Page 19 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 19

ילאוטקא

                        :ולשמ םיקוח עבטל ,ןכא
               םימשגה ,רתוי תוקזח תוחורה תילאבולגה תוממחתהה תובקעב

             הנורוק האב הנהו .רתוי איפקמ רוקהו רתוי טהול ןיסמחה ,רתוי םידבכ

        .םייאלקחה םילודיגה םה ,הארנ ךכ םינ                     י וסע ונלוכ ןורחאה שדוח
        יזכרמה קזנה םרוג תומדוק םינשב םא                      י כה םיקזנבו הנורוקב םיק
        י כונה ףרוחבש ירה ,הרקה היה ףרוחב                      האצותכ םימרגנה םיילכל
        .תיסחי םיטעמ םיקזנל המרג הרקה יח                      י שיה תואלקחל ראשה ןיב ,הפגמהמ
        םייזכרמה םיקזנה יכ הלע טנק ינותנמ                     םיכירצ אל םיאלקחה ,תאז םעו .תילאר
        לש האצות םה םינורחאה םישדוחב היצרטסוליא                גזמ – םיקזנ ףוטחל ידכ הנורוקל תוכחל
        םידבכ םיקזנל ומרגש תוזע תוחור                     לש וז הנועב רקיעב ,לתלתפה ריוואה
        לש רשנל הז ללכבו םינושה םילודיגל                      ינותנ םוכיסמ .הנומתב אוה םג ,הנשה
                                     םייוציפה לסב הנורוקה
        טנק הרעס יקזנ רובע .םיצעהמ תוריפ                      יכ ,הלוע טנקב 2020 לש ןושארה ןועברה
        יריש םיברה םיעקשמה םג .ח"ש ןוילימ 35 כב םיאלקחה תא הצפת  ןיגב ח"ש ןוילימ 100-מ הלעמל לש ףקיהב םיאלקחה תא הצפת ןרקה
                       -
        ,לארשיב םימה קשמלו תואלקחל הכרב ימשג ויה םבורב םנמאש ,וד  ףיגנ ץרפתה זאמ .ץרמ דע ראוני םישדוחב םינושה םילודיגל ועריאש םיקזנ
        םיאלקחה תא טנק הצפת תונופטשה יקזנ רובע .םיבר םיקזנל ומרג  ןוילימ 50-מ הלעמל לש םיקזנ וניגב ומשרנ ,ץרמ שדוחב ,לארשיב הנורוקה
        םיעוריאה .ח"ש ןוילימ 9.5-כב דרב יקזנ תובקעבו ח"ש ןוילימ 24-כב  רשאכ ,דבלב ינושאר ןדמואב רבודמ הנורוקה יקזנ יבגל .םיאלקחל ח״ש
        םג ואיבה תילאבולגה תוממחתהה ןיגב ומרגנש םייתמצועהו םיגירחה      .םיאבה םישדוחב קר םתחית הנותחתה הרושה
        י כל םידבכ םיקזנ הז ללכבו םיפסונ תואלקח יפנעב תוגירח תועיגפל  גזמ יעוריא וכפה תילאבולגה תוממחתההמ האצותכ יכ םינייצמ טנקב
        י קעב וצרפנש םיגדה תוכירבל ןכו תונופטשב ופחסנש םירובד תורוו  עובשב :רצק ןמזב םידבכ םיקזנל ומרגו רתוי םיינוציקל םינושה ריוואה
                      .ףחסהו םיזעה םימשגה תוב י טמב םקלח ,םימשג לש דואמ תולודג תויומכ ודרי ראוני לש ןושארה
                                   רושימבו ץראה ןופצב .בגנה ברעמ ןופצל דעו ץראה ןופצמ ,םידבכ םיח
                    םייוציפה יבושיחב הנורוקה םג  העיגפלו ףחס ,תופצהל ומרגש מ"מ 100-מ הלעמל ודרי ימורדה ףוחה
        י הש ןותנ ,הנורוקה סוריו לארשיב ץרפתה הנשה לש ןושארה ןועברב  .לודיג ינבמו תוממח תסירק הז ללכבו הגדמהו תוריפה ,החלפה יפנעב
        התלוכי תואמצעו תילארשיה תואלקחה לש התובישח תא בוש שיגד י מב וולו ץראה םורדל םג ובחרתה םידבכה םיעקשמה שדוחה ךשמהב
        םינושה תואלקחה יפנעב ףיגנה ומע ררגש םיקזנה .המצע תא לכלכל  ראשה ןיב ,םייתועמשמ םיקזנל ומרג הלא לכ .םינוש תומוקמב דרב יחט
        ,ל"וחב םיקווש ןדבוא ,םדא חוכב רוסחמ - םרקיעב םיילכלכ םניה                 .תוקרילו םירדהל
        ל״כנמ ,ןמ׳גרות קילומש .תודעסמו םיעוריא תומלוא ,תונולמ תריגס  תוחורב רקיעב וולש הרעס יעוריא רפסמ ועריא ץרמ שדוח ךלהמב םג
        הרטמב תפטוש תוליעפב הלא םימיב הכישממ הרבחה יכ רסמ ,טנק  ,תוריפה ,תוקריה ילודיגל םידבכ םיקזנל ומרגש םיקזח חור יבשמו תוזע
        םתוא תוצפלו ךירעהל ,םיאלקחה לש םיפטושה םיכרצה תא קפסל                   .יונ יחמצו החלפה
        תא חטבלו ךישמהל ןכו הנורחאה הפוקתב םהל ורקש םיקזנה ןיגב
        רחאל תאזו הנורוקה יקזנב םג םיאלקחל עייסת טנק .םינושה םילודיגה       הרעס יקזנ רתוי – הרק יקזנ תוחפ
                        n .םיקזנה לכ ומכוסיש י ושארה םיעגפנה תילאבולג תוממחתהו םילקא ייוניש לע םירבדמשכ           ימי ,םיסרוק לוטיב לע העדוה האצי ,הנורוק ימיב תואירבה דרשמ תויחנה תובקעב ,תואלקחה דרשממ ?אל המל ?קוחרמ םיסרוק
             .םדקהב םינוכדע .קוחרמ תנווקמ הדימל ומכ םירחא תונורתפ תאיצמל םיכרענ דרשמב .הבורקה הפוקתל וננכותש םיסנכ ,ןויע


                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 19  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24