Page 13 - עלון הנוטע אפריל 2020 ימים של כן, ימים של לא
P. 13

המלש תב ןלוג תלתשמ                 ילאוטקא


                                   טונחל וז הצובק לש הייוכיס םיבר ןכ לעו ,רקובב רתוי הברה תיביסנטניא
                                      .צ״החא תחרופה ,הינשה הצובקל האוושהב םיהובג םילובי בינהלו
                                   י כז החירפמ רבעמה םח ריווא גזמב ׳הטראופ׳ ןזבש יתיאר ,ךכל רבעמ
                                   רחא לש תורחואמה תועשב קר שחרתמ תיבקנ החירפל רקובב תיר
                                   םע דחי ולא תועשב הכומנה םירובדה תוליעפ .ןכל םדוק אלו ,םיירהצה
                                   יתעדל םיארחאה םה תיבקנה החירפה תחיתפ לש רצקה ןמזה קרפ
                                    תיסחי רק ריווא גזמב ,תאז תמועל .םח ריווא גזמב הז ןזב ירפ טועימל
                                   תיבקנ החירפ - יתועמשמ החירפ שגפמ לש העפות םירקבב תיפצנ
                                   רמייהנפוא ןנח בתוכ הז ןיינעב .ץעה ותוא לע תינמז וב תועיפומ תירכזו
             קסשו םירדה יליתש              ימב" :)1 ודקובאב קסועה קרפב ,׳םייפורטבוס ירפ יצע לודיג׳ ורפסב
                                      (
           סדרפבו עטמב ןז תפלחה               ,׳רגניטא׳ לשמל תללוכה( 'ב הצובק לש םינזבש אצמנ רירק ריווא גז

            י"ע םיחקופמ םיליתש              החיתפב ללכ םיחתפנ םניא םיחרפה )׳םישרוח׳ו ׳לבאנ׳ ,׳הטראופ׳
                                   ואצמייו הלילב ףאו ברעב רחואמ םיחתפנ םהש וא ,תיבקנה ,הנושארה
            תונברהו חמוצה תנגה              םיבצמ םתואבש ,אוה רזומה רבדה .רקובב תרחמל תיבקנ החיתפב
                                   לע תורוטרפמטה ,תימצע הקבאה רשפאל יושע ביצי אל ריווא גזמ םהב
              המלש תב ןלוג ינב                         .״הירפה רשפאל ידכמ תוכומנ בורה

          04-6390824 / 052-2853013                          הלילה תרוטרפמט :עבוקה
           benzigola@gmail.com :ליימ            תא עבוקהש יתיאר תקיודמ הקידבב ,׳רירק ריווא גזמ׳ ןויפאל רשאב

                                   יעמו צ"מ 16 לש תורוטרפמטב .הלילה תרוטרפמט אוה הבוגתה

                                   התפצנ צ"מ 13-בש דועב ,תירכז היהת דימת רקובה תחירפ הל
                                   תברועמ החירפ התפצנ םויה ירהצ תארקלו תיבקנ החירפ םירקבב
                 תלתשמ               י ות םא ןיינעמ .בר לוביו הבוט הטנח חיטבמ הז בצמ .תיבקנו תירכז
                                   י
                                   פשה ריוואה גזמלש הארנ ,ןכו היהו ,םירחא םינזב םג תרזוח וז העפ
                 םיצעה ינש              םינש ינפל רוקיבמ ,ןכאו .תימצעה הטנחה תורשפא לע תיטמרד הע
                  ערז תיב              ׳הטראופ׳ ןזה לש םידבכ םילובי םילבקתמ םש יכ יל רוכז הינקב תובר
                                   י ומנ הלילה תורוטרפמט םהב ,םייררהה םירוזאב תאזו ,הרפמ אלל
                                   ךא ,ריוואה גזמ תא תונשל ונתלוכיב ןיא םנמא .הנשה לכ ידמל תוכ
                                   תוארלו החירפה תנועב רתוי רירק םהב םירוזא העיטנל רוחבל ןתינ

                                   .הרז הירפה אלל םג םידבכ םילובי וביני 'ב הצובקמ ודקובא ינז םאה
                                   םירירק תוליל לש םיבצמל ביבאב האיבמ תילבולגה תוממחתההו ןכתי
                                   י נח חיטבהל יושעו תימצע הקבאהמ םג טנוח ירפש ךכ ,םימח םימי םע
                                                  .םיבוט םיירחסמ םילוביו הט

                                                        תורפס

              םיצעה ינש תלתשמ              יוע םע׳ תאצוה .׳םייפורטבוס ירפ יצע לודיג׳ :)1978( רמייהנפוא ןנח .1
             ודקובאה ינז לכ תא תרציימ                         n .׳הדשה׳ תיירפס ,׳דב
           2023-2022-ל תונמזה תלבקב הלחה
                                     יושה ןוגרא ףסאש םינותנ הנורוקה לצב תיאלקח העישפ.
                                     י פה ירקמב 50%-כ לש הדח היילע לע םידיעמ שדחה רמ
               :רשק רוציל םינמזומ
                  קושפק ןד                רבוג תובנג לג'' .הנורוקה רבשמ ץורפ זאמ תיאלקחה העיש
               054-6769167                 םינשב וארנ אלש םיפקיהב ,הברעה דעו ןופצהמ םיקשמב
              dan.kap@walla.co.il               .״דושו הזיב ידכל םיעיגמש םירומח םיעוריאבו ,תונורחאה


                      2020 ,ד”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 13  ‘Alon Hanotea’ vol. 74, 2020
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18