Page 14 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 14

(dan@pomeg-tech.com) / ןומיר ןומה
                     'קט-גמופ' ל"כנמ ,ןומיר ןד לש רודמה                                    הפוריאל ורפמ םינומיר אוצייב הדירי
                                ל וע איהו ,םינומיר אוצייב םיאיש ורפ המשר הנורחאה תע
                                ילוי דעו ץרממ הנש ידמ ,ונלש הנועל ץוחמ הז תא הש
                                םינאוצייה תא הגיאדמ תיחכונה הנועה ,תאז םעו .םידעי תורשעל העיגמו
                                לכתסה 2019 תנוע :ירפה תויומכב תיתועמשמ התיחפ בקע םינאורפה

                                10-ב אוצייה דמאנ ,2020 ,הנשה רשאכ ,אוציי ןוט ףלא 15-מ רתויב המ
                                                  .דבלב תונוט ףלא
                                בור רזפתמ הנממ ,50%-כ – דנלוה אוה םינאורפה םינומירל ירקיע דעי
                                םיענ דוחיאב תאז הנועב םינומירה יריחמ .הפוריא תונידמ ראשל ירפה
                                6% דוע ,היסורל םירגושמ אצוימה לוביהמ 13% .ג"ק/רלוד 1.5 ביבס
                                לגה אוצייה תורבח שולש ,בגא .תורחא תונידמל 30% ה ראשו הינטירבל
                                                  -
                                .אוצייה תושלחיהל תודע ,תללוכה תומכהמ שילשכ קר תוקוושמ תולוד
                                ןיינע ררועמו בושח ביכרמ הווהמ םיטרפומ ןומיר ירגרג אוצי תאז םעו
                                ףלא 30-כ וקווש הנשה לירפאל ראוני ןיב :תינאורפה קווישה תוליעפב
                                .הינטירבלו היסורל רקיעב ראשהו דנלוהל תיצחמכ ןאכ םג - םירגרג ןוט
                                ל יסה .ץראב ףנעה לש תיגטרטסא תוסחייתהל םייואר הלא קוויש ינותנ
                                תפיגמ בקע שוקיבב הדיריב רבודמ םאה ,תורורב ןניא תומגמל תוב
                                       .דיתעב ההזנ התוא ,תרחא הביס ילוא וא ,הנורוקה

          תויקסע תויונמדזהו תומגמ :ילבולגה ץימה קוש             םירצמב ליח השוע ונלש ׳116׳-ה
     ל חב םינומיר ץימל ילבולגה קושב קסעש רקחמ םסרפתה ןורחאה ינויב  ינפל םיישדוחכ לישבמ ׳116׳ ילארשיה ןומירה ןז לש תמדקומה ותסרג
                   .2026 דע ,תובורקה םינשה שמ  זע םודא ועבצ ,םיפי ,םילודג ויתוריפ הנועה עצמאב רבכ .׳לופרדנוו׳ה
     ל כותו הז קושב תוליעפה תוירקיעה תורבחה הנבמ תא רקוס רקחמה  אוה יקווישה ונורתי .םורדמ ונתנכש ,םירצמב הלודג החלצה לחונ אוהו
     םירחתמה ןווגמ תא קמועל ריכהל ןתינ רקחמהמ .בורקה דיתעל ןהיתוינ .יתוכיאו לודג אוה זא רבכו ,טסוגואו ילויב ,קושל ותעגה דעומ
     ל פמ דחוימ קרפב .קוויש תייגטרטסא שבגל ןיינעתמל רשפאמו קושב  קושה ףקיהו הדמתהב לדג םינומירל ללוכה שוקיבהש םינייצמ םירצמה
     ל חהמ תחא לכ לש ןוידפה תאו תללוכה הסנכהה תא םירקוחה םיטר לימ 204-כ תמועל ,רלוד דראילימ עברמ רתויל 2025 ב עיגי םתכרעהל
                                                  -
     ועיגהש ולא לש דחוימב ,דיתעל תויזחתהו תוירוטסיהה תומגמה ,תורב  תויתואירבה תונוכתב וזה החימצה תא םיריבסמ םה .2019-ב רלוד ןויל
     תאו םישדח םירצומ לש קוויש רקחמה ןייצמ ןכ .ףנעב טלוב דמעמל  תיניסקוס הצמוח לש ההובג הלוכתב ןייטצמה ׳ירפ-רפוס׳ ,ןומירה לש
             .םילודג קוש יחתנ שוביכל תונושה תויגטרטסאה  תולעמ - ןוצמח ידגונו C ןימטיו ,)סקירב 18%( תוקיתמ ,)Succinic acid(
                                ,םירצמה .חופיט ירצומו ןוזמ יפסות ,ץימ רוצייל תובר תוישעת תוכשומה
             ודוהמ ןומיר ירגרגל הפוריאב רע שוקיב  - רכינ רועישב ולע םש םג םיריחמהש םירמוא ,ב״הראל םג םיאציימה
     שוקיבה םהירבדלו הפוריאל ןומירה ירגרג אוצי תא םישדחמ םידוהה  תמחמ םייעובשכב רחאתמ םירצמב ףיטקה הנשה יכ רסמנ .14.3%
     לבא ,אוצייל המ-תריצע םנמא הבסה הנורוקה תפיגמ .רתויב רע רצומל  ורצי הנורוקהמ תוששחה .החירפב הייחד ובסהש תורוטרפמטב תודונת
     ל ומירה תנוע .ילמרונ בצמל הרזח לש השוחת שי תוסיטה שודיח םע  אוצייה לש תונורתיה דחא .םילוע םיריחמה םגו הז אירב ירפל בר שוקיב
     הנועה תישאר לש תוריפה .תדדועמו תיבויח המגמ הגיצמ ודוהב םינ ל תמל האוושהב םילדגמה לש הכומנה רוצייה תולעב אטבתמ םירצממ
     .הנשה ישדוח 12 תא ׳םירגרגב אלמל׳ רשפאי םתכרעהלש המ ,םיניוצמ          .לארשיו דרפס ,היקרוטמ םהירח
     הבסה הפיגמהש םיישקה ינמיס תא תוארל ןתינ ןיידע הנועה תישארב לחרנ לודיג יחטש ונלש ׳116 -ה שבכ אל ץראבש לבח :ןיינעב הלימו
                                          ׳
              n .םלולסמל םירזוח םיניינעה לודגב ךא ,ףנעל                  ...רתוי םיב                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 14  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19