Page 8 - עלון הנוטע אפריל 2021 לא נכנעים לטרור החקלאי
P. 8

תנש  perot@org.il       1 המוק 19 ודרנואל
             -
          75 ה     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ל”כנמ ,ןסחלב ןורי םע

     תדמועה תימואלה המישמה תא ןיעב ןיע םיאור םויה לש )ןבל              ,םירבח םולש
     םחוכ האב ,םיחמצה תצעומ לש החוכו הדמעמ קוזיח :םהינפב  ןוכמב תורכיה רוקיב ונכרע לירפא לש ןורחאה עובש
     - כנ תואלקחה דרשממ הלא םימיב אציש ךמסמב .םיאלקחה לש  ןיב םוקמב ונשגפ .ןלוגה תריב ןירצקב רקחמל רימש
     אוצי תוליעפ םדקל ידכ יכ ונל רווחתה תפסונ הבשחמ רחאל״ :בת  ןתונו תוריפה ילדגמ ונתוא הוולמש ידוחייה רקחמה תווצ תא ראשה
     ,ליעפ ,הסונמ ףוג( ללכתמ ףוג םע תורשקתה רוציל שי תיבחור        .יאלקחה השעמל םייתריציו םיינשדח תונורתפ
     הטלחהל קומינכ .״םיחמצה תצעומ תמגוד )םלתשמו ללכושמ   ,ןוכמה יכ רפסל עדוי ,תונשדחו תואלקחל הדיחיה להנמ ,ןלוג ריאי
     תא דרשמה ישנא םיריכזמ הילע ןגהלו םיחמצה תצעומל רובחל - קחל רקחמ ןגוע הווהמ ,הפיח תטיסרבינואל תימדקא רבוחמה
     ריחמה לע םינאוצייה ןיב הזע תורחתל ליבוהש ,׳וקסקרגא׳ קוריפ  םייגולונכט םישודיח חותיפב ראשה ןיב קסוע ,לילגהו ןלוגה תואל
                 .םהיחוור םוצמצלו הפוריא יקושב - וחייה םייסחיה תונורתיה תא לצנמו קט-ורגאה םוחתב םיינכדע
     - חה דרשמ הצקי םיחמצה תצעומל עויסה תינכות תרגסמב ,ךכו  ונתוא הוויל רוקיבה תרגסמב .עקרקו םילקא ומכ ,רוזאה לש םייד
     תרצות אוצייו קווישל ח״ש ןוילימ 2 תוחפל ,תורחת אלל ,תואלק  תוניצרמ ונמשרתה ,תונושה ןוכמה תודיחיב רויסב רקחמה תווצ
     .המוד םוכס ךכ םשל עיקשת המצע הצעומה רשאכ תיאלקח                  .רקחמה תמרמו םירקוחה
     וילע םימותחו 2022 ףוס דעו ןורחאה ראוניב 1-מ ףקת רדסהה  הלועפ יפותיש םודיקב ראשה ןיב רבוד ךשמהב ונמייקש החישב
     - שמה לש ש"מעויה ,ץיבוקציא םוחנ ר״ד תואלקחה דרשמ ל"כנמ  םודיק - תפתושמה הרטמהמ קלחכ תאזו רימש ןוכמו ןוגראה ןיב
            .ויז רפע דרשמה בשחו ינאיבא תרפא ד"וע דר - בח לש בחרומ רויס קרפה לע םויכ .רוזאב תואלקחהו םיאלקחה
     תכיפהב עירכמ דיקפת הצעומל״ :רסמנ םיחמצה תצעוממ -           .לדומה תוקלחבו ןוכמב ןוגראה תוריכזמ יר
     - ומה .םלועבו ץראב רבד םשל םילארשיה םיאלקחהו תואלקחה - וכי ףונימ .םישרמ קפס אלל ןוכמב םיעצבתמה םירקחמה ןווגמ
     לכו םיאלקח תוחפשמ יפלא לש ןתסנרפל הגאדל הפתוש הצע  - דקתמ תויגולונכט חותיפו יאלקחה עדיה תבחרה ,רקחמה תול
     תנוע תכראהל ,רוצייה תרבגהל תומרות תויעוצקמה היתולועפ  תיתוכיא תואלקח תוחתפתהל רתויב יתועמשמ ךבדנ םיווהמ תומ
     התרטמ .ילארשיה ןכרצל דואמ תוליעומו םירצומה ןוויגל ,הבינה - על הרומישו לארשי יחרזא לש ןוזמה ןוחטב תא רשפאתש הליעיו
     אוצייל םישדח םיקווש תחיתפ איה ראשה ןיב הצעומה תוליעפ לש - חה הב ,וזה תעב דחוימב הלוע ןוכמה תוליעפ לש התובישח .דית
     - וח תרחא תונשרפ לכ .םיימוקמה םיאלקחהו תואלקחה םודיקו  יריחמב העיגפו עורפ אוביי לש םימויא תחת הנותנ ץראב תואלק
                        .״תמאל תאט        .הנתשמ םילקאו תדבוע םיידיב עובק רוסחמ ,םימה
     ריחמ תא תעבוק הניא םיחמצה תצעומ יכ שיגדהל בושח ףסונב  לע ימנידהו ריעצה ןוכמה תווצלו ןלוג ריאיל תודוהל םוקמה ןאכו
     ,םירחוסה הלא םיירקיעה םיחיוורמה .ןכרצל יפוסה תרצותה  יכ ןיוצי .םיעטמה ףנעל התמורתו תכרובמה היישעה לעו חוריאה
     תוריפה תא םירכומש ,םיאנועמקהו קווישה תותשר ,םינאובייה - מב םירקוח רפסמ םע ךרובמ הלועפ ףותישב דבוע ׳עטונה ןולע׳
     םימלשמ םהש ריחמהמ 3-ו 2 יפ לש םיריחמב ןכרצל תוקריהו              .םהירקחממ םסרפל הכוזו ןוכ
     - יכוה הנורוקה רבשמ ךלהמבש עדוי תעד-רב לכ .יאלקחל םרובע
     - תה ןוחטבל התמורתו התובישח תא תפסונ םעפ תואלקחה הח               :ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמו
     תילארשיה תואלקחה תבחרהו קוזיח יכו הנידמה יחרזא לש יתנוז           םיחמצה תצעומ תא םיקזחמ
                    .תימואל המישמ םויכ םה  החוכ תשלחהל תיתלשממה תוינידמהמ קלחכ ,ןורחאה רושעב
                                דרשמב טלחוה ,הכרעמ התחפהלו תילארשיה תואלקחה לש
                     רנורב ינד לש ורכזל  - וחה םתגיצנ ,םיחמצה תצעומ לש התוליעפ תא לטבל תואלקחה
     ןהיכש ימ ,ל״ז ,רנורב ינדמ תוריפה ףנע דרפנ 2009 ראוני עצמאב - פל ליבקמבו - קשמב םיבושחהמ םיפנעו םיבר םיאלקח לש תיק
     םויה דעו זאמ .תוריפה תצעומ ל"כנמ דיקפתב ראשה ןיב וייחב .ינקלוו ןוכמ יאלקחה רקחמה זועמ תא תונוש תונאותב וקשנמ קור
     ורכזל תרוסמה תא תוריפה ףנע םע דחי רנורב תחפשמ תמייקמ -לוחכ( תואלקחה דרשמ ישנא :םיבבותסמ עודיכ תואסכה ךא
                   2021 ,ה”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 8  ‘Alon Hanotea’ vol. 75, 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13