Page 11 - עלון הנוטע מאי 2022 כנרת בננות העשבים בכרם יין
P. 11

ילאוטקא


                           ירפה    לקשמ תיילע םע םיפנעה תופפוכתה ענומש חישק דלש םיחתפמה
     ו בת םיאשונ םהש ירפה תסמב היילע םע םיפנעה ףופיכ תעינמ          .הקזח שמש תנירקמ תוחפ ועגפיי ירפה
     ו יטוקה יבוע תמאתהמ עבונ רבדה .וב העיגפה תעינמ תא חיט
                                ו אתה תא הארנ ,הנירקל תיסחי תודימעל המגודכ ,ודקובאה תמועל
     ,םינושה ויקלחב תעגופה הנירקה תמרל חתפתמה ירפב הלוק
                                אלש היפנע תוחישק תוכזב ןה ,םח םילקאל דחוימב המיאתמה ,הנ
     הבע הלוקיטוק תחתפתמ הנירקל םיפושחה תומוקמב רשאכ
                                ריהבה םיפנעה עבצ תוכזב ןהו ירפה תאישנ םע היצטניירוא םינשמ
     ףופיכ םע הרישי הנירקל םיפשחנה ,ירפב םילצומ םיקלח .רתוי
                                שבוי יאנתבו הקזח הנירקל הפישח תעב .)4 הנומת( הנירק ריזחמה
     רתויב ההובגה תושיגרה .שמש תוכממ ועגפייו דאמ םישיגר ,ףנעה
                                ו גה לש ריהבה םעבצ תוכזב דורשל הלוכיו הילע תא הרישמ הנאתה
     ןומירב ומכ ,ףנעה הצקב ,תילנימרט ירפה אשינ םהב םינימב איה
                                ששחה .תוממחתהה תתחפהל םרותה ןותנ ,םיירקיעה םיפנעהו עז
     םוקימ יונישל םרוגו הובג ירפה לקשמ םהב םינימב דחוימבו וגנמבו
                                הרימשה תובישח תא שיגדמ ינוציק םוח יעוריא לש דיתעב היילעמ
     לע םיאשינה תוריפ םג .ולקשמב היילעו ולודיג םע םיפנעה ןוויכו
                                      .ירפה תאישנ םע ףנעה לש העובק היצטניירוא לע
     חומיצה תמצועל .העיגפל רתוי םידעומ םישימג םייתנש-דח םיפנע
     .תחתפתמה הוולעב הרישי הנירקמ ירפה ךוסימ לע הבר העפשה
     ,ירפב שמש תוכמ יקזנ תעינמב הקזח העפשה ץעה בוציעל םג
     הוולעה ךות לא לדגה ירפה ׳תעיקש׳ לש בצמב רשפאתמ תאזו
     ץקוע ךרוא עבוק ןאכ .Y בוציע ומכ םייתיווז וא םייקפוא םיבוציעב
     ןגומ תויהלו ףונה ךותב עלביהל ירפל רשפאמ ךורא ץקוע :ירפה
              .וגנמב המגודל ךכ .הרישי הנירק תעיגפמ

                      ?תושעל ןתינ המ
     לככ :שמש תוכממ ותעיגפל הלודג ׳המורת׳ ירפה לש ולקשמל  םתוחישקו הנירק םיריזחמ םיריהבה הנאתה יפנע :4 הנומת

     רבגת ךכ רתוי שימג ץקועה וא ףנעהש לככו רתוי דבכ אוהש               םנוויכ לע הרימש תרשפאמ


                 2022 ,5 ׳סמ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 11  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, No. 5, 2022
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16