Page 10 - עלון הנוטע דצמבר 2020 ליצ'י ומנגו
P. 10

תיעוצקמה תורפסהו ןויסינה תוזוחמב טוטיש


                ,יקסבוקלוט ש״ע הדבעמה יאלמג ,ףסוי רב )ףזו׳ג( השמ ׳פורפ לש רודמה
                         (mbjoseph@gmail.com) יאלקחה רקחמה להנימ

     דע םיעגרנ אלו הז ךרוצל םמע ואיבהש םיקשו תויקש יולימב םג       ןתסובהמ תושדח
                .)2 ,1 הנומת( אלמ אוה םג ׳זאגבהש
     י״שר׳ קוספה תא םיחכוש םוקמב ׳המיעט׳ב םיקפתסמש הלאו           הליחת ןרקיעו
     אלו םוי-ריכשל קר תרתומ ךער םרכב הליכאה ויפל ,׳רתא לע - זמ דבכנ קלח תולבל גהונ ינא תואלמגל יתאצי זא
     למעמ ותיבב חנ הקלחה לעב וב םויב ,תבשב רוזאב לייטמש ימל  דומצב ,ףונ לתל ברעממש דוד תלחנ יסדרפ ןיב ןטק ןתסובב ינמ
                           .עובשה   חטש לע ,ןתסובה תקלחב ילצא .לאילמג לחנ לש תיחרזמה הדגל
     בר לובי םידיספמה ,הדקוש בשומה ישנאל םג השק היעב וז ,ןכא  םירחא ,םיירחסמ םינז םקלח ,רדה יצע רקיעב םיעוטנ ,׳ד 3-כ לש
     - שי תיב תא האיצומ תוינלכה תחירפ ןהב תותבשב רדה ירפ לש  םהמ וחמצש תונכ לע םיערזכ םיבכרומ םיעירז םהב שיו םיעירז
     טלתשמ החירפהמ לעפתהל ומייסש ירחא .הזה יפויב תופצל לאר  םהיתוריפש הלאכ שי םיעירזה םיצע ןיב .ירפ יאשונ םילודג םיצע
     יתרפיס רבכ .םיצעה לע םיטשופ םהו םודקה םיטקלה ןג םהילע
                                - כרהל הנכהכ הנורחאל יתתרכ םיבוט תוחפה תא רשאכ ,םיבוט
     וגנמה תוריפ לע םינכשה ידלי לש הטישפ לכש ,ל״ז יבאל דוגינב יכ
                                           .ןיינעמ יל המדנש שדח ןזב ןיפילח תב
     - וש בתוכ ,לודג רעצ ול תמרוג התייה הינתנב תיבה תיזחב לדיגש
                                תרסהל םתעב םישמשמה םיעירז לקד יצע השולש םג הקלחב
                                הנומש .לוזגה בלולה תורשכ יאל עדומ וניאש ימל םגו יל ,םיבלול
                                - וד ויתוריפש הנלובמי לש הרוש ,׳ענרב׳ ןזמ םבורב ,ןתסובב תיז יצע
                                .ץיפע-קתקתמ הלשבהב םמעט ךא ׳הטמלק׳ יתיזל םארמב םימ
                                יבא ר״דב רכזנ ינא הנהו םיטנדיסקואיטנאב םירישע וללה תוריפה
                                .ריכהש תוריפה לכמ םירישע ויה יכ אצמו ירובע קדבש ,ל״ז רזאל
                              דבלב השחמהל ,ןויכרא תנומת
                                             .םרומישל ךרד שפחמ ינא תעכ
        :1 הנומת                     יפמאוו יצע הזה רפסמכ ,המודא הבאיוג יצע העבש הקלחב דועו
       תבשב ועיגה                     ,הנבל הטופס לש םילודג םיצע ינש ,2008 לש הרקהמ ודרשש
      ,תוינלכ תוארל                    יתיאר םרט - קיבאמ ירסח )ובוק( סוארצ יחיש העברא-השולש
      ןתסובב רקבל                     דוע הלעמה דוסימ עיגהש ,םיצוק טעומ דחא רבצו ירפ םהילע
      ףיטקב רוזעלו                     הקלחב .תירבצאה תעיגפמ םיישפוח ויה םש רבצה יחישש םימיב
                                ינש ,שמשמו ףיזש ,קסרפא לש םידיחי םיצע םגו הנאת יצע השולש
                                ךא ודקובא לש םיריעצ םיצע םג ויה .ןפג יליתש העבראו תות יצע
                                          .הליתשל ךומס םתוא דמחו אב והשימ
    דבלב השחמהל ,שדחה רמושה :םוליצ             ינא םתוא ,ולמופו תוילוכשא ,םיפילקו זופת - רדה ינז ןווגמ ןתסובב

                                    ״תכלהו תסמעה ,תלכאו ךער ןתסוב לא אובת יכ״


                                הלא ,םי ִט ָקּ ַלה יתוא םימידקמ תרחא ,רסוב בלשב ףוטקל ץלאנ
                                םידייצ-םיטקלמ לחה ,םלש בוביס םהילע התשע היצולובאהש
                                םילוגלג דועו תיבו למע ,הדובע ישנאל םשמ ,הירוטסיהה תישארמ
                                תסה ךות תאז םישוע בגא םקלח .תוטקלב קוסעל ורזח ףוסבלו
                                -
                                ןתסוב לא אובת יכ״ ,ארקמב קוספ לש היצאירו לע היוגש תוכמ
           אלמ אוה םג ׳זאגבהש דע םיעגרנ אלו... :2 הנומת  אלא ׳רתא לע׳ הליכאו טוקילב םיקפתסמ אל ךא ,״תלכאו ךער
                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 10  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15