Page 17 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 17

ילאוטקא                       יאדכל לודיג ךפוה המ              ימוקמ ןוזמ רוצייל םיוולנ םיכרע
        רשוכ בשוח הליחת .דבלב תיחמצ תואלקחב רומאכ דקמתמ הז רמאמ  הכירצ תודדועמ ןה ,ןרציל ןכרצה ןיב רשק תוימוקמ ןוזמ תוכרעמל
        י יב םדא לכאמל םידעוימה חמוצה ילודיג ןווגמ לש הנוזתה יביכרמ רוציי  דחוימב ,תוליהקה תאו תימוקמה הלכלכה תא תוקזחמו ירט ןוזמ לש
        ושענש תומדוק תודובעבו מ”הש יכירדממ עדימב שומיש השענ .לארש  הניחבמ םיפידע םיבשחנ ירט ימוקמ ןוזמ לש הקפסאו רוציי ;הירפירפב
        ףקיה :ןלהלכ ,םייאלקחה םילודיגה לע עדימ ףסאנ .דרשמה תודיחיב  לולכמ לש הניחב תשרדנו ןוכנ דימת הז ןיא יכ םא ,תיתנוזתו תיתביבס
        י שיב םייזכרמה לודיגה ירוזאב היקשהל תעצוממה םימה תומכ ,םילודיגה י מל תיאלקח תרצות עוניש ;ופוגל ןוזמ לכ לש תויתביבסה תועפשהה
        רוחבל ואובב ,יאלקחה .ונחבנש םינזה ליהמת לש )לובי( עצוממ רוציי ,לאר  תא לידגהלו התוירט תא דבאל םייתנוזתה היכרעב עוגפל לולע םיקחר
        בשחתמ םילודיג רוזחמ וא לודיג                          י קתה רסח לודיגה ;ןוזמה ןדבוא
        םיינרציהו םיילכלכה םירטמרפב                           רימחמ םלועה תייסולכואב םיד
        ,תימואל הייארב םלוא ,קדצבו                           ,עקרקה יבאשמ לע תורחתה תא
        ,הייסולכואל ןוזמ תקפסא טביהמ                          רסוחל איבהל לולעו ןוזמהו םימה
        םינושה םילודיגל סחייתהל בושח                          ;ןוזמב רוסחמלו םיריחמב תוביצי
        י רמ תא קפסל םתלוכי תניחבמ                            תוכרעמב העיגפו םילקאה יוניש
            .םיינויחה הנוזתה יביכ                          רוצייב עוגפל םילולע תויגולוקא
        םיפנעה ןיב םילדבה םימייק ,יופצכ                         בקע ,ףיקעו רישי ןפואב ןוזמה
        הנוזתה יביכרמ תלוכתב םינושה                          י ותה תויגולוקא תוכרעמב העיגפ
        םיתעל .םהלש רוצייה תוליעיבו                           םירבשמ ;םייחה גראמב תוכמ
        וניא יתנוזת ביכרמב רישעה ןוזמה                         י ולע ,ונרוזאב טרפב ,םייטילופואיג
        לודיגל רתויב םיאתמה אקווד                            ןוזמה תונימזב יונישל ליבוהל םיל
        םימו תיאלקח עקרק תלבגמב                                     .וריחמבו
        י יגש אצמנ ,המגודל ךכ .היקשהל                          ןוזמ לש רוציי תלוכי חותיפ ,ןכ םא
        רוצייב רתויב ליעיה אוה תוננב לוד                        םורתל םייושע הרומישו ימוקמ
        תרצות ג”קל תוירולק סחי יפלש יפ לע ףא ,םנודל רוצייה דדמב תוירולק  .םיידיתע םינוכיס ינפמ הנגהלו ימואל יתנוזת ןוחטיבל ,תמייקמ הנוזתל
        םה םידקשו סומוח .)לשמל תיז ןמש( רתוי הברה הליעי םירחא םילודיג  ןווגמב םייתנוזתה םיביכרמה רוציי לש ותוליעיו ורשוכב קסוע הז רמאמ
        יאנתב םנוד יפל בושיחב ךא ,תרצות ג”קל םינובלחב םירישע תונוזמ          .חמוצה תואלקחב םיירקיע םילודיג
        ןופפלמ לודיגב רתוי הובג םנודל ןובלח לובי םילבקמ לארשיב תואלקחה
        לכב היקשהל םימה תכירצל םג בל םישל בושח הז רשקהב .היינבגעו              יוצרהו יוצמה ןיב המ
        לודיג רשאכ ,לעבבו ןיחלשב ןמשל תיז לודיג ןיב הקולח התשענ ןכל ,ףנע  םאתהב ובשוח לארשיב תיחמצה תואלקחב םייתנוזת םיביכרמ ןווגמ ךס
        לודיגמ םנודל 4 יפ טעמכ לש תומכב םינמוש ללוכה לובי בינמ הקשומ  דחא לכל תצלמומה הכירצה .יחמצה רוצייה ךסל ורבוחו םינושה םיפנעל
                       .דבלב םשג ימ לע ססובמה  השמישו לארשיב הנוזתה תוצלמהל םאתהב הבשוח הנוזתה יביכרממ
                                               .הכירצה ךסל רוצייה ךס ןיב סוחייל
                    הכירצ ישיחרתו רוציי ישיחרת  -כב ,2018-ל ןוכנ ,ךרעומ לארשיב הז ןותנ :תדבועמ תיאלקח עקרק n
        תוצלמה יפ לע שרדנל סחיב ןחבנ לארשיב ילאיצנטופה יחמצה רוצייה ךס               ;׳ד ןוילימ 6.39
          :םינוש רוציי ישיחרת ינשב תאזו ,הנוזתה יביכרממ דחא לכל הנוזתה  לע הכמתסה וז הדובע :תיחמצ תיאלקח תרצות לש יתנוזת בכרה n
               ;םדאל ןוזמל םויכ שמשמה חטשב יאלקח רוציי .1  רתויב ףיקמה ,ב”הראב ילרדפה תואלקחה דרשמ לש עדימה רגאמ
                 .םדאל ןוזמל חטשה ללכ לוצינב יאלקח רוציי .2  הלאל רתויב םיבורקה םינזל םיסחייתמה םינותנב שומיש השענ .םוחתב
                     :םינוש הכירצ ישיחרת ינש ונחבנ ןכ   ;יאלקחה רצומה ךותמ לכאנה קלחל קרו ץראב םילדגה
                 ;2018 תליחתב הייסולכואה לדוגל םאתהב .1  לודיג לכ לש לוביה ינותנ :ץראב םייאלקחה םילודיגה לש הקופתה ףקיה n
          .)םיגצומ אל םינותנ( 2039 תנשב יופצה הייסולכוא לדוגל םאתהב .2  תעדה תווחל םאתהבו מ”השב רוצייה תלכלכ םוחת יבישחתמ וחקלנ
        יחמצ רוקממ תוירולקה תומכ 1 רוציי שיחרתב :םייסיסב הנוזת יביכרמ n  עצוממ גיצמ לודיג לכב לוביה ןדמוא .םינושה םיפנעב לודיגה יכירדמ לש
        רוציי שיחרתב .תצלמומה תומכהמ 39%-כב הכומנ לארשיב רצייל ןתינש  רובעכ אלמ לובי םיבינמ עטמ ילודיג .םויכ םילדגה םינזה ילובי לש ללקושמ
        ןתינ ,םדאל ןוזמל חטשה ללכ לוצינ ךות םייקתי יאלקחה רוצייה ויפל ,2  םאתהב ,םיבינמה םיחטשל קר איה תוסחיתהה םהב ןכלו םינש רפסמ
         .תצלמומה תיללכה הכירצה לע הנועה ימוקמ ירולק רוצייל עיגהל היהי  לש תברוקמ בצמ תנומת ןתונ םילודיגה ףקיה .עטמה ייח ךרוא עצוממל
        תצלמומה םילרנימה תכירצ לכ תא קפסל ןתינ :םינימטיוו םילרנימ n        .)2016 ינותנ( םיירקיעה םילודיגה ליהמת
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 17  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22