Page 7 - עלון הנוטע יולי 2020 גפן במובן גפן
P. 7

ילאוטקא                     :םיחצנמ םיבוטה ףוסב
              !ךיירוחאמ םי׳גאפוירטקבה ,הלליסק ,יה
       ל אב םיצעל רבעומ קדייחה .םלועב                    םיעדוי ונא םינש רב
       תמרוג הלחמהו ןטק קרח תועצמ                      - םי'גאפוירטקב יכ
       ידי לע תרדגומו םיצעה תושבייתהל                    ,םיפרוט  םיפיגנ
       ל וסמה תחא"כ תיפוריאה תוביצנה                     יללוחמ םיקדייח דימשהל םילוכי
       תחא המגוד קר יהוז ."םלועב תונכ                    םימושיי וחתופ אל הכ דע .תולחמ
       ל תהל םילולעש םייקדייח םימוהיזל                    ןכש ,םי'גאפ לע םיססובמה םייאלקח
       ל קח םילובי דימשהלו הפגמכ טשפ                     המיאתמ היגולונכט אצמנב התייה אל
       איהו הלליסקה העיגה ונילא .םייאל                   ל מל ץוחנה םיפרוטה ליהמת תעיבקל
          .דקש יצעב עקווד תעגופ                       .תולחמה יללוחמב הליעי המחל
       ׳בח המתח הנורחאל :הרושב שיו   Xylella fastidiosa ׳תפוס׳ ירחא הילטיאב תיז יצע  לש ותדבעמ הנומתל תסנכנ ןאכ
       תילארשיה (EcoPhage) 'גאפוקא                    ל יטנגל הקלחמהמ קרוש םתור 'פורפ
       ןוכמ לש תימושייה עורזה ,׳עדי׳ ׳בח םע ידעלב ןוישר םכסה לע ל אמש היגולונכט וחתיפ ותווצו קרוש :ןמצייו ןוכמב תירלוקלומ הק
       .הז גוסמ תוילגת סיסב לע םימושיי חתפל הל רשפאמה ,ןמצייו  םיאלקחה לש םתמחלמל םי'גאפוירטקבה תא םותרל תרשפ
       ךשמנש יביסנטניא הלועפ ףותיש לש הדלות איה הרבחה יכ רסמנ  םניא םי'גאפוירטקב" :קרוש 'פורפ רמוא .לוביב םיעגופה םיקדייחב
       הרבח ,(Trendlines) ׳סניילדנרט׳ו תינמרגה ׳רייאב׳ ,'עדי' ןיב הנשכ  יתמצוע יאלקח ןורתפ והז .׳םיער׳ב קר .'םיבוט'ה םיקדייחב םיעגופ
       ל חו יאופר חותיפל תומדקתמ תויגולונכט תוממח רוצייל תילארשי ."םמצע םיחמצה לע העפשה ןיא םי'גאפל ןכש ,רתויב
       ללוכה תופתוש םכסה .׳רייאב׳ תצובק לש תיאלקחה עורזל .יאלק ללטק הלחמ ללוחמ ,Xylella fastidiosa קדייחה תא המגודל וחק
             .רלוד ןוילימ 10 לש םוכסב ׳רייאב׳ לש העקשה  האר( הילטיא םורדבש הילופ זוחמב תיז יצע ינוילימב תעגופה תינ
       )2020 ראורבפב ןמצייו ןוכמ ידי לע םסרופ(      תוראופמה תיזה ןמש תוישעתמ תחא לש הבשומ םוקמ ,)הנומת


                   2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 7  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12