Page 10 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 10

:המרופרה לש ןוכנה דצה
                   תומייקה תוהמ אוה אבה רודה           לארשי יאלקחש ידכ תורקל ךירצ המ הלאשל תינושאר הבושת קפסל הסינ שדח רקחמ
           םהל בישקהל :המדנש יפכמ ךבוסמ תוחפ ןושארה דעצהש אצמו ,רתוי ׳םייתביבס׳ ויהי

     ע קחל תורמואש תוינכות ,תויתביבס                   לש םילודגה םירגתאה דח
     תתחפה ומכ םיקשממ ומשיית םיאל                      תא ךופהל ךיא אוה ונימי
     ונחנאו סוסיר תתחפה וא ,תודש ילוש                    ע מל תינרדומה תואלקחה
     ,הזל הרומתב תילכלכ םכתא הצפנ                    ןימא רוקמ תווהל לכותש ךכ ,רתוי תמייק
     ע ינימ היהי םיאלקחה לש ןוכיסהש ךכ והילא ליג :םליצ           ולעפ 2017-ב .דיתעב םג ןוזמל חוטבו
     תרימשל תינכות דבלמ ,לארשיב .ילמ                     ויהש םייאלקח םיקשמ 17,476 לארשיב
     אלו תוגצומ אל ףחס תעינמו תועקרק                     ויהו ׳ד ןוילימ 3.52 לש חטש לע םישורפ
     הריבסמ ,"תורחא תוינכות תומשוימ                    דראילימ 30-כ לש הקופתל םיארחא
                              עובלגהמ טבמ ,דורח קמע
     תיגולוקא-ויצוס ,רקס-ףט לעי ר"ד                    הלש יפסכה ךרעל רבעמ .הנש ידמ ח״ש
     תטיסרבינואב היגולויצוסל הקלחמהמ                     ונל תקפסמ תימוקמה תואלקחהש ןבומ
     תורבחממ תחאו הינרופילקב סיוויד                    ,יתנוזת ןוחטיב ומכ ,םיתוריש ןווגמ דוע
     דעצב רבודמש ןיבהל ךירצ" .רקחמה                     יכרע ,תיפונ הקיטתסא ,תוקורי תואיר
     ,תיגולוקא הניחבמ הנידמל יחוור היהיש                             .דועו תשרומ
     לע תאצל ךרטצי הזה ףסכה תרחא יכ                     ע יב תואלקחה לש הדיתע הלא םימיב
     ימ םוהיז ומכ תויתביבס תויעב םוקיש הידפיקיווה תובידאב          ע סמב .םינוידה ןחלוש לע דמוע לארש
     ע קמ לכבש ,סוסיר תויראשמ םוהת                    התנושש ,׳תואלקחב המרופר׳ה תרג
     םע דדומתהל ךרטצת הלשממה הר                       ע יתעו םינורחאה םישדוחב םימעפ המכ
             ."ןהלש תוכלשהה                      ךכ( הלא םימיב שממ ךרדל תאצל הד
                          דורח קמע תודש לעמ םירעוס םימש
                                         תודרוה תוננכותמ .)היטינרבק ׳וחיטבה׳
               יתביבס קשממ םיצור םיאלקחה     ע טמב״ ,תוקריו תוריפ ומכ םירצומ ןווגמ לש אובייל החיתפו םיסכמ
     םיאלקח 41 םע קמוע תונויאר ומייקתה שדחה רקחמה תרגסמב  וקבאנ םיילארשיה םיאלקחה .״םינכרצל םהיתויולע תא דירוהל הר
     ע ימח םיאלקחל וגיצה םירקוחה .דורח קמע רוזאב םינוש םיפנעמ  דיתעבו םתסנרפב עגפת םתנעטלש ,המרופרב םיקבאנ םדועו
     ;)םוהיז ענומש דעצ( סוסיר תתחפה :םייתביבס םיקשממ יגוס הש  ןפואב םישענ םיכלהמה יכ הנידמה לע םינילמ םה ףסונב .ףנעה
     ןיב תויח לש רבעמ תרשפאמה הלועפ( תודש ילוש לע הרימש              .םמע חיש-וד םוש ילב ידדצ-דח
     דחא לודיג גוסמ רתוי( תידש תובכרומ לע הרימש ;)היחמ ירוזא
     ףחס םצמצמש ךילהת( עקרק דוביע לש התחפה ;)דחא הדשב                ?תיתביבס תואלקח יהמ
                    .הליהקל רוביחו )תועקרק ע ארשיה הדוגאה לש ׳ן״ח תדוקנ׳ ןרק ידי לע ןמומש ,שדח רקחמ

     העצוה זאו קשממ לכ לע םתעד המ םיאלקחה ולאשנ הליחת   יעדמה תעה בתכב םסרפתהו הביבסה יעדמלו היגולוקאל תיל
     ע אשנ םה .הזכ קשממ לכל רבעמל תילכלכ םיצירמת תינכות םהל  :המוד היעב ןחב ,׳Journal of Environmental Management׳
     תילכלכ הכימת םע םעפה ,ולא תוטיש םשייל םתונוכנ לע בוש ול  תויתלשממ תויאלקח תומרופר םילארשיה םיאלקחה תוסיפת
     296-ל םימילשמ םינולאש וקלוח הלא תונויארל ףסונב .תיתלשממ  תויתלשממ תומזוי שי הינטירבבו הפוריאב" .תיתביבסה תיווזהמ
                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 10  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15