Page 6 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 6

תנש
      E-pree טנרטניא                   74 ה    תכרועה רבד
                                    -
      ליגרוצ עשילא לש רודמה
                                         ,וניארוקל םולש

      https://www.haaretz.co.il/science/.pre-
      mium-1.2563273               ל חת :ותיא תושעל המ ןיא וילע רבדלמ ץוחש והשמ םע ליחתנ הב
                             רתוי לקש יתדבועה ןותנל םיעדומ ונא .בורקה ץיקל ריוואה גזמ תיז
      הפוקתב יתוכיא ןיי רוצייב קסועה הפיח 'נוא לש רתא -
                            ל נב תצק ונטטיח תאז םעו ,דיתעה תא רשאמ רבעה תא תוזחל
      תורוקממ .םויה לש םיביבר רוזאב ,בגנב ,תיטנזיבה
                             :ונלש רצקה ןורכיזה לע םינוב .דימתמ שביו םח ץיקל תוחטבה ונאצמו םיבותכה םיאיב
      בשחנ תע התואב בגנב רצויש ןייה יכ עודי םיירוטסיה
                            ל וקש והשמ לע ?םיאיבנה םיססבתמ המ לעו ?דקתשא ץיק תא ונחכשש םתבשח
      הלעו דחוימב יתוכיאו רקיל םודקה םלועה יבחרב
                             הובג AMO-הש לככ :יטנלטאה סונאיקואה ינפ תרוטרפמטל רושקה ,AMO ול םיאר
      ,׳הזע ןיי׳ ומשב םג רכוה ןייה .םירסיק לש םנחלוש לע
                             ינפל ץיקב 0.45-0.35 - םיירפסמ םיכרעב דדמנ הזו ,רתוי םח היהי ונלש ץיקה ךכ רתוי
      .הירפמיאה יבחר לכל חלשנ ונממ למנה םש לע
                            .שארה לע עבוכ ומיש !טהול היהי :וניבתש .0.363 לע הז דדמ דמוע םויהו - םינש רשע
      וויה ןיי רוצייו םינפג לודיג יכ אצמנ רוזאב תוריפחהמ
      םיגולואיכרא .תימוקמה הלכלכב רתויב בושח ביכרמ                   םינודא ינש לש םתרשמ
      םיבקיה תא ,םינפגה ולדוג ןהב תוסרטה תא ופשח ל בוטל אוהש רורב ,ןיינע ןיבמ ,קינצוביק תואלקח רש :רטסושב םינימאמ םיאלקחה
       .םמצע ןפגה יערז ואצמנ אל םויה דע ךא ןייה ידכ תאו  םיאלקחה תבוטל תורתוימ תועונת הלילח השעי אוה םאש םג םיעדוי ונחנא לבא .ונת
                  .תירבעב :הפשה     םג עקתי םא בוט תואלקח רש בשחיהל יוכיס ול שי :ךפהלו - רהמ שיח וצצוקי ויפנכ
                             – רטסושל ול תויהל םיכלוה םילק אל םייח .תואלקחה לש םיתמה ןוראב רמסמ אוה
      http://www.mop-bika.org.il/site/       ףוסב וילא אציש בתכמ ךותמ( לשמל הז ומכ .עתפ ינחבמב ותוא דימענ חטבל ונאו
      detail/FAQ/faq.asp?depart_                           :)תוריפה ילדגמ ןוגרא םעטמ ינוי
      id=130651&category_id=15690&iPageN                    ,רטסוש ןולא כ״ח תואלקחה רש דובכל״
      um=1&seaWord=&gadgetStyleBOO=1        דרשמ תמגמ תא רוצעל ,ילכלכ תואדו רסוח לש הלא םימיב אקווד ,ךל ארוק ינא
      ל המ רקחמ תוחוד גיצמה העקבה פ"ומ לש רתא -  ,קושה תפצהל םורגיש המ – היירט תיאלקח תרצות אוביילו םיסכמ לוטיבל רצואה
      לכאמ ןפגב עבצ רופישב םיקסועה 2018/19 םינש  בושחה דיקפתל ךתסינכ ... .ץראב תואלקחה סרהלו לארשי יאלקחל ריחמה תדרוהל
      תוינפה םש ואצמת .)LEDs( םידל תרואת תועצמאב  לכמ הרימשל ליבותש השדח ךרדל רוא תדוקנ ונרובע תנמסמ תואלקחה רש לש
      .וסנכיה .תורחא םינשמ ,קר אל ךא ,ןפגב םירקחמל ל צל בצייתהל ןמזה הז .המדאה תבהאו תונויצה יכרע דצל הנתיא תואלקח לע רמשמ
                תירבע :הפשה .ןיינעמ   תיעוצקמה ותוירחא וז !ץראב תואלקחה תא תימיש ינסרודה ךלהמה תא רוצעלו ונד
                            .לארשיב אמייק תב תואלקח חותיפו ךשמה חיטבהל תואלקחה דרשמ לש תימואלהו
      https://grape-man.com
                            ןוגראה ל״כנמ ,ןסחלב ןורי ,הכרבב
      ל על םתרמא םימעפ המכ .׳םיבעה שיא׳ לש רתאה -
                                     .דדומתי ונלש קינצוביקה ךיא תוארל תינרקס טלחהב ינא
      המ לע ןיבהלו תצק קמעתהל ןמזה עיגהש םכמצ
      רבחל קינעהל םתבשח םימעפ המכ .םירבדמ םלוכ
                            ל חה יעטמב ןוגראה ומצעל עבקש םירויסה תינכות תרגסמב ,ןורחאה ינוי ךלהמב
      סרוקל הנתמ רבוש ,לוהוכלאו ןיימ הנהנש רורבש ,הזה
                             ,ןלוגה תמר לא תוריפה ףנע םעטמ הלודג תחלשמ העיגה ,ץראה יבחרב םיאלק
      ןכושה ,םיבנעה שיא תיבב ןכבו ?ךייחל ול םורגיש יניצר
                             .לקהלו עייסל ןוגראה לוכי המבו םהל קיצמ המ ,וניאלקח םולש המ בורקמ תוארל
      םיכירדמה בטימ םיזכרתמ ,2000 תנש זאמ ופיב
                                                   .... ׳מעב הבחרה
      ,ןיי יניינעב םייתייווח םיסרוק םכל םיעיצמו םיחמומהו
      אל ונחנא .לודג םיריבא ןחלוש ביבס המיענ הריוואב               ןייו םיבנע ?שדוחה ונל שי המו
      םירגתאמו םיריבסמ ,םימעוט םג אלא ,םירבדמ קר ל גל ,רענ ודועב ,אציש מ״השב ןייה ןפג שיא ,יבכרה ןרעמ הנורחאה הנשב דרפנ ןפגה ףנע
          .םישוחה לכ תא תברעמש היווחב םכתא   תא םג ןייצנו ,הז ןויליגל ותמורת לע לייאל הדות .ןבר לייא לע םויה לפונ ולוכ קיתהו תואלמ
      הבוגב םיפיקמ םירבסה ,לכואב תוולמ תואנדסה לכ  ,ןורש תפקר ר״ד ,רטכיל ןונמא ר״ד ,רואנ דרו ר״ד ,יבהז הצרת ר״ד :ותחלצהל םיפתושה
      .לארשיב םיבוטה ןייה ףנע ישנא לש ךויחבו םייניעה .םכל הדות .םיעובקה םיפתושה תא חכשנ לבו םירקחמל םהירבוח לכו רצנ & רצנ ר״ד
        n .תירבע :הפשה .םש לודג ףיכ .ואובו וסנכיה          .םהב רבדל םיאשונ ןומה דוע שיש תורמל ,םייתניב הז
                            ,הליעומו תניינעמ האירק
                            יתסא

                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 6  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11