Page 9 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 9

ילאוטקא


                                            ׳תישארב׳ ןרצנוק :היינש הנחת
                                            ל תב( תרק ףסא ונל ןיתמה ןאכ
                                            .׳תישארב׳ דיגאת ל”כנמ ,)הנומ
                                            ,ןוימה תומלואב ךרדומ רויסב
                                            םימדקתמהמ ,רוריקהו הזיראה
                                            תא תרק גיצה ,םויה םימייקש
                                            לופיטה יכילהת ,הדובעה ךרעמ
                                            ל יעפ ירוחאמש היגולואידיאה ,ירפב
                                            ימיב םג הקספ אלש ,הרבחה תול

     ןורי ,ונלש לטימ ,רוצ ריאמו לשא ןליא - ןימימ :ןוויז ןיע ,׳תישארב׳ ןתסובב    קווישה תותשרל הקפיסו הנורוקה
                רויסה הוולמ ינפג לגו ןיול סומע ,ןסחלב          תוכיא תוריפ תוינוטיסה תורבחלו
                                            תרק .תלבוקמה תורידתב םיירט
                                            תיבב חותיפהו םישודיחה תא גיצה
               בלח שוגב םינבדבוד :תיעיבר הנחת                        .הזיראה
     בושי אוה )בלח שוג וא( שי'ג
                                             :׳תישארב׳ לע םילימ המכ n
     ברעמ-ןופצמ ,ןוילעה לילגב                           לארשיב ליבומה דיגאתב רבודמ
     הבוגב ,89 שיבכ לע ,תפצל                            םקוה ,םירישנה תוריפה םוחתב
     ינפ לעמ ׳מ 840-700 ןיבש                            ינש לש דוחיא תועצמאב 2005-ב
     לש דמעמ לביק שי׳ג .םיה                            ל ספ ירפ׳ו ׳ןלוג תוריפ׳ ,הזירא יתב
     תנשב תימוקמ הצעומ                              ל ימח דיגאתב םיפתוש םויכ .׳תוג
     למל תילהנימ ךיישו 1963                            ,חתפי - ןוילעה לילגב םיצוביק הש
     והז .לארשי לש ןופצה זוח                ןלוגה תמרמ םיצוביקו םיבשומ הרשעכו הרנמו ןוארי ,אסאס ,היכלמ
     תיברעה רבוד בושייה אוה                ינולא ,םימישגמ תמר ,ןתנוי ,תשק ,ןלוג םורמ ,ןוויז ןיע ,לטרוא ,םורלא -
     ל ות בורש לארשיב דיחיה                רציימ ׳תישארב׳ .םיעטמ 30 כ״הס ,םייטרפ םילדגמו לעש ,קיפא ,ןשבה
     םינוראמ-םירצונ םה ויבש  :ןבדבוד ךלמ םלע סיאול םע הזיראה תיבב  ולש םיהובגה םיטרדנטסב האג ,הנשב תוריפ ןוט 67,000-כ קוושמו
     .םימלסומ לש טועימ דצל         המגודל קשמ   םיבושיל ךומס םימקוממ הזיראהו רוריקה יתב .רקיה ישונאה סכנבו
                                                  .ןלוג םורמו חתפי
            תיגטרטסא תיפצת תדוקנ :תישימח הנחת
     תיגטרטסא תיפצת תדוקנ ,סרפ לתב                         ןוויז ןיע :תישילש הנחת
     םע ונשגפנ ,׳67 ינוי זאמ המרה םורדב                      ןיא )הנומתב( שידוק סכלא תא
     לש קשמה זכר ,)הנומתב( גרבנייו הדוהי                      אוהש םינש רבכ .גיצהל ךרוצ
     ,תינוגסס תומד ,הדוהי .םי ִמיׁ ִשְג ַמ ת ַמ ָר                 ימרכו םיעטמה ףנע תא להנמ
     קומע עוטנו ותמשנב םרוכ ,דסחב םלצ                       ןתסוב תא ןבומכו ןוויז ןיעב ןייה
     וניתועידי תא ביחרה ,המרה תמדאב                      ,ץוביקה לש אוה ףא ,׳תישארב׳
     לובג תעוצר לע תואלקחל רושקה לכב                        ןופצב לודגה ימצעה ףיטקה רתא
     לובגה לע ונתיא תפציתו הירוס-לארשי                       ומוציעב םויה םידמוע ונא״ .ןלוגה
     הלכשהל םתס .בשומה יעטמו ירוסה                       ,רמוא אוה ,״ןבדבודה ףיטק לש
     לש בשומ אוה םימישגמ תמר ,תיללכ                      בקע לק רוחיאב הנשה לחהש״
                         ,גרבנייו הדוהי
     ל וגה תמר םורדב יחרזמה לעופה תעונת                      עיגי ןותיעהשכו - ״ךרובמה ףרוחה
                        המרב םישגמ
     םורבו הירוס-לארשי לובגמ מ״ק 3-כ ,ןל                      .ונירוחאמ היהי ףיטקה ויארוק לא
                      .םיה ינפ לעמ ׳מ 430             ל תפתה הפנע תיתוריית תוליעפ
     רה ,עוצפה רהה ,סרפ רה ,)סראפ( ס ַר ַפ לת :הירוטסיה תצק n  תובר תוחפשמ תודקופ ותוא ,׳תישארב׳ ןתסוב ביבס םינשה םע הח
     ...1970 תנשב רוזאב לפנש רהז ןנחוי ן"סר םש לע - רהז רה ,סוסה  תויתחפשמ תויוליעפ ללש דצל ,ןבדבודה לש ימצע ףיטקל תועיגמה
             .ןלוגה תמר בלב יובכה שעגה רהל םיבר תומש                     .תורחא
                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 9  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14