Page 12 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 12

זרא ןונמא ׳פורפ לש הניפה / קיתו רקוח לש ונחלושמ
            (erezamn@gmail.com)
     יבכעמב שומיש לש תורשפאה תמייק .ןותחתה ריצה קלח לע לציש          עטמ בוציע תמאתה
     ומכ קסרפאב ףדוע חומיצ יבכעמכ םמצע וחיכוהש ןילרבי'ג תזיתניס        יברמ ןוכימל קסרפא
     .ץרמנ ןוילע םוזיגב ךרוצהמ ענמיהל ךכבו )2( )׳ןגא המדא׳( רטלוקה
     לושל רוא תרידחל םיאתמה חוורמהו 'מ 1 הרדשה בחורש החנהב            )ןלוגה םורדב רויס תובקעב(
     .תורושה ןיב 'מ 3 לש העיטנ יחוורמ עובקל שי ,'מ 2 איה הכומס הר
     םהש ,'מ 3x2.8 ויהי העיטנה יחוורמ ץעל םיריצ העבראב העיטנב
     .׳ד/םיצע 79 םהש ,'מ 3x4.2 ץעל םיריצ השישבו ,׳ד/םיצע 119   םיעטמ לש תכלוהו תרבוג המאתהב ןיינע ררועתמ הנורחא
     ,קפואל לעמ טעמ תויוזב מ"ס 45 הבוגב ופפוכיש םידב ינש לע בצועי ץעה  הדובע תעקשה תושרודה תוירקיעה תולועפה שולש .ןוכימל
     תווחב קדבנש קסרפאו הנירטקנב בוציע תורוצ יוסינב T בוציעל המודב  תשרדנ שולשה לכל רשאכ ,ףיטקו לוליד ,םוזיג ןה עטמב הבר
     הנושארה עורזה םוקימ רשפאת םידבה תבלצה .)1 רויצ ( )1( םיעטמה  תומדקתה .ןוכימל ,םינושה וינימ לע ,ץעה בוציע לש המאתה
     רתוי הקזח ץעה לש החימצה תמצועש לככ .ףופיכה םוקמל תיסחי בורק  ףסונב רשאכ ,חופתב רקיעב המשרנ הז ןוויכב המישרמ
                    .תועורז יובירל ןורתי שי ךכ  ןיא םייניעלגה ינימב .םיימיכ םיעצמאב ינדי לולידל ןורתפ הז לודיגב שי
                                רקיעב תעצבתמ וז הדובע ןיידעו לולידל םינימא םיימיכ םיעצמא ונל
                                דימ ררבוהו )3( ינכמ החירפ לולידל תונוכמ ץראב וסונ הנורחאל .תינדי
                                עיבג תרוצב ידממ תלתמ ץעה בוציע יוניש שרדנ הלועפה תחלצהלש
                                ותואב רמולכ ,תחא הרושב תואצמנ ץעה תועורז לכ וב ,ידממ וד בוציעל
                                טושיפ שרדנ ינכמ ףיטקל יאדוובו ינכמ םוזיג ומכ תולועפל םג .רושימ
                                הלבקתה סגאו חופת יעטמב .תידממ-ודו ףונ תרצ הרדשל ץעה תרוצ
                                םלוא .)4( תפדעומה בוציעה תרוצל רבכמ הז הכפהו הרצה הרדשה
                                תונברד לע ירפ םיאשונ םניאש הנירטקנהו קסרפאה ,חופתל דוגינב
                                קסרפאב .ץופנ וניא הזכ בוציע ,םייתנש-דח םיפנע לע אלא ,םימי יכיראמ
                                ,ןכ לע רתי .הנש ידמ תיסחי םיכורא ירפ יפנע רצייל ךרוצ שי הנירטקנו
                                ל צה תמצוע םעו תוקזח תונכ ןה תוטלושה הנירטקנהו קסרפאה תונכ
                                ןלהל .םיריכמ ונחנא ותוא לודגה ץעה רצונ קסרפאה לש ההובגה החימ
     םידבה ,עזגה םיגצומ .הנושארה הנשה םויס םע עטמה בוציע :1 רויצ .יתרדש בוציעל קסרפאה לש המאתהה תורשפא לע תובשחמ המכ

                       םיריצהו םייקפואה
                                                 ירפ אשונ רצ ריק
              ץעה הבוג אולמל םיירופ םיפנע רוזיפ  תוריפ אשונ ריק רוציל שי יברמ ןוכימל קסרפאה עטמ תא םיאתהל תנמ לע
     ריצה ךרואל החימצ יניק רצייל שי הנש ידמ םישדח םיפנע רצייל תנמ לע  אשונ קסרפאבש ירה ,היעב ןיא תונברד לע ירפ יאשונבש דועב .תיסחי רצ
     תחימצ אדוול שי .)2 רויצ( םישדח םיפנע תחימצ הנש ידמ לבקל םהילעו  לובי לבקל ידכ .ינורקע ישוק שי תיסחי םיכורא םייתנש-דח םיפנע לע ירפ
     אלש ,רחואמ םילישבמה םינזב דחוימב ,בינמה ףנעה דצב ףילחמ ףנע  .הנש ידמ הבוט םייתנש-דח םיפנע תחימצ אדוול שי קסרפאב יתנש-בר
     םילישבמה םינזב לבקל רשפאש יפכ ףיטק רחאל חומיצ שודיח רשפאי  שי תומייקה תוקזחה תונכה לע בינמ רצ ריק לש הנבמ רוציל תנמ לע
     החימצה לכ תאו בינמה ףנעה תא םוזגל שי ףיטקה רחאל .יאמ תישארב  ץע תיתאוושה ןוחבל יואר .הרושה ךרואל ץע לכל םיריצ המכ רוציל
     תודוקנ לש בר רפסמ ריצה ךרואל חפטל ןתינ ןיפוליחל .וילע החתפתהש  70 - עובק ראשי ריצל ריצמ חוורמה .םיריצ השישו םיריצ העברא םע
     רחאל קלסל שי ןאכ םג .האבה הנשב קלחו הנשה ביני םהמ קלחש חומיצ לסמ .מ"ס 40 כ לש ךרואב היהת דצ יפנע תחימצש החנהב הזו ,מ"ס-
     .הנש ידמ תשדוחמ החימצ לש ףיצר ךשמה אדוול שי .בינמ ףנע לכ ףיטקה ל ימצל עיגהל שי .ץעה לש החימצה תמצועל םיאתהל ךירצ םיריצה רפ
     - מ"ח 400 ןורוזאידית ףרוחב ססרל ןתינ החימצה שודיחב הדירי שי םא  תפדוע החימצב קבאיהל ךרוצ אלל ריצ לכב 'מ 2.15 לש תיברימ הח
     ירוזאב החימצ דודיעל ,)׳סיסרת׳( הרטלוא ונידו )׳לוזפת׳( פאקיפ ירישכת  ןוילע חומיצ דדועי קרש ,ץרמנ םוזיגב ךרוצל עיגהל אל ידכ הזו ,הבר
                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 12  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17