Page 8 - עלון הנוטע אוקטובר 2020 תפוח ואגס
P. 8

תנש  perot@org.il       1 המוק 19 ודרנואל
                -
             74 ה     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ל”כנמ ,ןסחלב ןורי םע
                                                   ,םירבח םולש
           םיחמצה תצעומב תוריחב
                 ,םירקי םילדגמ
        תצעומ ירבחו אישנ הרחב הקירמא                   :הרצקב ומכסל הסננו ןיינעמ שדוח ונילע רבע
        תודעוול םהיגיצנ תא םירחוב םיחמצה
        םוי אוה 17.11.2020 .הצעומב תויפנעה                   תיתנש-עבראה הדיעווה
        תא ורמש .םיחמצה תצעומב תוריחבה            - פה ןוגראה תלהנה לש הנורחאה תוסנכתהה תרגסמ
                    .םויה             הדיעווהש ,תודוגאה םשר תייחנהל םאתהב ,חווד הליע
        םיאשונו תוגאד לש הפוקתב ונא ,ןוכנ        תווצ .םוז תנוכתמב ,וז הנש ףוס דע םייקתת התחדנש תיתנש-עבראה
        לועפל הכישממ םיחמצה תצעומ ךא ,ונתוא םיקיסעמש םירחא םייניצר .ןכדענ ונחנאו .תינכותה שוביגל םיבורקה םימיב סנכתי הדיעווה
        קלח תחקל הצעומב םירבחה םילדגמה לכל ארוק ינא ןאכמ .הרדסכ
        - קה םינשב וליבויש םירבחה תא רוחבלו עיבצהל תאצל ,ולא תוריחבב              ׳עטונה ןולע׳ תבישי
              .ןמשה יתיזו תוקריה ,םירדהה ,תוריפה יפנע תא תובור  ינש לש םרכזל םירבד ולעוה ׳עטונה ןולע׳ תכרעמ לש הנורחאה התבישיב
        תוחתפתהל רושקה לכב תוטלחה ולבקיש םה םישדחה םירחבנה  םנורסח .ךורב םרכז אהי .בד ןב לאירזעו יקסמוח לואש םיקיתווה ונירבח
        - וש םודיק ,חמוצה תנגה ,םישדח םינז חותיפ ,חותיפו רקחמ ,םיפנעה - ושל ףרצל םישפחמ ונא הלא םימיב .בטיה שגרומ תכרעמה ןחלוש ביבס
        המחלמ ללוכ ונלש םיסרטניאה לע הרימש ,הכרדהה רובגת ,אוצייה יק  ׳עטונה ןולע׳ל םורתל תלוכיו המוק רועש ילעב ,םישדח םירבח ינש וניתור
        לע עיפשנ ךכו תירוזאה יפלקב עיבצהל אצנ ,תוירחאב גהננ הבה .אובייב - קא עדימו ןכות ילככ ןותיעה לש ותובישח הניוצ .תיניינע ןהו תיעוצקמ ןה
             .חמוצה יפנע לש תיעוצקמהו תירוביצה תוגיהנמה לש התומד - עומב תוריפה ףנע ,ןוגראה םעטמ תוריפה ילדגמ ללכל יעוצקמו ילאוט
        ,הכרבב                         ,עוצקמהו הכרדהה תוריש ,חמוצה תנגהו רקחמה תודסומ ,םיחמצה תצ
        ,םירדהה ףנע ר״וי רסורג ללה ,תוריפה ףנע ר״וי סנ-רב ינר    .ללכבו םלועבו ץראב קוויש ,ץראה יבחרב פ״ומה תונחת תויוליעפ
        הצעומה ל״כנמ ,ןולא יבצו תוקריה ףנע ר״וי חרפי ריאמ

                                      רוקמה ץרא ןומיס
          םכסה םתחנ                        תוקריו תוריפ לע
        ןפיל ודקובא אוציי                   לע רוקמה ץרא ןומיס תבוח
        - הת ירחא ,ףוס ףוס                 - מה לכב תלבוקמ ירט ןוזמ
        להנתהש ךשוממ ךיל                   - יב .םלועב תוחתופמה תוניד
        םיתורישה תלבוהב                   תנגועמ ןומיסה תבוח לארש
        ודקובאה ףנעו צ״הנגהל                 - ות לע הלח הניא םלוא קוחב
        םכסה םתחנ ,ץראב                  - קיעה .היירט תיאלקח תרצ
        ׳סאה׳ ןזמ ודקובא אוציי                רוביצה תוכז אוה החנמה ןור
        - שה הנומתב( רוד ןבואר .ילארשיה ירפה לש ותוכיא לע דיעמש המ – ןפיל - ות איה ןומיסה תבוחו תעדל
        .ךלהמהמ ןוצר תועיבש עיבה ,םיחמצה תצעומב ודקובא ןחלוש ר״וי ,)תילאמ  .םינכרצה תושירד לש האצ
                                   תובישח תמייק ןכרצה רובע
                םשגה יפל הקד :טנק           תיסיסב תוכז שממל ול תרשפאמ תעדל תוכזהו ולש ןוזמה רוקמל
        ישילשה ןועברב תואלקחל ריוואה גזמ יקזנ ףקיה      - שמ ל״כנמו )הנומתב( תואלקחה רש ,ןכאו .רוחבל שפוחה - תרחא
        לש קוניז - ח”ש ןוילימ 30-כ לע דמע הנשה לש      - יפ לע רוקמה ץרא ןומיס קוח שומימ םודיקל הנורחאל םילעופ ודר
        .דקתשא הליבקמה הפוקתה תמועל 30%-כ         יכ ןיוצי .תינכותל ףרטצהל קווישה תותשרל םיארוקו תוקריו תור
        םילקאה ייוניש לש תוכלשהה יכ רסמנ הרבחהמ     םהרבא יפא :םליצ  האירקל ונענ רבכ ׳ירוטקיו׳ו ׳הרטע׳ ,׳םניח יצח׳ ,׳לסרפוש׳ תותשר
        ןוציק יעוריאב ,רתוי ההובג תופיכתב יוטיבל תואב     אשונב דוע( אובי ירצומל םילארשי םירצומ ןיב הגוצתב דירפהל ולחיו
        - שהה םע דדומתהל יאלקחה לש תלוכי רסוחבו                            .)17 ׳מעב                                 8
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13