Page 7 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 7

ילאוטקא

                     ?הטימשב םתא הפיא זא
              תיאלקחה המדאל ןותבש תנש העיגמ הנה


           לש רוזחמב תיעיבשה הנשה ,הטימש תנש היהת ,2022 רבמטפס דע 2021 רבמטפסמ ,ב"פשת
           2014 ה"עשתב המייקתה תמדוקה הטימשה תנש .לארשי ץראב קרו ךא תגהנומ איהו םינש עבש

     ןיב תוללוכה ,הירחאלש תינימשה הנשבו הט                - תל תוירחאה תלבק תובקע
     םיקווש ,םיאלקח לע יתכלה חוקיפ ראשה                  הלחה ,הטימשה ךרעמ לועפ
     ,קווישה תותשרו םייטסיגול םיזכרמ ,םיינוטיס              - הב ךרעיהל תישארה תונברה
      .דועו ץראה יבחרב םיקוושמ ,הזירא יתב                :בל ומיש .ב"פשת הטימשה תנש תארקל םאת
     ,תולאשל הנעמ ,םיפסונ םיטרפ תלבקל                   - ארה תונברה תנווכב הטימשה תנש ךלהמב
     ,ינופלט רשק תריציל השקב וא תורהבה                  - ומה םייתכלה תונורתפ לע שגד תתל תיש
      ל"אודל ונילא היינפ תועצמאב תושעל ןתינ                הרימש ךות ותריחב יפל יאלקח לכל םימאת
     .02-5377873 סקפל וא shmita@rab.gov.il                לע הנגה ךדיאמו ,תידוהיה הכלהה יללכ לע

             .היינפ לכל תונעל חמשנ                 .יטרפה ןכרצל םיריחמה תמר לעו ותסנרפ
                                        - וצלמה תא ןתית תיתכלהה הטימשה תדעו
      ,הבוט תטימש תכרבב                  קוויש ירתיה תלבקל םיכרד ןווגמב תישארה תונברה תצעומל הית
     לארשיל תישארה תונברה ל"כנמ ,ןגד השמ          - ימשה תנשב חטשב הרקבו חוקיפ תולועפו תיאלקח תרצותל                               ןוכנה עגרב תיתוולע הנזה


                           SCןדיס םיטסיילופ
                                       ®                            םיטנחה תעפוה רחאל תיתוולע ןדיס תנזהל
                                דועו שמשמ ןבדבוד ,חופתב


                                     .דירולכ וא ןקנח אלל ןדיס תנזה
                                   .אתה תונפד יוביעל תיתועמשמ םרות
                                 .ףדמה ייח ךשמו ירפה תוקצומ תא רפשמ                     info@bar-hadas.com│חמוצה תנגהו םינשד סדה-רב :ימשר ןאובי
                          miki@bar-hadas.com│054-7935734 :יקימ :חטש תשא            www.vaniperen.com │ www.bar-hadas.com
                   2021 ,ה”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 7  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12