Page 7 - עלון הנוטע דצמבר 2020 ליצ'י ומנגו
P. 7

ילאוטקא         E-pree טנרטניא                        רשק לע םירמוש
                                    םיחמצה תצעומב תוריפה ףנע םע
          ליגרוצ עשילא לש רודמה             (mosheb@plants.org.il) תוריפה ףנע להנמ ,לטנקורב השמ

      http://www.meteo.co.il/home/text/2165                      :בצמ תנומת
      ינפלמ טרופמ רבסה איבמה יגולורואטמה תורשה רתא -
      וגנמ יעטמב הרק יקזנ תעינמ לע )הנתשה אל רבד( הנש 16
      לש לק עוריאב :הארנ ואוב .חותפ חטשב םירחא םיפורטבוסו       םיחמצה תצעומב תוריחבה
      םיעגפנ רומח הרק עוריאב .םיחרפו םילע םיתמו םיעגפנ הרק  )קווישו רוציי( םיחמצה תצעומ תונקתל )ד(36 הנקת תוארוה יפ לע
      - כה .עקרקה ינפ דע עזגה וליפאו םיפנע ,תוריפ םישבייתמו  ,2006-ו"סשת ,)תויפנע תודעו ירבחו הצעומה ירבח יונימ יכרד(
      תויהל הלולע עזגבו ירפב העיגפה .םייחב תראשנ םיתעל הנ  יכ ,תוריחבה תדעו תאזב העידומ ,)׳תונקתה׳ ןלהל( ונקותש יפכ

      רחואמ ךא ,ץעה ףונל קזנ םרגנ אל הרואכל ,הליחתב היומס -יצנל 17.11.2020 – א"פשת ולסכב 'ג םויב ומייקתהש תוריחבב
      - יטקא הנגה .ץעה תומבו ירפה תוכיאב תאטבתמ איה רתוי  םירבחה ורחבנ תיפנעה הדעוולו הצעומה תאילמל ,םילדגמה יג
      היקשהו ץלואמ ריווא תמרזה ,םומיח תללוכ הרק יקזנמ תיב      :)דחא לכ לביקש תולוקה רפסמ רדס יפל( םיאבה

      שיגדמו הטיש לכ לש היתונורתי תא טרפמ רתאה .ףונה לעמ
                                        הצעומה תאילמל      תיפנע הדעוול
           .תירבע :הפשה .הרקל דעומ חטשב עוטנל אל
                                           ןובנ השמ .1    ןובנ השמ .1
      https://mopdarom.org.il/wp-content/uplo                 סנ-רב ינר .2     סנ-רב ינר .2
      ads/2020/03/%D7%93%D7%95%D7%97-                    לאירא רפוע .3    לאירא רפוע .3
      %D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%95-                       גרבנזייא יבא .4   גרבנזייא יבא .4
      %D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%9E%D7                    ןיול סומע .5     ןיול סומע .5
      %A2%D7%A8%D7%91%D7%99-3-20.pdf                      רשיפ ןרע .6     רשיפ ןרע .6
      תקסועה תניינעמ הדובע איבמה םורד פ"ומ לש רתא -         תרופ רימת .7     תרופ רימת .7
        .תירבע :הפשה .יברעמה בגנב םישדח וגנמ ינז תניחבב          סנרב ןוליא .8    סנרב ןוליא .8
                                          םורמ ארויג .9    םורמ ארויג .9
      https://israel.agrisupportonline.com/          ,שורב הרש            רתס אודיע .10
      agri_tourism_israel/news/csv/csvread.          ,)סומידב( תטפוש         רוד ןבואר .11
      pl?show=707&mytemplate=tp2                תוריחבה תדעו ר"וי       רשי ןב הנקלא .12

      לילגב תיתוריית-תיאלקח הווח ,'עבטב בהאתהל' לש רתא -                    עלס רפוע .13

      ...לבא .י׳ציל לש ימצע ףיטק תייווחל ונתוא הנימזמה יברעמה – הכרעהו הדות םישרופה םירבחל   לשא ןליא .14
      תורקל ןכתי אלש המ – 2017 ץיק לביטספ תא ראתמ רתאה   !החלצה תכרב םיסנכנה םירבחלו     ןירוק ןרוא .15
      י׳צילה לביטספש הווקתב .הנורוק לש הלא םיפורט םימיב
      ומעטש ,ץעהמ רשי הז ירפמ תונהיל הכזנו וניתומוקמל רוזחי
      ,םיקינקיפל םחתמ שי ,םוקמב רייסנ ,רואתל השק אלפנה
             .תירבע :הפשה .ללכבו םידליל תויצקרטא     .יפוי ?תאו ?׳עטונה ןולע׳ תא ארוק התא
                                      :הז תא רדסל רשפא ,אל םאו
      https://www.foodsdictionary.co.il/tag/lychee-recipes
                                     )לארשי ראוד( ךתבותכ תא חלש
      - יצב םיוולמ י'ציל ינוכתמ םע ׳ירנישקיד דופ׳ לש רתא -
      :הפשה .הז יתקושת ןדע ןג ירפל קשח יררועמ עבצ ימול       estieshkol123@gmail.com ליימל
                        n .תירבע     .םיניינעב היהתו התיבה שדוח לכ ןותיעה תא לבקת -


                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 7  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12