Page 4 - ראיון אישי עם איציק כהן, מנכ"ל האירגון
P. 4

...םע שדוחה ןויאיר
                                         .״ילילפ קית םוש ול היהי אלש ל״כנמ
             היזיוולטו וידר ןוקיתל הדבעמ םיקה                ?ךלש שרויה תא רחבי ימ
        שארב 1949 רבמצדב 4-ב דלונ ןהכ )קיציא( קחצי  רשאב .םירבח 64 הבו ןוגראה תצעומ אוה רחובה ףוגה“
        ריעב יעיבש רוד ,הנויוישל יושנ .70 ןב היהי הנשה .הניפ  הצעומהש רובס ינא .ןונקתה יפ לע םה זרכמב םיפיעסה ראשל
         )36(בניע ,3+האושנ )37( ןויס .תונב יתשל םירוה .תפצ  תא וגיצי םידמעומה .זרכמה יאנתב הרוש לכל סחייתת אל
                         .1+האושנ   גיצה דמעומ לכ תמדוקה םעפב .הצעומה םשרתת ךכו םמצע
        םייסש ירחאו 1955 תנש דע הניפ שארב הרג החפשמה        .״ותוא וטפש הז יפ לעו ולש ״ןימאמ ינא״ה תא
        .ויבא לש הדובעה לשב ,הנומש תיירקל הרבע ׳א התיכ                 ?םידמעומ רבכ שי
        תומר בשומב ררוגתהל החפשמה הרבע 1963 תנשב  תיבמ לאירא רפוע ,ןמרטסוש ןר :עדוי ינא השולש לע“
        115 בשומב שי םויה .1945 תנשב םקוה בשומה .ילתפנ  ןוריו םיחמצה תצעומב תוננב ןחלוש שאר םג אוהש קמעה
           .תוחפשמ 40 דוע הבחרהבו תויאלקח תוחפשמ   ןסחלב ןתיא ןרס-בר לש ויחא( ילתפנ תומר בשוממ ,ןסחלב
        יאנכטכ ל״הצב רידסה ותוריש תא םייס ןהכ קיציא         .״)םינחנצ דודג דקפמ ןגס היהש ,ל״ז
        .היזיוולטו וידר ןוקיתל הדבעמ םיקהו הקינורטקלא        ?וילע ץילממ התאש חטש שיא ךל שי
        ץליח ,בשומה תיינכרצ תא תחא הנשל להינ 1978 תנשב  ירחא .םיבוטו םייואר - תודמעומ הכ דע וגיצהש השולשה“
        .םיניוצמ םיחוורל התוא איבהו םידבכ תונועריגמ התוא  ברעתהל ןווכתמ אל ינא .דוע ומשריי יאדווב זרכמה םוסרפ
        תגלפמב כ״ח םימיל ,םיענ ןנער בשומה דעו שאר בשוי                .״ל״כנמה לש תוריחבב
        דמל אוה .בשומה ריכזמל ןהכ קיציא תא הנימ ,הדובעה               ?יואר ישדוחה רכשה
        עברא .הינתנב ״קוריה ףוחה“ ןולמב קשמ יזכר סרוקב       .״היואר תרוכשמ .תושירדה תא םלוה רכשה“
        קווישו ,בשומה תוריפ תא להינו בשומה ריכזמ היה םינש  קשמה ףגא להנמ תייה .2013 תנשב זרכמב תרחבנ אל התא
        םיחופת :הנש ידמ ירפ תונוט םיפלא תרשע םינש 8  ידכ דיקפתל תינמתהו העונתב 2 רפסמ .םיבשומה תעונתב
                          .םיסגאו   תרזועל התוא קינעהלו העונתב ךלש הרשמה תא ררחשל
        תופתוש .ןלוגה תמר יבקי תא להנל רחבנ 1989 תנשב  וז ילוא .ןהכ הזילע ,ןוחמש םולש תואלקחה רש לש תישיאה
         .לילגב ילתפנ תומר בשומו ןלוגב םיבושי הנומש לש          .זא הרק קוידב המ רפסל תונמדזהה
        יתמעט אל .ןיי שיא יתייה אל .ןייה קדייחב יתקבדנ םש“  רבח יתייה .היתצקמ אלו הינימ אל .בזכו רקש לכה הז“
        וחראתהש םיחרוא םע תומיעט בייח דיקפתה לבא ןיי   תעונת םעטמ ףיקשמכ תוריפ ילדגמ ןוגראב תוריכזמ
        לודג היהאשכש יתרמאו הזה םוחתב יתבהאתה .בקיב   ןווכתמ לשא ןליא םילדגמה ןוגרא ל״כנמש יתעמש .םיבשומה
                        .״בקי יל םיקא  .ותשירפ ירחא תודמעומ גיצהל ןווכתמ ינאש ול יתרמא .שורפל
        דעו שאר ,םיבשומה רבשמ תעב“ 1993-94 םינשב  ושיגה .דיקפתה לע דדומתהל השקב יתשגה ךילהתה לחהשכ
        ,ןומרח תואובמ תירוזאה הצעומה שאר םג היהש בשומה  םיבשומב ענכשל יתלחתה .דיקפתל םידמעומ הרשע וא 8 דוע
        תובוחל עלקנש בשומה תא ימע דחי םקיש ,ןיבור םולש  ריסהל הירתס בשוממ ץיבוקשרה יסוי ומכ םירחא םידמעומ
           .״הארבה תינכת תוכזב לכה .םילקש ינוילימ לש  ךכ .הרשעה ביתנמ לאינד ןנחוי םע םג ךכ .םתודמעומ תא
        קחציל הארק ״הבונת“ תרבח םייפלאה תונש תליחתב   יתחלש .חטש תדובע יתישעו םירחתמה רפסמ תא יתמצמצ
        התיה הבונתל“ .ןופצב םטפה ףנע תא םקשלו אובל ןהכ  יתשקיבו ימצע תא יתגצה ,רחובה ףוגב םירבחה 64-ל בתכמ
           .״הבונתב יתקסעוה הנש .התוא ורגסש הטחשמ   תא ונמיז תוריחבה םויב .היה הז ךכו םהלש הכימתה תא
        ישאר ,אריס ןב ילתפנו ןוחמש םולש 2002 תנשב  גיצה דחא לכ .םידדומתמ העברא ורתונ ץורימב .הצעומה
        רפסמ דיקפתה תא ןהכ קיציאל ועיצה ,םיבשומה תעונת  ורשפאש רבתסה .הלקת הפ התייהש וליג םואתפו ומצע תא
        11 קיזחה ובש דיקפת ,קשמה ףגא להנמ - העונתב 2   תחתמ השענ לכה .יקוח אל הזש חוכ יופייב עיבצהל םישנאל
                           .הנש   העבצהה ינפל .הצעומה ירבח לכ תעידי ילב ,ושושב ןחלושל
        תפוקתו תוריפ ילדגמ ןוגרא תושארל רחבנ 2013 תנשב  רמגב הייעב הרצונ .ןיקת אל והשמ ןאכ שי :רמאו והשימ םק
        סראמ שדוחב םייתסהל התייה הרומא היינשה הנוהכה   ,הדיצה הכלה תוריחבה תדעו .םידמעומה לש םימואנה
            .הנשה ילוי שדוחב שורפי ןהכ קיציא ךא 2020  םלוכ .םייעובשב וחדיי תוריחבהש ועבקו וצעייתה הירבח
                                ןמטור הירא םידדומתמה דחא הלאה םייעובשב .ורזפתה
                                בשוממ רחאה .םיינש ונראשנו שורפל טילחה םינובה בשוממ

                                 154 ןוילג f 2019 יאמ            16
   1   2   3   4   5