Page 8 - עלון הנוטע דצמבר 2020 ליצ'י ומנגו
P. 8

זרא ןונמא ׳פורפ לש הניפה / קיתו רקוח לש ונחלושמ
            (erezamn@gmail.com)
                                                :תורוכב ינאת

                                        שמומ םרטש ןיינעמ לודיג
                                סוקיפ( Ficus carica יעדמה המשבו ,הנאת
                                תעבשמ דחאו ונימב דחוימ ירפ ץע איה ,)הנאתה
                                ירפה יצעמ דחא והז .ונצרא הכרבתנ םהב םינימה
                                לודיגל ןתינ ןאכמו שבויל דאמ דימע ,םירוחיימ יובירל רתויב םילקה
                                רכז יצע לעב רמולכ ,יתיב וד הז ןימ .ףרוחה ימשג לע קר ץראב
                                רכזהש דועב הבקנה יצע תא םילדגמ ונא ירפ תלבקל .הבקנ יצעו
           זרא ןונמא :םליצ              םיחמוצה םיפנע לע ץיק ינאתו דקתשא וחמצש םיפנע לע תולדגה
                                תורוכב םינאת :תוריפ יגוס ינש בינמ הבקנה ץע .הקבאהל שמשמ

                                הלאבש ,ךכב אוה ץיק ינזל תורוכב ינז ןיב ינורקעה לדבהה .הנשה
                                - טושה החימצה לש םילעה קיחב םירצונה ירפה יעקפ םינורחאה
            תורחאמ שולש הילעמו - הלשב תורוכב תנאת  ינזבו ,בורקה ץיקב םילישבמו םילדג ,םתוחתפתהב םיכישממ תפ

                                םירתונו חתפתהל םיכישממ םניא וללה םיעקפה תיברמ תורוכב
     םיקרפמהמ ,הטמלמ הגרדהב םיעיפומ םה ,חמוצו ךישממה ףנ  המודב ,ףרוחב רוקל הפישח רחאל קר םיררועתמ םה .םימודר
     - שבה םג םאתהב .רתוי םיהובג םיקרפמ לע ךשמהבו םינותחתה  ץיק ירפ םג בינהל םייושע תורוכב ינז .םירישנ ירפ יצעב םיעקפל
     ספטל ןמזה םע הכישממו הטמל הליחתמ ,תיתגרדה ירפה תל  - טושה החימצה לע חתפתהל וכישמי תאז לכבש םיעקפ םתואמ
     ףיטקה לע השקמ תכשוממה הלשבהה .הלעמ יפלכ ףנעה לע    .לישבהל תנמ לע הקבאה בורל םיבייחמ הלא תוריפש אלא ,תפ
     הפוקת ךותב לישבמה ירפל תופידע ןתנית דימת .ותוא תרקיימו  רכז יצע תוחכונל תוקוקז ןניאו תויפרקונטרפ דימת תורוכב ינאת
     - תה .דקתשא יפנע לע אשינה ,תורוכבה ירפ ןורתי ןאכמו הרצק - וכיה שיו הירפה םישרודה םינז שי ץיקה תוריפבש דועב ,הירפהל
     תכשמנ ירפה תלשבה םג ךכו הדיחא וללה םיעקפה לכ תוררוע              .םייפרקונתרפ תוריפ בינהל םיל
                     .דבלב הרצק הפוקת   תדחוימ תובישח ךכב שיו ולש בוציעה תויורשפאב דאמ שימג ץעה
     - רמש אדוול שי תישאר .םיישק טעמ אל שי תורוכבה ינאת לודיגב םג  םידיסח ול שיו הובג ירפה לש ינוזמה ךרעה .םינוש םיאנתב לודיגל
     תנאתש אצמנ .ביבאב וררועתי ןכא דקתשא ורצונש ירפה יעקפ תיב  תחת תורוכב ינאת עטמ לדגל ןתינש וניארה .םלועבו ץראב םיבר
     דימאנאיצב םייוסינ :המדרת ירבוש םילקימיכל הפי תינענ תורוכב  םיקיזמ דגנכ הרבדה יסוסירב ךרוצהמ ענמיהל ךכבו תשר יופיח
     -פה ירפה ,ףסונב .)2 ,1 הדיחא םיעקפ תוררועתה וארה )ףדוזלא(  איבהל תויושעש תונוש תויצלופינמל םינתינ תורוכבה יצע .)6 ,5(
             (
     תינמז וב תצרמנ החימצ לומ תורחתמ לבוס חתפתמה יפרקונתר  ירפ טעמ שי הב הפוקת ,)5 ,2( ינוי ףוס דעו לירפא ףוסמ הבנהל
     לש הלידגה תפוקת לכ תכשמנ וז תורחת .םייבטטגו םיעקפ לש  היושע הז לודיגב תוחמתה .םיהובג םיריחמ גישהל ןתינו םיקוושב
     הירפה רדעיהבש ,תורוכבה ינאת לש הקזח הרישנל תמרוג ,ירפה            .ימוקמה קושלו אוצייל ףנע רצייל
     םיאתמה יותיעב תילרבי'ג הצמוחש אצמנ .שלח ןהלש עלבמה חוכ
     הובג לוביל עיגהלו )3 ,1( תורוכב ירפ לש הבר הרישנ עונמל היושע     ץיקה ינאת לומ תורוכבה ינאת תונורתי
     םינזב דחוימב ,ףסונ ירקחמ ץמאמל םייואר הלא םיאשונ .׳יתרצנ׳ ןזב - מתמה הלשבהה איה ץיק ינאת לודיגב תוירקיעה תויעבה תחא
             .ףנעה םודיקל ימושייו ירקחמ רגתא - םישדח - עה יקרפמ לע םיאשינ ץיקה תוריפש רחאמ .תוריפה לש תכש
                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 8  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13