Page 8 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 8

:ןבדבוד תרייס    רפוס ימ ...ה םעפב ןלוגה תמר שוביכ


     ׳3 תורושקת׳ תובידאב םימוליצהמ קלח                       יתצובק דועית :תרייסהמ ה׳רבחה
     ל יבה םיחקולש המ המ רובעו – סרכהו שפנה תוואכ לולזל רשפא עטמב ש קחה יעטמב חטשה ירויס תינכתמ קלחכ ,ןוגרא
                    .תצק .םימלשמו םילקוש הת  בורקמ תוארל ןלוגה תמר לא שדוחה עיגה ,םיאל
     יתועמשמ ןוכסיח וב שיש ,ימצעה ףיטקה ןיינעל סנכנש דיחיה וניא לולמ ש בוע םה ךיאו םיאלקחה לש יתימאה םמולש המ
        .ךשמהב הארנ .ךילהתב םיבלש דועו קוויש ,הזירא ,םדא חוכב  יעוצקמה רויסה תא .)׳בצמה׳ :רתוי ןוכנה המשב וא( הפוקתה תא םיר
                                ש עה תחלשמב .ןלוג תירוזאה הצעומה שאר ןגס ,ינפג לג הווילו חריא
                                יאלקח תודחאתה ומכ םייאלקח םינוגראמ םיגיצנ שוגפל ונלוכי תיפנ
                                תוריפה ףנע תוגיצנ ,לילגה חותיפל הרבחהו ןופצ פ״ומ ישנא ,לארשי
                                תקלחמ ,יאלקחה דוחיאב תובשייתה תקלחמ ,םיחמצה תצעומב
                                ש שומה ינב יגיצנ ,ןוגראה תוריכזמ ירבח ,תיצוביקה העונתב תואלקח
                                םיווחש םייונישה תא רוקסל הרטמב .םהל תפכאש הלאכ דועו םיב
                                תואלקח םויק ךשמהל םייטירקה םהיכרצ לע דומעלו םיאלקחה
                                                   .ןלוגב תגשגשמ


                                          לעשב לולמ קשמ :הנושאר הנחת
                                חתפתמ םזימל ונפשחנ )הנומתב( לולמ ןועמש לש יתחפשמה קשמב
                                םירגתאהמ קלח םילוע ותיא החישב .תיאלקח תוריית ,לודגב ,וניינעש
          ףיטק                    ,יאלקח קשמ םייקלו ךישמהל ידכ ןלוגב םיאלקחה םידדומתמ םתיא
                                ,ךכו .״ל”וחמ תיאלקח תרצות אוביי לומ ימוימויה קבאמה דחוימבו״
       קשמב ימצע
                                ראשו לטפ ,הנסואל לודיג יחטש רישכמ אוה ןבדבודה יעטמ דצל
        לעש ,לולמ
                                ל קל ,רקבל סנכיהל ןלוגל םיעיגמה םילייטמה תא ןימזמו רעי תוריפ
                                                    .טקללו ףוט
                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 8  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13