Page 14 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 14

(dan@pomeg-tech.com) / ןומיר ןומה
                        'קט-גמופ' ל"כנמ ,ןומיר ןד לש רודמה

                                              :םינומיר יערז ןמש
                                              ?דיתעה רמוא המ
                                   םינומיר יערז ןמש לש ילבולג קווישב םיקסועה קוש ירקח
                                   רבודמו ףלוחה רושעב חתפתה הז קוש .רתויב תוימיטפוא תויזחת םיגיצמ
                                   תונש תליחתב .ןומירה ףנעב תועקשהה לג רחא בקועה חותיפ ךלהמב
                                   ,םדאה תואירבל םינומירה תמורתל תועדוותהה תבחרה םע ,םייפלאה
                                   םוינלימה לש ישילשה רושעל וידעצ תא ןנכתמ םויהו תוריהמב ףנעה חמצ
                                   תויאדכ תא ,ףנעה לש תושלוחהו תוקזוחה תא םיחתנמ םירקחמה .יחכונה
                                            .יתיישעתה חותיפה תויורשפאו וב העקשהה
                                   ,םשובייו םתפיטש ,ץימה יוצימ רחאל םיערז ,ןמשה תקפהל םלגה רמוח
        תורעשה וחסינ םירקוחה .תוחפל היישעתב ,תימלועה הקופתה תיברמ  ררבתמ ןמזה םע ,םלוא .םינומיר םילדגמ םהב םירוזאו תונידמ ןתואב אצמנ
             .ןאכ איבנ םיאצממה תיצמת תאו רתויב תוניינעמ רקחמ  תונידמב םיאצמנ ,םיחוורה ישוע םירצומה ילעפמ ,םיירקיעה ןמשה יקיפמש
        לגעמל םיפסונ םירצומ לש הרדחה היה םדי לע ןחבנש ןושארה אשונה  תומדקמש תומריפה תא םיראתמ קווישה ירקחמ .תוחתופמה הפוריא
        חינהל ריבסו תושדח תומזוי ךשומ ףנעה יכ הלוע רקחמהמ .ימלועה עציהה  יוצימל םייתיישעתה םיכילהתה לע עדימ םיטרפ יטרפל םיאיבמו הז םוחת
                 .תוליעפה תרגסמל ופרטצי תופסונ תוישעתש  המוקמש ןייצל בושח .ףנע לש םייחוורה תוחודה חותינו תויולעה ,ןמשה
        הנומתל וסנכנש םישדחה םילעפמה תא םירקוחה ונחב ןכמ רחאל  ץראב הז םוחתב תוליעפה ףקיהש המוד :תויזחתהמ דקפנ לארשי לש
          .תורבחה לש רתוי טרופמ חוליפל םוקמ היהש התייה םתנקסמו  יתלבה תולוכיה ןה ,לבחו ,רסחש המ םלוא ,יואר דמעמ הל רשפאמ אל
        הרדסב ,איבמו 2025 דע ,תואבה םינשב הפוצמה רחא הקחתמ רקחמה  תוימוקמ תומזוי םיאצומ ונא ןיאש רעצמ .לארשיב ףנעה לש תולצונמ
        ןיינע הב שיש ,הפוצמה הקיטסיטטסה תא ,םיפרגו תואלבט לש הכורא         .ןומירה ףנעב הז דחוימ םוחת חותיפל
        םירצומל חוליפ תללוכ הקיטסיטטסה .םוחתב ןיינעתמש ימל רתויב בר
        תוכלשהו - םינומיר זכר םרוקמש םירצומלו םינומיר תקבאב םרוקמש  םייעמ תוקלד תתחפהב תכמות םינומיר תכירצ
        ,םיירקיע קוויש ידעי תווהמה תוישעת לע ולא תוירקיע תוצובק יתש לש  תתחפהב עייסמכ ןומירה ירפ בשחנ זא רבכ יכ תועיבצמ םדק ימימ תויודע
        םירוזאל םיקלוחמ רומאכ םילעפמהו תוישעתה .תופורתו הקיטמסוק  תעהמ םירקחמב ,םנמאו .ותבוטל תודוקנה תחא תאזו ,םייעמב תוקלד
                   .תושביה לכ תא תופיקמו םלועב םינוש  םיימיכ םיביכרמ 100-מ הלעמל ליכמ ןומירה ץימ יכ אצמנ הנורחאה
        םילוע םירקוחה ידיב זכורש עדימהמ קיפהל ןתינש םיחקלה ראש ןיב  ,ןוצמח תודגונ תובכרת ,םינינאטו םידיאונובלפ ,םילונפילופ םהב ,םייעבט
          .רתויב ןיינעמו ףיקמ .םיירקיעה םיקוושמה לש תושלוחהו תוקזוחה   .םינינאיצותנא לש הרושו קי'גאלא הצמוח ,ןי'גלקינופ
                                   תונוזמל האוושהב ןומירב תויוצמש תקלדה תודגונ תובוכרתה תריקס
                    ןריאו דרפס ןיב הלועפ ףותיש  ,ןאכ חוודמה רקחמה .םיבר םירקחמב תאבומ םילכוא ונאש םירחא
        הנורחאל לחה )CORC( ןריאב םיירפכה םיביטרפואוקה לש גגה ןוגרא  :םיקלח השולש ללוכ ,םייעמ תוקלדב לופיטב ןומירה ירפ תוליעי וניינעש
        חתפל הרטמב ,CELLBITEC ,לודג ידרפס ביטרפואוק םע הלועפ ףתשל  לולסמב ןומירה ידי לע ףוגל תונזומה תובוכרתב םייונישה םינודנ ןושארב
        שגפנ ידרפסה ביטרפואוקה ל"כנמ .םיפסונ םילודיגו םישדח ןומיר ינז  ןתוליעפ לע תיעדמה תורפסב ומסרופש םירקחמ םיטטוצמ ינשב ,םייעמה
        לע ןויד ומייק םיינשהו םינריאה לש םילהנמה תצעומ ר"וי םע הנורחאל    .יעמב תוקלד תדגונש העפשהה הנודנ ישילשבו
                         .הלועפה ףותיש ןונגנמ
        םיירגרגה תוריפה ףנע חותיפ איה הז הלועפ ףותיש לש הנשמ תרטמ           ןומירה ץימ לש ׳הפצה׳ה לע
        קושב הדמעמו םיירגרג לש תולודג תויומכ תרציימ הדבל ןריא :אוצי ףנעכ  .םינומיר ץימב תיפיצפס קסועה ףיקמ יתוכיא רקחמ םלשוה הנורחאל
        י דח םילודיג לש תויבב םייתועמשמ םיגשיה םע יזכרמ םרוג ,הובג ימלועה  בצמל םילבגומ ויחקל םג ןכלו הנורוקה רבשמ ץורפ ינפל ךרענ רקחמה
        תפלחהב םהלש ףתושמה ןיינעה לע םיינשה וזירכה שגפמה םויסב .םיש  ללוכ רקחמה .ךכמ עמתשמה לכ לע הפגמה םורט לש ילבולגה קושה
        םינזה תא ףתושמב םמש לע םושרל םתנווכב ךשמהבו ,תויוסנתהו עדימ  עדימ לע ססובמו םינוש םייפרגואיג םירוזאל םיעדימהו םימרוגה קוריפ
                 n .םיחתפמכ םהיתויוכז תנגה םשל וחתופיש  תא םיפיקמ ךכבו ,םלועב םילודגה םילעפמה ידי לע םירקוחל קפוסש                                 14
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19