Page 8 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 8

וק
                             המ
                                    19
                                          נואל
                                       ודר
           הנשה perot@org.il        1 1 המוק 19 ודרנואל
           הנשה
           --
        76ה     לארשיב תוריפה ילדגמ ןוגרא ל”כנמ ,ןסחלב ןורי םע
           ה            איבל יראב :םליצ              ,תירוא ןימימ .2022 ראורבפ ,הברעב הנורחאה תיאלקחה הכורעתהמ וניארוקל םולש תסירפ
                ׳עטונה ןולע׳ל דובכ תושוע ,׳רואל האצוה שורית׳ לש תוגיצנ שולש ,האל הדצלו ימכ הדצל
                      :הנידמה לש לגר תטישפ                  םיפשחנ תיאלקחה העישפה ינותנ


            .םידוהיו םיברע םהב ,תיאלקח העישפ תולועפב םידושח 371 הרטשמה הספת 2021־ב
              "תוחוכ ריבגנ" :הרטשמה .םירקמ 20 לכ לע דחא םושיא בתכ קר שגוה ש"ויב


     2021 ךלהמב יכ הלוע הרטשמה ינותנמ                     תסחייתמ תיאלקח העיש
     תושרה יבשות םידושח 55 הדי לע ורקחנ                    ,םיאלקח דגנ םיעשפל
     םה םיעגפנה םיאלקחה בור .תיניטסלפה                    ע צותו לובי תבינג תוברל
     סחיה ןופצ זוחמב .םיברע םקלחו םידוהי                   הנקמ ,םייאלקח בכר ילכ ,תיאלקח תר
     םושיאה יבתכ ףקיהל םירקמה ףקיה ןיב                    לוביל קזנ תמירג ,יאלקח דויצ תבינגו
     םושיא בתכ לע דמע 2021עב ושגוהש                   .דועו דויצ תתחשה ,תויאלקח תומדאלו
     הדוהי זוחמבו ,םיקית השולשכל דחא                   2021 תנשב תיאלקחה העישפה ינותנ
     20 לכ לע דחא םושיא בתכ שגוה ןורמושו                   תרבוגה העישפל הארמ תנומת םה
          )-( .2021עב וחתפנש םיקית         חורב םילימ ?תוחוכ ריבגנ  .ידוהיב םג ךא ,יברעה רזגמב רקיעב
                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 8  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13