Page 14 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 14

ריווא גזמ יאנת ףרוחה ךלהמב םירמשנ םא ,המדרת תעינמ לש  ,ףרוחה רחאל ףסונ ןמז ךשמל רוריק יתבב רוקל םילכמב םיצעה
     םירוזאב ירשפא רבדה .החימצ ךשמה םירשפאמה תיסחי םימח  ע פה ידעומ תא םג ויתובקעבו תוררועתהה דעומ תא תוחדל ךכבו
     ע דב לבקל ןתינש אצמנ הדירולפב .הממח יאנתב ץראב םימחה  הלא ,קסרפאל ףסונב ,ויהי ךכל םימיאתמ םינימ .הלשבההו החיר
     רבכ ירפ תלשבהו המדרתל הסינכ אלל הבוט תוחתפתה וז ךר       .ןבדבודו שמשמ ומכ ,תיסחי הרצק םקוויש תפוקתש
                        .ץרמ שדוחב   .דאמ םיהובג םיריחמ םילבקמ הז ןימב םיריכב םינז :לכאמ ןפג n
     ןיא םלוא ראורבפמ רבכ וגנמ יצע םיחרופ םיבר םירקמב :וגנמ n  תעקבב תשר יתב וא תוממחב לודיגמ םיעיגמ םינושאר תולוכשא
     תפוקתב ימילקא יוניש תלוכי םע .)6( לירפא ינפל הטנח תורשפא ע מב לודיגב ןורתי תויהל יושע ןאכ םג .םירחא םימח םירוזאמו ןדריה
     ,הרוטרפמטה תאלעהו יופיח תועצמאב ידמ תמדקומה החירפה  התוירופש תויה היתודימ תא םצמצלו ןפגה תא םוזגל ןתינ :םילכ
     .תמדקומ הלשבה םג םאתהבו תמדקומ הטנח לבקל היהי ןתינ  היהי םחה רוזאל רבעמה רחאל .עונישה לע לקהל ךכבו ,ההובג
     לודיג ןיב האוושהה יבגל .הממח יאנתב לודיגב תושעל ןתינ תאז  תשירד .תענושמה ןפגל המיאתמה השדח הילדהב ןבומכ ךרוצ
     הממחל ביבאב םעונישו םילכמב ףרוחב לודיג לומ תוממחב  הפישח תועצמאב אלמתהל הלוכי לכאמ ןפג לש הכומנה רוקה
     וגנמ עטמ תלבק לש תורשפא ןובשחב איבהל שי .ליעל האר -  תא קפסל יושע רצק יוותס רוריק .םיבורק רוריק ינקתמב רוקל
     אלש תועקרק לש תויעבל ןורתפ ןכו ,םילכמה לדוגל םאתהב יסננ  החירפ ,דאמ תמדקומ םיעקפ תוררועתה רשפאל ,רוקה תושירד
                       .לודיגל תומיאתמ  ע הל יתכרעהל עיגהל ןתינ .תמדקומ הלשבה היתובקעבו תמדקומ
     .ףרוחה ישדוחב רוקל הפישחמ דאמ לבוס הז לודיג :היאפפ n                 .לירפאב רבכ הלשב
     ע תל םריזחהלו םיצעה לע ןגהל ןתינ הממח יאנתב םילכמב לודיגב עילש םשל השעיי הז לודיגב םוחל רוקמ םיצעה עוניש :הנאת n
     ע תה תא ולחהש םיטנח רמשל םג ןתינ .תוממחתהה םע ץוח יאנ  םיפנע לע ירפ םיאשונ תורוכב ינז רשאכ ,הלשבהה דעומ לע הט
     םע קושל עיגהלו האבה הנועב לובי לבקל ,ץיקה ףוסב םתוחתפ  הרצק הפישחב תינתומ הנאתב תוררועתהה .םדוק הנש וחמצש
     .דבלב םישדוח השולשכ אוה הממחב תוהשה ךשמ .םדקומ ירפ  תאז גישהל ןתינ .םוחל הפישח ןכמ רחאלו יפרוח רוקל תיסחי
     ולקיש םייטקפמוק םיצע לבקל היהי ןתינ לכמב לודיגה תועצמאב ע קה ץראה ירוזאב .הממתל הרבעהו ץוח יאנתב םילכמב לודיגב
                       .םהב לופיטה לע   רתוי םימח םירוזאב רשאכ ,ראוני ךלהמב רבכ ירשפא רבדה םיר
                                רבמבונ ךלהמב רוריק ירדחב רוקל םיצעה תפישחב ךרוצ היהי
                          תורפס    ע שבהה דע היהת הממחב הייהשה .רבמצדב הממחל הרבעהו
                            .
     ןולע׳ .תונורסחו תונורתי :םילכמב ירפ יצע לודיג :)2017( .א זרא 1  יאנתב עקרקב הנאת יצע לדגל ןיפולחל ןתינ .לירפאמ לחה הל
                     .15-14 א"ע ׳עטונה   .ביבאב קיטסלפה תעירי תרסהב ךרוצ היהי זאש אלא ,הממח
     .678-676 ח"ס ׳הדשה׳ .הסיפתה .1 דיינה עטמה :)1988( .א זרא 2  לש הלשבה םידקי הממחל הרבעה םרטב יתוכאלמה רוריקה
                            .
     עטמה :)1988( .א ץיבלפיצ .י יביב ,.ז ץיבולבי ,.ג רינ ,.א זרא 3             .הממחב ליגר לודיג
                            .
                          .דיינה   ע לו תוררקתהל דע ויתסה ךותל בינהל םיכישממ םיליפא הנאת ינז
     לודיג תונש שולש םוכיס :ןדריה תעקבב אוצייל םיקסרפא .4   יאנתל ויתסב םריבעהל היהי ןתינ םילכמב לודיגב .ץעה ילע תרישנ
               .1437-1431 ט"ס ׳הדשה׳ .ירחסמ    .ךכל רבעמ ףא ילואו רבמצד דע הבנה ךשמה רשפאלו הממח
     שיגר ןוכימל רקיו ינדי תוינמכוא ףיטקמ :)2020( .א זרא .4  עסמ םיפקיהב םילכמב תוינמכוא ץראב םילדגמ םויכ :תוינמכוא n
            .13-12 טסוגוא ה"ע ׳עטונה ןולע׳ .םלתשמו  ןופצב עקרקב לודיגב הרחתי אל דוע לכ יחוור הזכ לודיג .םיירח
     5. Darnell R.L. (2000): Blueberries. in Temperate Fruit  עמב לודיגה תא לצנל ןתינ םלוא ,)4 ןכוממ ףיטקב בלושמה ,ןלוגה
                                             (
      Crops in Warm climates. Ed A. Erez, 429-444. Kluwer  ע בעה ןכמ רחאלו יוותס רוריק לש בולישב ריכב ירפ תלבקל םילכ
      Academic Publishers Dordrecht.           ע דקומ הלשבה ידעומ גישהל וז ךרדב היהי ןתינ .הממח יאנתל הר
      .200 ׳מע םייפורטבוס ירפ יצע לודיג :)1978( .ח רמייהנפוא 6  םיהובג םירוזאב ףרוחב םדקומ רוקל לודיגה תפישח רשאכ ,םימ
                            .
                  .הדשה תיירפס ,׳דבוע םע׳   .תיתועמשמ המדקה ורשפאי םיכומנ םירוזאב תוממחל םתרבעהו
     7. Erez A., Ran Y., Bar-Yosef B. (1992): The effect of   וא ףוט תולעתב ,עקרקב לודיגב גישהל ןתינ אלש ןורתי רצוויי ךכב
      restricted root volume on the development, yield and         .עוניש אללו םיקתונמ םיעצמב
      dry matter partitioning in young peach plants Acta   ע פאה לע תססבתמ תוינמכוא לודיגל םילכמ לוצינל תרחא ךרד
      Hort 322: 199-214.                 םיאנתב Southern highbush סופיטמ םינזב שומיש לש תורש
                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 14  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19