Page 9 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 9

ילאוטקא


             2021 םוכיס :רמת ןחלוש


           םיחמצה תצעומב תוריפה ףנע ,ןחלושה ר״וי / גרבנירג ןונמא                    חותיפו רקחמ ימזימ   ע יפה יפנעמ דחא הנורחאל דע היהש ,םירמתה ףנ
     ןחלוש תמזויב םינש עברא ינפל ולחהש םימזימ השולשב רבודמ  תונורחאה םייתנשב עלקנ ,לארשיב םיליבומה תור
     הנשה ךלהמב ומייתסהו תואלקחה דרשמב ישארה ןעדמהו רמת  הלוע םלועבו ץראב ׳לוה'גמ׳ה רוציי .השק רבשמל
                          :הנורחאה   םיקוושמה ןיב תורחתל ,ףדוע עציהל המרגש הדבוע ,הנש ידמ
     ותלבוהב ׳סוליגרפסא םזימ׳ וא ,׳רמתב רוחשה שבועה תרבדה׳ .1 ע ורוקה תפגמ ,ףסונב .ץראבו הפוריאב םיקוושב םיריחמ תדרוהלו
                  ;גרבנייטש ינד 'פורפ לש ולוהינו  ,הפוריאב םיחותפה םיקוושב תורישיה תוריכמה לע העיפשהש הנ
     תוללוחמכ תוינגוטפומוטנא תוירטפ לש תוליעיה תניחב׳ .2  תוקזחתה ,תימיה הלבוהב רקיעב תומושתה יריחמב הדח היילע
     ר"ד לש התלבוהב םזימ ,׳המודאה לקדה תינוקדחב התומת   תיתועמשמ החינצל ומרג הלא לכ ,רלודהו ורויה תמועל לקשה
                         ;טנמ הנד            .תידספה הנועל םיבר םירקמבו תויחוורב
     ,רכב לטיבא 'פורפ לש ותלבוהב םזימ ,׳םירמתב הקיטובור׳ .3  עבונ וקלחש ,הפוצמהמ ךומנ לובי לע וחוויד םיבר םילדגמ
                 .םייתסה םרט ךא הפי םדקתהש  ע הש המ ,׳לוה'גמ׳ה לוליד לש תיטירקה הנועב םידבועב רוסחממ
                                          .ליגרהמ ןטק ירפל רבד לש ופוסב איב
     ע גמ סנכב וגצוה םיפסונ םירקחמ תואצותו הלא םימזימ תואצות  חותיפ להנמ תונמל רמת ןחלושב טלחוה ףנעב רבשמה חכונ
     רקחמ זכרמב ןורחאה ראורבפ ףוסב םייקתהש םירמתה ילד   םיצורע המכב תוצרמנ לעופ הז דיקפתל רחבנש גיווט לג .יקסע
                          .חלמה םי              .רבשמהמ תאצלו ףנעה תא םדקל


          !שדח !שדח !שדח            יוויק | תוינמכוא | הטטב | הננב | סננא :המקר תיברתמ םיליתש
                                       םיתיז | םירדה | ודקובא :תוכיא יליתש
                               ןומסרפאו ףיזש ,סגא ,חופת ,קסרפא ,הנירטקנ ,דקש :םירישנ

                              הניני’גרו יבשח ,M9 ,OHF97 ,ןסנה ,677 :המקר תויברתמ תונכ רוצי
                                      דועו סיבאנק ,ןפג לש םיסוריומ יוקינ יתורש
                                       תונברה תחגשהב | חמוצה תנגה חוקיפב


                 2282500 יברעמ לילג .נ.ד ,הרקנה שאר | מ”עב )1998( ןהר תויברת
               054-5652311 בינ | 052-3868062 בניע | 04-9824333 .סקפ | 04-9857100 ’לט

                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 9  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14