלס :רבמצד
                                   איהו הפפועתה רבכ הנושאר תילכלכ תינונס - הנשל רלוד ידראילימ
            ןיי ןפג ,לכאמ ןפג :ינוי  תוריפ טלס :ראוני
                                                 n .הרופ רחסמ קפוא העיצמ
            םידידיו ודקובא :ילוי    רמת :ראורבפ
         םייניעלג :רבמטפס-טסוגוא
              .הלועפה ףותיש לע םכלוכל םידומ ונא
               052-3214152 ’לט ,תכרעמה
              estieshkol123@gmail.com          םיפסונ םיטרפל                רלסט תולתשמו תוריפ
          רשק ורצ ינטרפ ץועייו
          052-3954695 המלש                    2021 ץיקל תונמזה םילבקמ
          050-5444322 רמתיא                           הטימשה ירחאלו


                                    ר'גנל'צ ,לאו הלאג :*םישדח חופת ינז
                                        :*םישדח הנירטקנ קסרפא ינז

                                        טיינוזמא ,ריפז ,ןירוא ,לטסירק

                                   PI80*, Pajam 2 :ללוכ חופת תונכ ןווגמ
                                  *סיוויד 'נואמ תררובמ הטלילופלטב :סגא

                                      המיסקמ ,MM102 ,בלהמ :ןבדבוד

                                     ןסנה ,677 :דקש ,הנירטקנ ,קסרפא
                                       ןשייטס ,תררובמ הנאירמ :ףיזש

                                      ןוזירפ ,'גיטרוו :*םישדח שמשמ ינז


                                                   טנטפ ינז*                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 9  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14