Page 5 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 5

ןויליגב המ


                                     ALON HANOTEA
                             ילאוטקא     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ןואטב  תנש
                                                       -
                           תכרועה רבד 6                 75 ה
                  ליגרוצ .א לש רודמה / E-pree טנרטניא    2021 לירפא ,4 ׳סמ ןויליג ,ה”ע הנש
     ןגד .מ / המדא אמאל ןותבש תנש העיגמ הנה ?הטימשב םתא הפיא זא 7        א״פשת רייא
                     ןסחלב .י / 1 המוק 19 ודרנואל 8      2021 Vol. 75 No. 4
           ךורב םרכז אהי ,יאכז לאקזחי ,ריאמ ארזע :םירבח רכזל 10
     תועצמאב תפדוע החימצ תרקב - םוזיגו בוציע :קיתו רקוח לש ונחלושמ 12            לוכשא יתסא :תכרוע
                        זרא .א / םיפנע תריבש      estieshkol123@gmail.com 052-3214152 ’לט
                          ןומיר .ד / ןומיר ןומה 13
             תובשייתה תונש 100 הנייצ םיבשומה תעונת :גח םוי 14             :תכרעמה
       ץראב םלקאתמ שדח הננב ןז :תללפתמה הננבהו םידיסח דיסחה 15        לטנקורב השמ   ןסחלב ןורי
     תואצרה יריצקת :תואלקחל םיקיזמה םישלופ םינימ םע תודדומתהו העינמ 16     ןהכ לבוי ר”ד   םירשי ינב
     :םירזה םידבועה לטנ - תושעל ליחתהלו רבדל קיספהל :טקוודאה תניפ  18       ןפג דוד  ליגרוצ עשילא
                                             רימצ יטומ  רוד ןבואר
                  ץנלג .ש ד״ע / ?גירחהל אל וא גירחהל        יבכרה ןרע   יונ יקימ
               שדחה ל״כנמל םינפ תלבק :תואולימ תבולשת 19   תכרעמה ריקיו דובכ רבח - ל״ז יקסמוח לואש
     פ"ומה ףונימל הדיחיה לע :תיעיברה תיתיישעתה הכפהמה תרגסמב 20   תכרעמה ריקיו דובכ רבח - ל״ז בד ןב לאירזע
                 תואלקחה דרשמב תונשדחהו יאלקחה
     רורטה חוד :הדיריב קוחה תויושרב ןומאה - היילעב תיאלקח העישפה 22       לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא
                    םיגיאדמ םינותנ ףשוח יאלקחה         Israel Fruit Growers Assocation
                                            POB 40007 Tel-Aviv 64733
                    רוטקרטה תמקנ :חטשהמ טהול 24       64733 ביבא-לת 19 י’צניו-הד ודרנואל
     פפמיא ,םימטסיסוקא הפוצר תופילאל ךרדה :ןכ יפ לע ףאו לכה תורמל 26    03-6917625 ’סקפ ,03-6966267 ’לט
                           ןרק ידחו םיטק               www.perot.org.il

                             פ״ומב המ        ’רואל האצוה שורית‘ :הקיפרגו תועדומ ,הקפה
             טוקנזיא .א / ןושיד תרקבל שדח יעצמא :רטמיזיל-וננ 29     03-5662081 ’סקפ ,03-5662080 ’לט
     ,רקורב .ג ,רוג .ל / ןבדבודב םילעה תודוקנ :לארשיב השדח הלחמ 32       :תועדומו םוסרפ תקלחמ
      ,דניקלא .ג ,לארה-רלמ .י ,הללארסנ .ש ,הראמס .מ ,דרא-רפוס .כ ,םלושמ .א kami.tirosh@gmail.com / 050-6300096 - ימכ :תיארחא
               ינבואר .מ ,ןקרב .א קי'צליחי .ד ,ארזע .נ ,ריפש ה.י hedva@tirosh-site.co.il / 050-6300093 - הודח
                הליל תרמשמב םיפלטע :תיגולויב הרבדה 35
                                     .תולע םולשתב ביוחי תירחסמ הרבח םעטמ יעוצקמ רמאמ
     פרצ :ןבדבודב םילע תולחמ יתש דגנכ הרבדהה ירישכת לס תבחרה 36       תונטק תויתואב ודיל ןיוצי ןכ
     ,לארה-רלמ .י ,הזה .י ,דרא רפוס .כ ,ןקרב .א / הלאירמולבו הרופסוק   ."הרבחה תוירחאב הז רמאמב עדימה"
                      ןמטנא .ש ,איחי-׳גדאח .ש.ל   תוירחא לע םימסרפתמ ’עטונה ןולע’ב םירמאמה לכ
                                    תוירחא לע ןה ’עטונה ןולע’ב תומסרפתמה תועדומה .םיבתוכה
      והימרי .א ,גד .א / ירפ יצע לש הנזהו ןושידל יעישתה ימואלניבה סנכה 42  הניא ,תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה .םימסרפמה
                                    םירמאמ םסרפל תבייחתמ הניאו תונומתו די יבתכ הריזחמ
                            תוריפ ףסומ              .הילא םיחלשנה תונומתו
          :אוצייל םישרומ הרבדה ירישכת לע םעפהו – הנועל תויחנה 43
                                                   :תרבוחב תונומתה
     םילודיגה יכירדמו יקעזמ .מ / םירדה ,ןומיר ,י׳ציל ,ודקובא ,וגנמ ,םירמת -        זרא ןונמא ׳פורפ
                      הרבדה ירישכת םושיר ךילה 49             מ״על ןמיינ קראמ
                                                תואלקחה דרשמ
                   ןיחרז .ש ,קיפא .א / תרווכמב הנועל 50
                                                לארשי תרטשמ תורבוד
                     בהז הננב לכ :םירחא לש תורצ 52             טוקנזיא רשא
                                                רוג רואיל
               רנרב .ט / יאבודב םיינגרוא םירצומל הכורעתה 53
                                                ןקרב הליא
                 יעיבר רועש :םייגולורואטמ םיחנומ ןולימ 54           ורטסק ןבואר
       תואלקח יניינעב םירוציקו תובית ישאר :ינש רועש - תיללכ הלכשהל 55          ןויכרא תונומת


                    תועתפה :אבה ןויליגב           !יאלקחה רורטל םיענכנ אל :רעשב
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10