Page 12 - עלון הנוטע מאי 2022 כנרת בננות העשבים בכרם יין
P. 12

ו רד יתשב ךכב םחליהל ןתינ .היצטניירוא תונשל ירפה תייטנ
                                רשפאל וא ,םיפנעה עוביק תועצמאב תאז עונמל :תונוש םיכ
                                םיטונה םיבוציעה לכ .ץעב לצומ רוזא ךות לא ירפה תעיקש
                                וא תוחישקל םג הבר תובישח .תאז ורשפאי יתיווזל וא יקפואל
                                ו ומ םיחישקמ םיפנעהש לככ :ץעב תיתנש-ברה הצעה תושימג
                                תא רמושש המ ,םנוויכו םמוקימ תא רמשל םיטונ םה רתוי םדק
                                ורשפאי רתוי םישימג םיפנעש דועב ,ומוקמב חתפתמה ירפה
                                :עבוק האישנ םוקימ םג .שמש תוכמל הפישחו היצטניירוא יוניש
                                בקע רתויב תיתייעבה איה )ףנעה הצקב( תילנימרט ירפ תאישנ
                                ו מה ומוקימ יונישל הייטנהו ירפה לקשמ תיילע םע רצונה ףונמה
                                ףוקזה ןוויכה לע ורמשיש בוציע תורוצל ףואשל ןכ לע שי .יבחר
                                                    .ףנעה לש


                                וימשה תובישח הלוע )3 תוידממ וד בוציע תורוצל רבעמה םע
                                         (
                                ינשמ תכמתנה הרוש לודיגש יל הארנו םיפנעה תייצטניירוא לש הר
                                תכלוהה הייטנה םג .תאז רשפאי מ"ס 50 לכ לזרב יטוחב הידדצ
                                .שמש תוכמ תעינמב רוזעל לכות תותשרל תחתמ לדגל תרבוגו
                                תועמשמ תיתיווז בוציע תרוצל שי תילנימרט אשינה ירפב ,ךדיאמ
                                אצמנ )4( ןומירב Y בוציע ,לשמל ךכ .שמש תוכמ תעינמב הבר
                                   .ולקשמב היילעה םע הוולעה לצב ירפה תא ורמשב ליעי
                                       ,התירכ ןלבק


                                     םיעטמ שפחמ


                                            םיסדרפו                                     ,הריקע ,קוסיר ,התירכ :ללוכ

                                        חטש יוקינו שרוש יוניפ


                                         םיצעה יגוס לכב קסוע
                                          ףקותב םיחוטיב םע

                                             ץיח יווק עוציב
                                          םינכוסמ םיצע םוזיג

                                    תואלקחה דרשמ רשואמ שרגמ

                                      054-580-17-24

                                       www.hazait.co.il


                 2022 ,5 ׳סמ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 12  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, No. 5, 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17