Page 6 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 6

תנש
     E-pree טנרטניא                 75 ה         תכרועה רבד
                                -
       ליגרוצ עשילא לש רודמה
                                          ,וניארוקל םולש
     https://www.i-garden.co.il
     תולחמב לפטמה ,ףרוע דורמנ לש ׳ןדרג-ייא׳ רתא -                 ?רצואה דרשמ לש ודיקפת המ n
                             ,הנובתב רצואה תא קלחלו הלידגהל ,החפטל ,הנידמה תפוק לע רומשל -
     תחייפו תומינכ תציצמ דגנכ :תיתיבה הניגב םיקיזמו
                                                .םינפ אושמ אללו רשויב
     תומינכה לע ץירפשמ אוה םילעה לע תבשייתמש
     הממ .תיבב שיש המ ,םיחופת וא םירדה ץמוח ףכ                   ?ךוניחה דרשמ לש ודיקפת המ n
                             ךוניחה תוטיש תא לעילו ללכשל ,חתפל ,ץראב ךוניחה תודסומ תא קזחל -
     לש םילע םג – שמשב םילעה תבירצמ ?רהזיהל
                                   .תעדו הנובת וברי םלוכ ונידלי םוי לש ופוסבש אדוולו תומייקה
     - צה תא זיזהל רשפא םא( הביבסב םירחא םיחמצ
     רקובב םדקומ ססרל ץלמומ ;)בוט המ – לצל חמ                    ?ודיקפת המ תוברתה דרשמו n
                                   .םינושה היתודסומ לע תוברתה תא רפשלו רמשל ,חפטל -
     תא ףוטשל ךרוצ ןיא .)ףחר תעינמל( חורמ ענמיהלו
     ץמוחה תחלקמ לע רוזחל שי .סוסירה רחאל חמצה                 ?תואלקחה דרשמ לש ודיקפת המו n
                             תואלקחה ךרעמ תיחפהלו עירפהל ,תושקהל ,םצמצל ,לטלטל ,שילחהל -
           .תירבע :הפשה .םימי השולשל תחא
                                                     .תילארשיה
     https://www.kolbogan.co.il/blog/        תחת דוכילה תלשממב רצואהו תואלקחה ידרשמ ורתח ןורחאה רושעב
     - יח דגנכ לופיט ראשה ןיב עיצמה ׳ןגל ובלכ׳ רתא -  תואל אלל ,ולא םינשב .תילארשיה תואלקחה ,ונלש רתויב תימויקה היישואה
     - אתמהו הירטפ אוה הל םרוגהש םילע תלחמ ,ןודל  יל״כנמו תואלקחה ירש ורכ ,תושיחנו המרוע ,תויניצ ,םינפ אושמ הברה םעו
     .םילעה תרישנו םימותכ וא םימודא םימתכב תנייפ  תחת תיעקרק תת הרהנמ ,םתושרל םידמועה םירזודלובה לכב ,םהידרשמ
     זיכרת ,ןטסיס ןגוקא אוה ׳ןגל ובלכ׳ עיצמש ןורתפה  ,לצו ירפ ול ןתונש ץעה תא תורכל אבש ימ לע הנוב יתייה אל ינא .ונייח תודוסי
     - טפ תרבדהו העינמל דעוימה םימב לולידל ימטסיס  ן״לדנ תמדאש קפס ןיא .ותוא הליכאמה דיה תא וא בשוי אוה וילע ףנעה תא
     םינווגמ םיאשונ רתאב .ירפ יצעב םילע תולחמו תויר  יא ן״לדנו דוסי ךרצמ אוה ירט ןוזמ לבא ,תיאלקח המדאמ רתוי הברה הבינמ
     - שה .היקשהו ןושיד ,תועיטנהו תוליתשה ןונכת תודוא  תויאלקח תועקרק יכ םינש רפסמ ינפל עבק קקוחמהש ןוכנ .לוכאל רשפא
                    .תירבע :הפ    םג תוכייש םיצוביקה םיבשוי ןהילע תומדאה יכו ןתמו אשמל תונותנ ורשפויש

     https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%AA     תרחא היצטונוק םע םש םשה ןעמל ןהל תתל רבכ רשפאש( חותיפה תורייעל
                             תואלקחה תא קורפל ןויסינהש ונרמא אל .)הילצרהל ׳חותיפ׳ה תא ריאשהלו
     םהינימל םיספירת לע עדימ איבמה הידפיקיו רתא -
                             הב שי .ןודז הב שיש הריבע תאזש ונרמא ןכ לבא .קוחה לע הריבע אוה הקשנמ
     םייעדמ םימושירב .םירישנה ילעלו תוריפל םהיקזנו
                             ךכ לעו - לארשי תנידמ לש דוסיה יכרעמ דחאב תיבמ-עוגפל הסג תונווכתה
     ןיבמו ספירת לש םינוש םינימ 5,000-מ הלעמל ודעות
                                                   .)8 ׳מע ,׳ודרנואל׳ב
     - ירת ,ינרופילקה ספירתה םינמנ ץראב ונל םירכומה
                             אל ,בגר וחירה אלש רוביצ ינקסעב תואלקחה דרשמ תא סלכאל בנועמה ןויערה
     ,ירוס ספירת ,יברעמה םיחרפה ספירת ,ןויקיקה ספ
                             לוכי הזה ןויערה ,ןכבו ,רצוטש והמ םיעדוי אל םתסה ןמו םלתב וכלה אל ,לט ותש
       .תירבע :הפשה .קבטה ספירתו סוקיפה ספירת
                            - כולמה תוריחבה תניצס לכמ ,ונלזמל .תחלצומ אל החידבכ םומיסקמ בשחיהל
     https://m.ynet.co.il/Articles/4580147     ןוכנה עגרבו ותוכז לעו תונריע לע רמש ץנג :חלצומ דחא רבד אצי הנורחאה תכל
     םע םינטק םיתות ,ירב י'גוג תוריפ תודוא Ynet רתא - - טלו חתפל ,ןגהלו רומשל דחי ורחבש ץיבוקציא ר״ד תא רחבש ,רטסוש תא רחב
     תא םיטאמה ןוצמח ידגונ םיליכמה הלודג המצוע  איה וילא םוקמל הרזח התוא איבהלו תילארשיה תואלקחה תא דדועלו קזחל ,חפ
     - פתה תאו הייארה תא םירפשמ ,תונקדזהה ינימסת  רפסל תואלקחה תא סינכהל קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע תחנומ םויה .תכייש
     - עב הנושאר הבתכ .׳לע-ירפ׳ ארקנש המ .ינימה דוק      .ןיררוע םהילע ןיא לבא ,םיבר אל םה .ונלש םיימואלה דוסיה יכרע
     אבה ןויליגב ונלצא םסרפתת רעיה תוריפ לש םניינ                 !םכירוחאמ ונחנא ,ץיבוקציאו רטסוש
     .הלא תונוזמבש תואירבה תודוס תא תפשוח איהו   ,הליעומו תניינעמ האירק
                            יתסא
                   .תירבע :הפשה

                   2021 ,ה”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 6  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11