Page 13 - עלון הנוטע מאי 2022 כנרת בננות העשבים בכרם יין
P. 13

;הפוקז םיפנע תייצטניירוא לע  .הנבלה אוה ,סוטקקה יחמצ תוננוגתה תא הקחמה ,רחא יעצמא
     ןיפולחל וא ,ירפה םוקימו ףנעה ןוויכ יוניש תעינמ :ירפה לע הנגה n  ץעה יקלח תוממחתה תא תיחפהל היושע ןכא וז ךרדש )1( וניאר
     ו יצ ,ךורא ץקוע תועצמאב הוולעה ךות לא ירפה תעיקש רשפאל  דירוהל תנמ לע ץעה ירבא תנבלהל ףסונב .ןילואקב םיססורמה
              .םיאתמ בוציעו הללצהל ץרמנ הוולע חומ  לצ תותשר תועצמאב תאז גישהל ןתינ ,םהלש הרוטרפמטה תא
                                .תופדנתה תועצמאב ונוניצו ץעה תבטרהו םימ תזתה םע רתוי דועו
                        הדות תעבה    תא דירוהל הלוכיה הדיחיהו רתויב הליעיה ךרדה איה םימ תזתה
     ףלאמה רויסה לע הדות ,בגר תולתשממ בגר קילומשו העופל  תדדמנה ריוואה תרוטרפמטל תחתמ לא ץעה ירבא תרוטרפמט
                 .םיטנלוקוסהו םיסוטקקה ףסואב                       .)2( לצב


                          תורפס    ו קע ריאשהל הלולע הנבלה .תולבגמ שי ץעה לע הנגה ךרד לכל
                            .
     םוח תקעמ םיצע לע הנגה יעצמא ,יקנ ןילואק :)2018( .א זרא 1  תולולע לצ תותשר ;הזתניסוטופל עירפהלו ירפה לע ןבל עבצ תוב
           .20 ,11-10 :רבוטקוא ב"ע ׳עטונה ןולע׳ .תינוציק  הזתה ;הזתניסוטופל ןה םג עירפהלו הנועה ךלהמב קבא רובצל
     םיברש םע תודדומתה .לודגה ברשה םת :)2020( .א זרא .2  ןכו םימיאתמ ףקיהבו תוכיאב םימ תונימזב תינתומ ץעה ףונ לע
     ד"ע ׳עטונה ןולע׳ .)2020 ביבא ףוס ,יאמ ברש תובקעב( םישק  הובגה םימה ריחמ ללגב םג .ףונל לעמ הזתה תכרעמ תנקתהב
                       .11-10 :יאמ    דחוימב ,דבלב תורצק תופוקתל וז ךרדב שמתשהל ןתינש הארנ
     וונה ןולע׳ .ןאכ רבכ ירפה יצע בוציעב הכיפהמה :)2021( .א זרא .3                 .םיברשב
                     .14-12 :ינוי ה"ע ׳עט :ולא ןה שמש תוכממ ירפהו ץעה לע תויזכרמה הנגהה יכרד ,םוכיסל
     םוכיס ,ןומירב בוציע תוטיש :)2013( .א הדש ,י וטסוק ,.י לג .4  עטמה לעמ לצ תותשר תסירפ ,םיפנע תנבלה :ץעה לע הנגה n
                  .ןופצ פ"ומל שגומ ח"וד .2012  הרימש ,ףסונב .םימב םיצעה תבטרה תועצמאב יתופדנתה ןוניצו

                 2022 ,5 ׳סמ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 13  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, No. 5, 2022
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18