Page 13 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 13

ילאוטקא                                .ךשמהב ראותמכ עורז תפלחה עצבל שי ,תושדחתה ןיא םא .םיכומנה ריצה
                                .היינשה הנשב החימצה יעקפ תוררועתה לע יונב היהי עטמב לודיגה יניק חופיט
                                מ"ס 15 לכ ,הלעמל הטמלמ הרושה ריצב תויהל םיכירצ םירחבנה םיפנעה
                                12-כ ריצ לכל ויהי ׳מ 2.15 לש הבוגב .)2 רויצ( הרושה רושימב ריצה ידצ ינשמ
                                שי ןק לכבו ירפ ואשי םידבה לכש החנהב .םיניק 24 לכה ךסבו דצ לכמ םיניק
                                לובי ביני ריצהש ירה ,'ג 160 לקשמב תוריפ השולש םע תחא הבינמ החימצ
                                ריצ/ג"ק 8 לש ךומנ סמועב םג .׳ד/ןוט 5 םהש ,׳ד/םיריצ 476 לופכ ג"ק 11 לש
                                הרדש הבוג לע רומשל יוצר .׳ד/ןוט 3.8-ל עיגמו בוט הארנ תילאיצנטופ לוביה
     וחמצש םיפנעו םיניק ,םיריצ םיגצומ .ףרוחב רגוב ץעב עורז שודיח :3 רויצ
                                .דדובה ץעה אלו ,עטמב רוצייה תדיחי תויהל ךפוה ריצה זא ,'מ 2.6 לש יברמ
                           הנשה
     תוכיא ,לובי לע רטלוק תעפשה :)2016( .ש ןמטנא ,.א ךלוו ,.ג לדר ,.א זרא .2
     .20-16 לירפא ,'ע ׳עטונה ןולע׳ .הנירטקנו קסרפאב הדובע תעקשהו ירפה
     ,.א יאנוי ,.ר ןרטש ,.י טלבנירג ,.ש ילאקזחי ,.ש ןמטנא ,.ע טירח-ץיבוסיז .3
     תולעייתה ,םדא חוכב ןוכסיחל םייניעלגב ינכמ לוליד :)2017( .ד ירעי
            .22-18 רבמבונ ,א”ע ׳עטונה ןולע ׳.ירפה תלדגהו
     4. Robinson T.L. (2004): Effects of tree density and tree shape on
      apple orchard performance. VIII International Symposium on
      Canopy, Rootstocks and Environmental Physiology in Orchard
      Systems 732: 405-414. n
                                הרבעש הנשה יפנע ,םיניקה ,ריצה םיגצומ .הבינ תנשב ריצה הארמ :2 רויצ
                                                הנשה חומיצו ירפה םע

                                                  תונורתי רקיעב
                                ל אתה ,ינכמ לולידל תיברמ המאתה אוה וז העצהל שיש ןורתיה
                                ,יטובור ףיטקל המאתה ,חונ ינדי ףיטק ,ךמות ינכמ םוזיגל המ

                                .םוזיגה תוטשפ םג תאז תובקעבו בוציעה תוטשפ תוכזב תאז לכו
                                החימצ לכ קלסל ןכוו הרושה ריצל בצינב תוחימצ ריאשהל ןיאש רורב
                                 .ןוונתמש ןקל ףילחמ שרדנ ןכ םא אלא ,םיניקהמ אלש תצרמנ השדח
                                תא ףרוחב םוזגל ןתינ .םינש המכ ידמ תועורז שודיחל תורשפא תמייק
                                עורז רציי הזכ םוזיג .)3 רויצ( ןותחתה ץעה קלחמ חומיצ שדחלו עורזה לכ
                                ל צע הרוצב גהנתת עורז לכ .תחא הנש לש לובי דוביא לש ריחמב השדח
                                תועורז שודיח תורשפאל .םירחאה ץעה יקלחב היולת יתלב טעמכ תיאמ
                                ןתינ .ךומנ היהי שודיחה תנשב לוביה דספה ובש תועורז הבורמ ץע ףידע
                                     .הנש לכ תחא עורז ,ץעה תועורז לכ תא הגרדהב שדחל
                                ףיטק אלל םג .ליגה םע עטמב לצ תריצי לש היעב ללכ ןיא וז הטישב
                                ל המ ובורב ינדי ףיטק תורשפאב ןה ,תונורתי וז בוציע תטישל שי ןכוממ
                                עטמה סוסירב ןה ,הנירקל ירפה לש תיסחי הדיחא הפישחב ןה ,עקרק
                                        .תשרב המוקה ךומנ עטמה יופיח תורשפאב ןהו

                                                     תורפס
                                קסרפא יצעב בוציע תורוצ :)2016( .ש ןמטנא ,.א ךלוו ,.ג לדר ,.א זרא 1
                                  .44-40 ראורבפ ,'ע ׳עטונה ןולע׳ .)יתנש-שש םוכיס( הנירטקנו
                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 13  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18