Page 16 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 16

:האמה-הנשה-העשה וצ
                    יתנוזת ןוחטיבו תמייקמ הנוזת


                      לארשיב תואלקחב יחמצ
               תואלקחה דרשמ ,מ״הש ,הדש ילודיגו היגולוקאורגא ףגא / טוהנירג רירפצ ,טרגניול תנע ,רב-קוצ ירוא
                תואלקחה דרשמ ,היגטרטסאו רקחמ ,הלכלכל הביטחה / לחק לעי ,בורופוט ןועדג ,קזב ןנח
                      )gidont@shaham.moag.gov.il וא grinhut@shaham.moag.gov.il(

          תימוקמה תואלקחה רשאכ ,יתועמשמ רגתא איה ריהמ בצקב הלדגה הייסולכואל אירבו ןיזמ ןוזמ לש הביצי הקפסא
          ,םיפסונ םיכרע תוימוקמ ןוזמ תוכרעמל .תיגטרטסאהו תיתביבסה ,תיתנוזתה המרב הבושח תימואל תיתשת תקפסמ
          ו ישרב .תיתליהק-תימוקמה הלכלכהו הירפירפה לש הקוזיחו אירב ןוזמ תכירצ דודיע ,ןרציל ןכרצה ןיב רשק תריצי ומכ
            תימוקמה הייסולכואה לש םייתנוזתה םיכרצה תקפסאב לארשיב תיחמצה תואלקחה לאיצנטופ ןחבנ וז המ
        תוקרי ומכ ןיחלש ילודיג ןכו םיתיזו                                ריצקת
        ,םירדה ,םיעטמ ,חותפ חטשב                            היפל ,תלבוקמה החנהל דוגינב
        םינילבת ,תוקרי ,היקשהב תיז                           בייחמ םייתנוזתה םיכרצה קופיס
        לארשיב .החימצ יתבב םיחרפו                            י משמ לאיצנטופ םייק ,בחרנ אובי
        8.9-כ )2018-ל ןוכנ( םיררוגתמ                          י מה ללכ לש ימצע קופיסל יתוע
        הייסולכוא לודיג םע שיא ןוילימ                          לע םיכרצנה םייתנוזתה םיביכר
        לע .חתופמה םלועב םיהובגהמ                            הרימש .תמייקה הייסולכואה ידי
        לארשיב ויחי 2039-ב ,תיזחתה יפ                          לודיג לומ לא הז לאיצנטופ לע
        ס”מלה ינותנ( שיא ןוילימ 12.1-כ                         לע הרימש בייחת הייסולכואה
        לש הביצי הקפסא רשאכ ,)2018                           ,םימ ,עקרק םהב ,תואלקחה יסכנ
        הלדגה הייסולכואל אירבו ןיזמ ןוזמ                        תולעייתה ךשמה ןכו רקחמו עדי
        ,תוינטק ,םינגד לארשיל םיאביימ םויכ .יתועמשמ רגתא הניה ריהמ בצקב  םייתנוזתה םיביכרמה רוציי לש ותוליעיו ורשוכב קסוע הז רמאמ .רוצייה
        תוריפה ,תוקריה תכורצת )לכ אל ךא( בור .דועו רקב רשב ,םיגד ,םינמש  הלאשה לע תונעל הסנמו ,לארשיב חמוצה תואלקחב םיירקיע םילודיג ןווגמב
        קשמ ,)2011 ס”מלה( ימוקמ רוציי לע תססובמ םיירטה םינילבתהו  תכורצת תא קפסל תורשפא לארשי תנידמב תמייק םאה היפל ,תיטרואיתה
        םה ףא םיקפסמ )ודוהו םטפ ,םיציב( ףנכה ילעב קשמו וירצומו בלחה  .דבלב ימוקמ יחמצ יאלקח רוציי תועצמאב דיתעבו םויכ תצלמומה ןוזמה
        אובייב םג תורישי יולת םייחה ילעב לודיג ךא ,תימוקמה תכורצתה תא  תניחבל שמשל םייושע ,2018-ל םינוכנה ,הז רמאמב םיגצומה םינותנה
        לארשיב תואלקחה .)2011 ,ןבצ( םירחא םירצומו םיניערג ומכ ,םרובע ןוזמ  תמייקמ הנוזת אשונב קוסיעה םודיקלו לארשיב יאלקחה לודיגה בוטימ
        ,ודקובא ,םירדה ןוגכ ,היירט תיחמצ תיאלקח תרצות רקיעב תאציימ  התובישח לעו הדיקפת לע ףסונ רוא תוכפוש רמאמה תואצות .ןוזמ ןוחטבו
             .דועו םיחרפ ,םינילבת ,לפלפ ,רזג ,המדא יחופת ,םירמת         .תיגטרטסאה המרב תואלקחה לש
        תילאוטקאה היגוסה לע תונעלו ׳תלוכי ןחבמ׳ םכסל האבה ,תאז המישר
        הנוזתה יכרוצ ללכ תא קפסל ילאיצנטופ לארשיב תואלקחל םאה :דואמ                תלוכי ןחבמ
                           .הייסולכואה לש  הטיח ומכ לעב ילודיג לש בחר ןווגמב תנייפואמ ץראב חמוצה תואלקח                                 16
                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21