Page 5 - עלון הנוטע דצמבר 2020 ליצ'י ומנגו
P. 5

ילאוטקא


                                    תנש
                                     -
                                 74 ה    תכרועה רבד
        :ל״ז יליזרב ןוא                           ,וניארוקל םולש

        תפומו המגוד
                            םוי ,םויב העש יל הרסחש השיגרמ ינא ,הנורחאל דחוימבו ,דימ
     תיאלקחה הרבחל                 האמב רושע ,רושעב הנש ,הנשב שדוח ,שדוחב עובש ,עובשב

                            תואממ רבעמה לע רפס תיבב ודמלשכ קוידבש לבח המכו
                            אצוי רבמבונ ןויליגש הביסה ילוא תאזו .יתחכנ אל אוהה רועשב קוידב ,םינדיעל
                                                   ...רבמצד ףוסב
     תנשל תואלקחל לארשי תדיעוו          - המ רצ אוהש וישכע הארנ לבא הזה רוטב תולעהל יתיצרש םיניינע תמישר יתנכה
     ,22.12-ב המייקתהש ,2020          ,תוריפה ילדגמ ןוגרא לש תיתנש-עבראה הדיעוול םיכחמ ונחנא הרקמ לכב .ליכ
     לעפמ סרפ קינעהל טלחוה           ינא .תורופס תועש רובעכ תרזוחו תנווקמה ךרדל תאצוי ראוני ףוסב ףוס ףוסש
     - חאה רבוטקואב רטפנש ,ל״ז יליזרב ןואל םייח  תולעל םירומאש םיקתרמהו םיבושחה םיאשונה םוש לע רקיעב הדיעוול הפצמ
     .ותחפשמל קנעוי סרפה .הנורוקה יכוביסמ ןור  - חה רודל הלש רישיה רוביחהו ונילע התחנש תפרוטמה תיאלקחה תונשדחה :הב
                            ,יאלקחה רזגמב תונורחאה םינשב הזחאש הקינאפל דוגינב רחבש ,שדחה םיאלק
     ריעצ ליגמ ליבוה ל"ז ןוא״ :רסמנ סרפה תדעוומ
                             .תיטסיקטייה תיאלקח המצעמל לארשי תא ךופהלו םיידיל קסעה תא תחקל
     - מב םינוש םינוגראו םילעפמ תידוחייה וכרדבו
                           - טופה ףקיההמ םלעתהל רשפא יא רבכ םויהו םינש המכ רבכ הרוק הז השעמל
     םודיקב חתפמ תומד היהו םינש תורשע ךש
                            ,תועיתפמה ךרדה תוצירפמ ,תצרפתמה תומזיהמ ,עדיה תמרמ ,ןוויכהמ ,ילאיצנ
     .טרפב יברעמה לילגב ,תילארשיה תואלקחה
                           - רמה םיגשההמו ונלש פא-טראטסה תורבח תועיגמ םהילא םישדחה תוזוחמהמ
     - ומש ךשמב ׳תואולימ׳ ל"כנמ דיקפתב ןהיכ ןוא
                            רבדל יתבשח םילקאה לע םג .הלחתהב קר ונחנא .תונורחאה םינשה לש םימיש
     .המידק ןוגראה תא דיעצהו תונורחאה םינשה הנ
                                 .ריוואה גזמ הז וניינעב תושעל המ ונל ןיאש והשמ שי םא ,וניניב לבא
     - ור ,םייתועמשמ םידיקפת ןווגמ אלימ ןכ ינפל
                            ףורטל םיעובצלו םירשנל תתל הפידעמ ינא ןאכ ךא ,םינפה לע אוה םג המואה בצמ
     רבוחמ תויהל גאד דימת .תואלקחה םוחתב םב
                           - שמ תוחוכה ןזאמ ךא ,רעס וא הז תא השע רופלב םא רורב אל ןיידע .ינשה תא דחא
     םישרמ גיהנמכ רכזיי ןוא .עגרל חנ אלו חטשל
                            ,המחל דימת ןימי די .הזמ הנימי ףאו ינוציק ינמי ןימיל ינמי ןימימ ,ינמי ןימיל ןימימ הנת
     לש רה ,שידא שיא הריאשה אל רדחל ותסינכש
                            .תונתשהל לוכי דוע לכה ךא .ןוסיח אצמנ הנורוקל תוחפלו המלח דימת לאמש די
     .םערכ םעורו רעתכ דח ,תוביצי הרשהש המצוע
                                                 הקיטסיטטס תצקו
     - טבש ךכב ובל לכב ןימאהש ,ןוא לש ותשרומ
                            ׳תוסחב׳ םעפהו יתנשה םינותנה םוכיס תא רבמצד ףוס תארקל המסריפ ס"מלה
     לכ םדוק יולת לארשי תנידמ לש יתנוזתה הנוח
                            תוחפ ,םידקת תרסח הלטבא ,׳הליגר׳ הנש תמועל התומתב היילע :הנורוקה תפיגמ
       .ונתוא תוולל ךישמת ,תילארשיה תואלקחב
                           - יעצ רתוי ,תומילא רתוי ,תעפשמ התומת תוחפ ,סדייא ילוח תוחפ ,םיכרד תונואת
     ׳אבא׳הו בושמ תצובק ל"כנמו דסיימ ,שולא םייח
                            רסוח ,הלשממב רוביצה ןומאב תיטמרד הדירי ,ןואכיד לע וחוויד םירגובמ תוחפו םיר
     ותכל" :וירבדב ןייצ ,תואלקחל לארשי תדיעו לש
                                         .תוחפ וא רתוי םיגיאדמ םינותנ דועו ימויק תואדו
     םערכ ילארשיה תואלקחה םלועב העגפ ןוא לש
                            ךכ החדנ ,וילע םירבדמ שממ אלש ,ימואלה לבאה :וניתמ יפלא לע ישיא והשמו
     ולש לוהינה ןפואו תוחילשה תשוחת .ריהב םויב
                            תאשל ימצעל השרמ ינא .תוחפשמה קיחב םייתניב ראשנו המחלמה ירחאל הארנ
     ונאו םוחתב םיקסועה לכל תפומו המגוד וויה
                            אצנש ,וצקל ברקתמ ןכא ונמלוע תא דקפש הזה ארונה רבשמהש הנטק הליפת
     תא קינעהל הלודג תוכז יהוז .הלודג הדות ול םיבייח
                                .האלהו המידק עוננ עונ רבד לש ופוסבו םייחב םיקבד ,םיקזוחמ ונממ
     תא עינכה הנורוקה ףיגנ .ןוא לש ותחפשמל סרפה
                            לכל הכרעהו הדות ךכ לעו ורדסכ תאצל ךישממ םיבוכיעה תורמל ׳עטונה ןולע׳
     .האלה ונתוא תוולל וכישמי וכרדו ותשרומ ךא ופוג
                            רבעמו רבעמו הסנרפ ,תואירב תואירב ,תובוט תורושב ונלוכלו .היישעב םיפתושה
           .״תחנבו םולשב חוניו ךורב ורכז יהי
                                                   .2021-ל ימיטפוא
     תצובקל םידומ ונא״ :׳תואולימ׳ ריכזמ ,זר ימר
                           ,הליעומו תניינעמ האירק
     ךישמנ ונא .ןואל וקינעהש הכרעהה תוא לע בושמ
                           יתסא
                n .״תידוחייה וכרדב

                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 5  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10