Page 4 - עלון הנוטע דצמבר 2020 ליצ'י ומנגו
P. 4

ןויליגב המ


                                     ALON HANOTEA            תנש
                             ילאוטקא     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ןואטב  -
                           תכרועה רבד 5                  74 ה
             תיאלקחה הרבחל תפומו המגוד :ל״ז יליזרב ןוא     2020 רבמצד ,10 ׳סמ ןויליג ,ה”ע הנש
                    ןסחלב .י / 1 המוק 19 ודרנואל 6        א״פשת תבט
       לטנקורב .מ / םיחמצה תצעומב תוריפה ףנע םע רשק לע םירמוש 7      2020 Vol. 74 No. 10
                  ליגרוצ .א לש רודמה / E-pree טנרטניא
     / שמומ םרטש ןיינעמ לודיג - תורוכב ינאת :קיתו רקוח לש ונחלושמ 8          לוכשא יתסא :תכרוע
                         זרא .א לש רודמה      estieshkol123@gmail.com 052-3214152 ’לט
     לש רודמה / הליחת ןרקיעו ןתסובהמ תושדח :ןויסינה תוזוחמב טוטיש 10
                             ףסוי רב .מ                :תכרעמה
        ונאצמש םייוזהה תוריפהמ – ךרדומ ןוימד :עבטה לש תונועגש 12      לטנקורב השמ   ןסחלב ןורי
                                           ןהכ לבוי ר”ד   םירשי ינב
                     ןומיר .ד לש רודמה / ןומיר ןומה 13
                                             ןפג דוד ליגרוצ עשילא
            ודקובאל תינגוירק האפקה :חרקה תפוקתל םירזוח 14         רימצ יטומ   רוד ןבואר
     רתוי בוט םישוע םיינשדחה תוריפה יזגרא :רתוי ליכמ שדחה ןקנקה 15       יבכרה ןרע    יונ יקימ
                           הדובעה תא     תכרעמה ריקיו דובכ רבח - ל״ז יקסמוח לואש
                                     תכרעמה ריקיו דובכ רבח - ל״ז בד ןב לאירזע
     תיאלקח המצעמ תויהל ךרדב לארשי !התיבה וכל :םידיפסמה לכל 16
                            תיגולונכט
                                           לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא
         ןופצ פ״ומ לש תומישרמה לדומה תוקלח :לגרל היילע רתא 17     Israel Fruit Growers Assocation
       יארובדהו יאלקחה ןיב תילותק הנותח ?ודעונ םא יתלב םיינש וכליה 18    POB 40007 Tel-Aviv 64733
            תואלקחה דרשמ ,מ״הש / ןויע ימיו םיסרוק :ןווקמ םוז 19  64733 ביבא-לת 19 י’צניו-הד ודרנואל
                                        03-6917625 ’סקפ ,03-6966267 ’לט
                     י׳צילו וגנמ :שדוחה יפנע               www.perot.org.il
               יונ .מ / 2020 רבמבונ בצמ תנומת :י׳צילה ףנע 20
                                        ’רואל האצוה שורית‘ :הקיפרגו תועדומ ,הקפה
              יונ .מ / 2020 רבמבונ בצמ תנומת :וגנמה ףנע 22
                                           03-5662081 ’סקפ ,03-5662080 ’לט
                      ןכדועמ יתנש שדוחה יפנע 24
                                                :תועדומו םוסרפ תקלחמ
     המוציעב תיאלקחה העישפה :״םיילגרה ןיב ונל בבותסמ ןותחת םלוע״ 16
                                    kami.tirosh@gmail.com / 050-6300096 - ימכ :תיארחא
     וגנמה תמינכ תליטק דע ץראה רודכ לע הנגהמ :יאלקח שומישב ןוזוא 26
                                        hedva@tirosh-site.co.il / 050-6300093 - הודח
     םישודק .ר ,דרא-רפוס .כ ,בהל .ק ,יונ .מ ,זפרה-לאיתלאש .ל ,ןמשרג .י /
     יעטמב התומתהו תונוונתהה תעפות לש יבחרמה טביהה דועית 30     .תולע םולשתב ביוחי תירחסמ הרבח םעטמ יעוצקמ רמאמ
     גרבנייטש .ד ,ינחלוש .ר ,סקופ .י ,ארזע .ד ,קנלב .ל / השנמ ירהב ודקובא  תונטק תויתואב ודיל ןיוצי ןכ
                                        ."הרבחה תוירחאב הז רמאמב עדימה"

                            פ״ומב המ    תוירחא לע םימסרפתמ ’עטונה ןולע’ב םירמאמה לכ
                                    תוירחא לע ןה ’עטונה ןולע’ב תומסרפתמה תועדומה .םיבתוכה
     ,ינבואר .מ / חופתב ב ָרָּג הלחמה תרבדהל ,ידירביה ,שדח תוירטפ לטוק 34  הניא ,תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה .םימסרפמה
                                    םירמאמ םסרפל תבייחתמ הניאו תונומתו די יבתכ הריזחמ
               J.L. Henriquez ,רחש .א ,רברפ .א ,יול .ק ,רוג .ל
                                               .הילא םיחלשנה תונומתו
     ספירק׳ יחופת לש תילקיסיפה תושיגרה תתחפהל עטמ ילופיט תניחב 40
     ,ריפש .מ ,םיהרבא .ה ,גניליבצ .א ,ינסרמג .ד ,ץישנ .ש / ןוסחא רחאל ׳קניפ        :תרבוחב תונומתה
                          ורד .ק ,ריפש .ר             זרא ןונמא ׳פורפ
                                              ףסוי-רב השמ ׳פורפ
     / 'סאה' ןזמ ודקובאב תוירופה תאלעהל עטמל סובמוב ירובד תפסות 46          ןיול סומע ,יבאצר הנשוש
      יאסיס .י ,ןריבצ .ט ,דשא .ר ,ןזור .ע ,ןמרש .ע ,ץיבומיחירי .ו ,ריפס .ג ,ןרטש .ר  שדחה רמושה
                                              זפרה-לאיתלאש הרואיל ר״ד
                   הנועל תויחנה / תוריפ ףסומ               םישודק הקיר ר״ד
                                              גרבנייטש ינד ׳פורפ
                      םיפורטבוס יכירדמ / וגנמ 55           ארזע דוד ׳פורפ
                                              ריפש ןנור ,רוג רואיל
                ףנעה יכירדמ / םירישנב םיבשע תרבדה 56            דקש-יול םרימע
                      םירדהה יכירדמ / סדרפ 62            ןויכרא תונומת
                    תוריפ טלס :אבה ןויליגב                וגנמו י׳ציל :רעשב
   1   2   3   4   5   6   7   8   9