Page 13 - עלון הנוטע פברואר 2022 בעיקר תמר
P. 13

ילאוטקא


                                ע הב ןמזה םע הנתשמ עצמה יכ ןיוצי .רורווא רסוח לש םיקזנ עונמל
                                לעש ןבומכ .םיצעה ישרושב ורוקמש ינגרוא רמוח רתויו רתוי וליכ
                                     .ול םישורדה םילרנימה לכ תא ץעל קפסל היקשהה

                                          ?םילכמל םימיאתמ םילודיג הזיא

                                ךות ,םיפסונ םילודיגב םילכמב שומיש תויורשפא ןוחבל יתשקיב
                                ע לכ ןורתי גישהל ידכ ףיטקה דעומ יוניש תורשפא לש יבטימ לוצינ
                                ,הנשה ישדוח בור םיקוושב םיאצמנה ,לשמל חופת ומכ תוריפ .ילכ
                                תדרפה םהב םילודיג אוה עבוקה םרוגה .וז ךרדב םלדגל ןיינע ןיא
                                ע תי איה םג ןתית םירחא םילקא יאנתל םתפישחו עקרקהמ חמצה
                                השק האלמ הוולע םע םיצע עונישש ןובשחב איבהל שי .ילכלכ ןור
                                ןלהל .םהלש רישנה בלשב םיחמצ עונישמ רתוי הברה עוציבל
                                :םילכמב לודיגב ילכלכ ןורתי היהי םהב םינימ יבגל תובשחמ המכ
                                הפישח ינפל רוקל הפישח םישרודה םירישנ ירפ יצע :םירישנ n
                                ךרוצל ,םיריכב םינזב .םילכמב לודיגל רתויב םימיאתמה םה םוחל
                                ע וחב ןתינ ,רוק תונמ קיפסמ ןיא םהב םירוזאב הלשבהה תמדקה
                                םריבעהל ןיפוליחל וא רתוי רק רוזאל םילכמה תא קיתעהל ףר
                                וא )העקבב ומכ( תיסחי םח רוזאל םריבעהל ךשמהבו – םיררקמל
        עקרקל לעמ םילכמבו )הלעמל( תולעתב תוינמכוא לודיג  תא ףושחל ןתינ הלשבהה תייחד ךרוצל ,םיליפא םינזב .תוממחל

                 2022 ראורבפ ,ו”ע הנש ’עטונה ןולע‘ 13  ‘Alon Hanotea’ vol. 76, February 2022
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18