Page 11 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 11

ילאוטקא


     םיאלקחה לש ןומאה רסוח אוה תואלקחב המרופרה ביבס םינ  םהיתודמע לע ולאשנ םה םהב ,םיאלקח םניאש דורח קמע יבשות
     ענמי רקחמב קלח וחקלש םהמ המכ תנעטלש ,הנידמה יפוגב         .םיעצומה םייתביבסה םיקשממה תשמחל עגונב
     ,לשמל ךכ .םיעצומה םייתביבסה םיקשממה תא ץמאל םהמ  םשייל תונוכנ וארה םיאלקחה תיברמש הלוע רקחמה יאצמממ
     והשמ םישוע ונא״ יכ רמא רקחמב ףתתשהש םיאלקחה דחא    ,לשמל ךכ .ילכלכ ץירמת ןתניהב םייתביבסה םיקשממה תא
     ע חהו םילבקמ ונאש תיתלשממה הכימתה ךא ,בושח דואמ דואמ  תושידח תויאלקח תויגולונכט םשייל תונעיה וארה םילאשנהמ 95%
     ע המ םהל תפכא אל טושפ .תיספא הזל תסחיימ הנידמהש תוביש         .עקרק ףחס תוענומה תועקרק דוביע לש
     תיטילופה תואדווה-יאל הבר תובישח סחיי רחא יאלקח ."םיאלקח  .יפסכ ןיינעב קר רבודמ אלש ךכ לע עיבצמ תונויארה חותינ ,םלוא
     יאלקח ךיא זא ,הנתשמ לכה״ רמאו ,לשממב םיפוכתה םייונישהו  םיאלקחל ונעצהש ינפל דוע תומתריה התייה םיקשממהמ קלחל"
                  "?ולש הלשממב ןימאהל לוכי  ,"סוסיר תתחפה לש הרקמב ,המגודל היה ךכ .תילכלכ תינכות
     םיעמוש אל" רמוא ,ןופצב תירוזא םילדגמ תדעו זכר ,ןהכ דדוע  .הביס ילב הביבסב עוגפל םיצור אל םיאלקחה" .רקס-ףט תרמוא
     קלחב ךירצש יל רורב .םינוכנה םירבדה תא םיעימשמ אלו ונתוא  רתוי הכומנ התייה םיקשממה םושייל תונעיההש וניאר ,תאז םע
     ע כות דחאל דחא וקיתעי אלש לבא ,המרופר תושעל םירבדהמ  וקלוחש םינולאשהמ הלע ףסונב ."קתו רתוי היה יאלקחלש לככ
     רתוי הברה םימה יריחמ ,המגודל הפ יכ ,רוזעי אל הז .ל"וחמ תוינ  קמעב םתודליב ולדגו םיקיתו רתוי ויה הלאש לככ יכ םיבשותל
      ."ונלצא תויעבה המ ןיבהל ונתיא תבשל לכ םדוק ךירצ .םיהובג  םיקשממה ץומיאל ופחד רתוי םהו בושח רתוי םהל היה ךכ ,דורח
                                              .םיאלקחה ידיב םייתביבסה
              תומייקה תוהמ אוה-אוה אבה רודה    תינכות תעצהבש ךכ לע םיעיבצמ הלא םיאצממ ,םירקוחה יפ לע
     תולעל קר םיסחייתמ תעצומה המרופרב" :ףיסומ ץרווש ׳פורפ ע מת עיצהלו ילכלכה טביהה לע קר לכתסהל קיפסמ אל תילכלכ
     לבא ,דיתעב ןוזמה תא חיטבהל אל וא לכונ םאהו רפוסב םירצומה  לכ לע עיפשמ המו יתרבחה טביהה לע לכתסהל שיש אלא ,םיציר
     ע וחל אל ,םינש רשע דוע היהיש המל תסחייתמ אל תאזכ המרופר  גוסמ תוילכלכ תוכימת קר םיצור חרכהב אל םיאלקחה" .יאלקח
     אוהש - תואלקחה לש אבה רודל אל םגו עקרקבש ינגרואה רמ ע קטיכראל הטלוקפה שיא ,ץרווש ףסא 'פורפ ריבסמ ,"תוידיסבוס
                   ."תומייקה לש תוהמה אוה-  םיבר לש השיגה" .רקחמה תצובק שארו ןוינכטב םירע יוניבו הרוט
     הלועפ ךרד שבגלו דחי תבשל םיבייח" :תמכסמ רקס-ףט ר״דו  עדי רתוי םיצור םה .דחא ףאמ תובוט םיצור אל םהש איה םהמ
     תוארל היה ןתינ ונלש רקחמב״ ,הירבדל ."םלוכל הבוטו הליעי  םה םאש םהל חיטבתש ןוחטיב תשרו םיקשממה תא םשייל ךיא
     םיאלקחה לש םילוקישלו יתרבחה טנמלאל הבר תובישח שי יכ  ועיבה םג םה ,תאז דצל .תילכלכ וסרקי אל םה זא וחילצי אלו וסני
     ךירצ .תיתביבס תינכותב תוניינעתה הליחתכלמ םיארמש ,םמצע  ."הביבסה ירמושכ םמצע תא םיאור םהו םייתביבס תויהל ןוצר
     ע מל רבד לש ופוסב יחוור רתוי אצי םג הז ךכו םכח הז תא תושעל
                           .״הניד              "הלשממב רבדל ימ םע ןיא"
     )2021 רבמצד ,הביבסו עדמל תועידי תונכוס ,׳תיווז׳ ךותמ( ע ורחאה םישדוחה יעוריא תא הוולמו רקחמב הלעש ףסונ אצממ
                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 11  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16