Page 10 - עלון הנוטע מאי 2022 כנרת בננות העשבים בכרם יין
P. 10

זרא ןונמא ׳פורפ לש הניפה / קיתו רקוח לש ונחלושמ
            (erezamn@gmail.com)                                ירפ יצעב שמש תוכמ לע תובשחמ                                לודיגב תורכומ תועפות ןה ירפבו ץעב שמש תוכ
                                םיפנע תפישחש איה העודי הקיטקרפ .םיעטמ
                                ו ירק יקזנ בקע תנכוסמ וילע תא דביאש ץעב םידבו
                                וא דיס ומכ הנירק יריזחמ םירמוח סוסיר וא דויס לבוקמ ןכלו ,הנ
                                                     (
                                וולגה תוממחתהה .וז העפות תעינמב ליעוהל םילוכיה ,)1 ןילואק
                                םיקזנה תרבגהל םורגל םילולעש םוח יעוריא התיא האיבמ תילב
                                הנירק יקזנ ינפב םיננוגתמ ךיא קודבל ןיינעמ .שמש תוכממ ץעל
                                מצש הארנ .םיירבדמ םירוזאב םילדגה םיטנלוקוסו םיסוטקק
                                ו
                              ןיול סומע :םליצ  םהירבא תוממחתה תא םצמצל תונוש םיכרד וחתיפ הלא םיח
         :1 הנומת                   ליפורולכ תמר םע םילע תריציב איה תחא ךרד :הנירק רזחהב
     חופתב שמש תוכמ                    ,תיברימ הנירק רזחה רשפאמ ריהבה םעבצש ךכ ,דאמ הכומנ
                                ו עש לש הקד הבכשב ולוכ חמצה לש יעבט יופיח ןיפוליחל וא
                                םירבא לש םתנבלה איה תרחא ךרד .הנירק תוריזחמ תונבל תור
                                ,םיקזנל שיגרה יקפוא בצמב םיאצמנו ליפורולכ ודביאש םירגובמ
                              בגר תלתשמב זרא ןונמא :םליצ  עבטהש רבתסמ .)3 הנומת( קוריה עבצה רומש היתחתמשכ םיל
                                .)2 הנומת( םיפוקז םיפנע לש קר םתרימשו יברימ הנירק רזחהל
                                עה לכ תא הפצמה תיעבט הנבל יופיח תבכשב אוה יתעדל אישה
                                ו

                                    .תוממחתהה תייעבל תונורתפ תאיצמב ונתוא םידקה


                                                      ץעה
                                וא םימח תוחפ ,םירחא םינוש םילקא ירוזאמ ץראל ואבויש םינימ

     םיפנע .סוטקקב םייקפוא םיפנע לש תיעבט הנבלה :2 הנומת  םישיגר ,תוהובג תורוטרפמטלו הקזח הנירקל םיפושח תוחפ
                     םיקורי םירתונ םיפוקז  דורשל ידכ ןגמ לופיטל םיקוקזו הנירקל הרישי הפישחל דחוימב
                                ו חי םא שמש תוכממ ועגפיי םיפנעה .םמחתמו ךלוה םילקא יאנתב
                                לש התמצועב היילעמ עבונש המ ,יקפוא בצמב הרישי הנירקל ופש
                                ו צש םינימש ,ןאכמ .םויה יירהצב בצינל הבורק ףנעה תיווזש לככ וז
                                תוצעתה תוריהמ דחוימב הבושח .תוחפ ועגפיי רתוי הפוקז םתחימ
                                םהלש ןוויכה תייצטניירואב יוניש תעינמ החיטבמה םיריעצה םיפנעה
                                יקלחב דחוימב ,ודקובא יפנע ,המגודל ךכ .ירפה לקשמ תעפשהב
                                ו וצה ,םיפנעה םלוא ,הנש ליגב רבכ ירפ תאשל םילוכי ,םינוילעה ץעה
                                ו פוא ןוויכל םיטונ םה ירפה לקשמ םעו םישימג ןיידע ,םיפוקז םיחמ
                                תנירק .הנירק תעיגפל ףנעה תא תפשוח יקפואל ףוקזמ היטהה .יק

     קוריה ועבצ תא הסכמ טנלוקוסה ךיא תוארל רשפא :3 הנומת  ףנעה לש רתי תוממחתהל תמרוג םודא-הרפניאה םוחתב שמשה
                   הנבל ,תיעבט יופיח תבכשב  םיצע .ולוכ ףנעה ןווינל איבתש ,ןוילעה וקלחב שמש תכמ תריצילו
                 2022 ,5 ׳סמ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 10  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, No. 5, 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15