Page 18 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 18

.םייתרבח-םיילכלכ םייונישלו םייגטרטסא-ואיג םימויאל הובג ןוכיסב םלועה  ןתינ 2018 תייסולכואל ,המגודל ךכ .םירטמרפה לכב טעמכ רתוי ףאו
        תיילעב תוארל ןתינ יאלקחה רשקהב תוביציה רסוחל תורישי תואמגוד  אצמנה ,ןדיסה ודועו היה ןפוד אצוי .לזרבו ןחרז ,םויזנגמ ,ןגלשא קפסל היה
        היתובקעב האיבהו תוימילקא תועפשהמ העבנש ,2010-ב הטיחה יריחמ י פמ הניאש האצות ,םישיחרתה לכב תיחמצה תרצותב םיכומנ םיזוכירב
        םידקת רסח ףצר ליבוה הינרופילקב .היסורמ הטיחה אוצי לש הריצעל  עיגמ הייסולכואב ןדיסה תכורצתמ יתועמשמ קלחש ךכב בשחתהב העית
        םייאלקח םיחטש לש הבחר השיטנל יחכונה רושעב תרוצב תונש לש  ןגלשאב רוסחמ יופצ 2039 תייסולכואל ,תאז תמועל .)םיציב ,בלח( יחהמ
        היילעל איבהו םימב רוסחמ לשב םיימלועה םייאלקחה םיזכרמה דחאב  A ,B1 םינימטיווה לש תילאיצנטופה הקפסאה .ץבאב םג התוחפ הדימבו
        יחכונה רבשמהו המחלמה יכ םינעוטה שי .םידקשה ריחמב תימלוע  E-ֹו B2 םינימטיווהש דועב ,ךרוצה לע הנוע בורל תילופ הצמוחו ,B6 ,C
        םלועב .ונרוזאב םילקאה יונישל תורישי םירושקה םיעוריאמ ועבנ הירוסב  הייסולכואה רובע ,תאז תמועל .ןועריג םע ,ןפודה יאצוי הז הרקמב םניה
        ןוזמה לכ תא לעופב קפסל שי היפל הסיפתה ילבולג קוש תלכלכ לש  אלש ןייצל בושח .תילופ הצמוחו A ןימטיווב םג רוסחמ יופצש אצמנ 2039-ב
        הסיפתל הבחר הזיחא תמייק םלוא ,תלבוקמ הניא ימוקמ רוציימ קר  .תיחמצה תרצותב םיאצמנ םניאש ,B12-ו D םינימטיווה הז רקחמב וללכנ
        המרב ימוקמ ןוזמ רוצייל תילאיצנטופ תלוכי רמשל בושח יכ תנעוטה
                         .הייסולכואל תקפסמ                  2039 דע היגטרטסא
                                                הייגוסה םג הנחבנ תאז המישרב
           ?תודעומ ונינפ הנא                            י וכי לע תרבדמה ,תיגטרטסאה
        הייסולכואה לודיגל ידיתעה יפצה                          םג תצלמומ ןוזמ תקפסא תל
        י חהו ןוזמה ןוגרא תא ליבוה םלועב                                .ןמז ךרואל
        יכ ךירעהל )FAO( ימלועה תואלק                          רוציימ קפסל ןתינ ,אצמנ ךכ ,םויכ
        תא לידגהל ךרוצ היהי 2090-ב                           םיביכרמה בור תא דבלב יחמצ
        י לב םלועב תרצוימה ןוזמה תומכ                          י כואה רובע םיצלמומה םייתנוזתה
        ,2004-ב הרצויש וזמ 10% תוחפ                           םלוא ,ןדיסלו ןמושל טרפ ,הייסול
        לע םג ועיפשיש םייוניש םייופצ ןכו                        ,2039 לא ,המידק םילכתסמשכ
             :לארשיב תואלקחה                            י לחב ,תוירולקב רוסחמ היהי יופצ
        לוצינ ורשפאי םייגולונכט םירופיש n                        םילרנימהו םינימטיווהמ קלחבו ןוב
         ;עבטה יבאשמ לש רתוי ליעי                           לודג קלחש םושמ רקיעב תאזו
        חותיפו ןוזמה ליהמתב םייוניש n                          םינמשמ עיגמ ןמושה תכירצמ
                    ;םיקרחו תוצא תמגודכ ןוזמ תורוקמ  םיעיגמ םה םג B12 ןימטיוו ןדיס .בלח ירצומו רשב תכירצמו םיאבוימ
              ;הכירצהו רוצייה תרשרש ךרואל ןוזמ ןדבוא םוצמצ n  הקפסאב אוה םג יולת תוירולקב רוסחמה .יחה ןמ תונוזממ הבר הדימב
            .רתוי תמייקמ הנוזתל רבעמו ךרצנה ןוזמה ליהמתב יוניש n  םירחא םיביכרמב יתועמשמ רוסחמ ןיאו תוירולק ריתע ןמוש לש הכומנה
        י קחה רצומה רופישב יעבט ןפואב דקוממ יאלקחה רקחמה ,הז רשקהב  ןסחאלו אבייל לקנב ןתינ ,תיגטרטסאה המרב .םינובלחו תומימחפ ומכ
        תיתנוזתה תוכיאה .לודיגה תלכלכ רופישו םילוביה תלדגה לש הייארב יאל  ,הטיח ומכ ,םישבי םירצומו םייחמצ םינמש םיליכמה םירצומ ךורא חווטל
        בושחו ,רקחמב תופידעה רדס שארב בורל תדמוע הניא תרצותה לש  םלוא ,ןובשחב אבוה אל ןיינעה םירקמהמ ןטק קלחב .דועו תוינטק ,רכוס
                   .הז אשונב רקחמהו עדיה תא םג חתפל         .תואלקחה ללכ תייארב יתועמשמ וניא לדבהה

                          םוכיסו תונקסמ
        םילכה דחא תא תווהל תויושע םינותנה בושיחל השיגהו הז רמאמ תואצות    יתנוזת ןוחטיבו תמייקמ תימוקמ הנוזת
                                   תינוכית-םיה הנוזתה לע תועיבצמה תויארה תורבגתמ תונורחאה םינשב
        .תיגטרטסאה המרב התובישחלו לארשיב תמייקמ הנוזת םודיקל ןוידב
                                   לע הרימשב ,תרכוס תעינמב ,םד ילכו בל תולחמ תעינמב הליעי הנוזתכ
        תועצמאב יתנוזת בוטימל שמשל תיטרואית םילוכי םיגצומה םינותנה
                                   ןמ ןוזמב הרישע וז הנוזת .םדקומ תוומל ןוכיסה תתחפהבו ןיקת לקשמ
        םדקל רשפאמ הז רקחמ .םיירשפא םיידיתע םישיחרת ללש לש הניחב
                                   תפסותב ,ילמינימ דוביע רחאל וא היירט תכרצנה תרצותב דוחייבו ,חמוצה
        ןויד םייקתמש םשכ ,לארשיב ימוקמה ןוזמה רוציי תיתשת לע קימעמ ןויד
                                   ןוזמה בכרה .ןמוש לד רשב לעו םיגד לע שגדב ,יחה ןמ םיביכרמ טעמ
             n .היגרנאו םימ ןוגכ ,תורחא תוימואל תויתשת ןונכת יבגל
                                   תמייקו תינוכית םיה הנוזתה תונורקעל דואמ םיאתמ תילארשיה תואלקחב
                           .............................  .תילארשי תרצותל רבעמב רתוי האירב הנוזתל תונמדזה
        ,תואלקחה דרשמ רתאב ורוקמב םסרופ הז בושח רמאמ :הבושח הרעה  תונידמב הבחרהב ןודינש אשונ איה ןוזמ תקפסאל תימואל תלוכי תחטבה
        י בטהו םירויאה תא ונללכ אל ןאכ ומוסרפב .רתוי טרופמו אלמ אוה םש  הייסולכואה יוביר .ידיתע ןוזמ רבשממ ששחה תובקעב םלועב תובר
           .העיריה רצוק לשב תאזו תירוקמה הסרגה תא םיוולמה תואל  לכ תא םידימעמ תויגולוקא תוכרעמב העיגפהו םילקאה יוניש ,ריהמה                                 18
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23