Page 6 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 6

ןויליגב המ

                                     ALON HANOTEA
                                                       הנשה
                             ילאוטקא     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ןואטב  הנשה
                           תכרועה רבד   7                76 -  - ה ה
                    ליגרוצ .א / E-pree טנרטניא -     2022 ראורבפ ,2 ׳סמ ןויליג ,ו”ע הנש
                  ןסחלב .י םע / 1 המוק 19 ודרנואל  8       ב״פשת רדא
                 הברעב חותפה םויהמ םולש תשירד -          Vol. 76 No. 2 2022
          םיפשחנ תיאלקחה העישפה ינותנ :לגר תטישפב קוחה -
               גרבנירג .א / 2021 תנוע םוכיס :רמת ןחלוש  9            לוכשא יתסא :תכרוע
          תומייקה תוהמ אוה אבה רודה :המרופרה לש ןוכנה דצה  10    estieshkol123@gmail.com 052-3214152 ’לט
     המאתהה תניחב – םילכמב ירפ יצע לודיג :קיתו רקוח לש ונחלושמ  12
                       זרא .א / םינושה םינימב                :תכרעמה
     / !תידיימו הרורב הנכס :תיעוצקמה תורפסהו ןויסינה תוזוחמב טוטיש  16       יונ יקימ  ןסחלב ןורי
                                          לטנקורב השמ    םירשי ינב
                           ףסוי-רב .מ             ןפג דוד  ליגרוצ עשילא
       ?םולח ונמלח וא תייהה ,וגזלג וגזלג ,חוא :יוצמל יוצרה ןיב רעפה  18     רימצ יטומ  רוד ןבואר
        וליפא בישקמ אל םלועה :םילקאה רבשממ תמלעתמ דווילוה  20  תכרעמה ריקיו דובכ רבח - ל״ז יקסמוח לואש
                         וירפקד ודרנואלל      תכרעמה ריקיו דובכ רבח - ל״ז בד ןב לאירזע
            דיתעל םינפה םע ףרוחה סנכ :םירישנה ףנעב תונשדח  21
     לש ןיינע לכה :ןוזמה תזירא לע ןומיס ?ינגרוא ?ינועבט ?רשכ תמאב הז  22    לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא
                          םינכרצה ןומא           Israel Fruit Growers Assocation
        רתוי ןכוסמ ,רתוי זכורמ ,רתוי יתמצוע :תופוסה תדאיפמילוא  23      POB 40007 Tel-Aviv 64733
                                         64733 ביבא-לת 19 י’צניו-הד ודרנואל
        ?ודנרוט וא ןופייט ,ןקירוה ,ןולקיצ :ונלצא םג סרהו ןברוח תוזחמ  24 03-6917625 ’סקפ ,03-6966267 ’לט
     לארשימ ףזיש שבדל תויורימאב םוצע שוקיב :םהרבא ימכסה תרגסמב  26           www.perot.org.il

                             פ״ומב המ
                                        ’רואל האצוה שורית‘ :הקיפרגו תועדומ ,הקפה
     תויומכ לש תשדוחמ הניחב :ןדריה תעקבב ׳לוה׳גמ׳ יצע תייקשה  28    03-5662081 ’סקפ ,03-5662080 ’לט
     ,ףשר .ג ,הזמורטס .א ,גירס .פ ,׳ץיבליפיצ .א / היקשהה תוטישו םימה           :תועדומו םוסרפ תקלחמ

                           יסלסקלא .ב     kami.tirosh@gmail.com / 050-6300096 - ימכ :תיארחא
               תיז יצעב תולחמו םיקיזמ רפסה רואל אצי  33   hedva@tirosh-site.co.il / 050-6300093 - הודח
                ?םיחמצה תלידג תא רצוע חלמה דציכ  34
        רגניטא .א / לטפו תוינמכוא :םעפהו רעי תוריפב חמוצה תנגה  36  .תולע םולשתב ביוחי תירחסמ הרבח םעטמ יעוצקמ רמאמ
                                         תונטק תויתואב ודיל ןיוצי ןכ
        לוכי ,לוכי ?ינועמק זראמ תויהל לוכי םכח המכ :םיזראמ לנאפ  42 ."הרבחה תוירחאב הז רמאמב עדימה"
                                    תוירחא לע םימסרפתמ ’עטונה ןולע’ב םירמאמה לכ

                                    תוירחא לע ןה ’עטונה ןולע’ב תומסרפתמה תועדומה .םיבתוכה
                               סדרפ    הניא ,תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה .םימסרפמה
     / םהיניבש המו גנינירגה ,תיתאיסאה הליספה לע :׳בוהצה ןוקרדה׳  46  םירמאמ םסרפל תבייחתמ הניאו תונומתו די יבתכ הריזחמ

                                               .הילא םיחלשנה תונומתו
                         טכר .א ,יאכז-רב .י
                                                  :תרבוחב תונומתה
                           הנועה תוריפ               והילא ליג

       תטישל תיגיגמ תודאתהמ רבעמ + ןושידו היקשה רקיעב - רמת  49            זרא ןונמא ׳פורפ
                                                ׳גורפ׳
             ןמדירפ .ע ,לאינד .ש ,׳ץיבליפיצ .א / ׳תיטנומ-ןמנפ           איבל זעב
                       ףנעה יכירדמ / חופת  54             דקש-יול םרימע
                                                רגניטא ריפוא
                       ףנעה יכירדמ / םייניעלג  56           דוד-ןב הלילצ ר״ד
                                                הזמורטס יבא
                                                ןויכרא תונומת


                    תועתפה  :אבה ן ויל יגב                 רמתה ףנע :רעשב
                    תועתפה :אבה ןויליגב
                                                  ןויכרא תנומת
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11