Page 3 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 3

מ
                       DF לפיד


                        םלועב ליבומ גתומ
                          תרבח לש
                       VALENT-Sumitomo         שע תרבדהל           סוליצב ליכמה ילאיבורקימ הרבדה רישכת
           חופתה            תודיחי 32,000 לש תומכב סיזנאיגנירוט

           המודמה             לש תיראותב ,םרגילימל תוימואלניב
                                   םיפיחר םיריגרג
           ןומירב                        תונורתי

                                   ינגרוא רישכת

                         שמתשהל ןתינ ,תויראש ששח אלל
                               .ףיטק ינפל םימי 3 דע
                     .םייעבט םיביואב עגופ וניא - יביטקלס רישכת                 09-7626372 :גייח ,ךתושרל הקירגאב םימונורגא

         לארשיב שדח ליעפ רמוח לעב םיבשע לטוק                                            ר״ג טיה
           www.agrica.co.il | 09-7626372 ךתושרל הקירגאב םימונורגא
   1   2   3   4   5   6   7   8